Medline informační zdroj pro lékaře

0
830
Obrázek 1. Medline U.S. National Library of Medicine

Úvod

V dnešní době dezinformací a hektičnosti je velice důležité si najít ty správné a ověřené informace. Informace, které jsou podávány médii se dají snadno ověřit na nejrůznějších informačních zdrojích a díky nim lze pak snadněji dospět tak k vlastnímu názoru a postoji. Velké množství informací pochází ze sociálních sítí. Většina těchto informací jsou právě již zmíněné dezinformační zprávy, které mohou některé jedince vést ke špatným úsudkům. Proto je velice důležité si informace, které nám ze všech stran poskytují nejrůznější média, umět ověřit a rozhodnout se na základě vlastního úsudku čemu chceme a budeme věřit. I z tohoto důvodu jsou ověřené informace z informačních zdrojů typu Medline velice důležitým nástrojem v rozhodování.

Informační zdroj Medline

Informační zdroj Medline je jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů v oblasti lékařství a ostatních souvisejících vědách o životě (Medline 2020). Bibliografická databáze Medline je provozována United States National Library of Medicine (NLM) a poskytuje přístup k více než 5600 předním časopisům z biomedicíny a zdravotní péče. Je zásadním informačním zdrojem pro lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatele a vědce, jež se věnují výzkumu. Pokrytí databáze sahá do roku 1946 a celkový počet bibliografických záznamů přesahuje 24 milionů. Pokrývá široké spektrum oblastí a témat. Poskytuje lékařské informace z oborů medicíny, lékařství, ošetřovatelství, systémů zdravotní péče a mnoha dalších včetně sportovní tématiky. Databáze využívá indexování MeSH (Medical Subject Heading), čímž je databáze charakteristická. Toto indexování poskytuje stupňovitou hierarchii s možností rozbalení podpoložek k vyhledání citací z více než 5600 odborných časopisů. Většina obsahu v Medline jsou odborné časopisy, dále také noviny a informační bulletiny. Databáze Medline je poskytována díky volně přístupnému rozhraní PubMed®. Výsledkem hledání v databázi Medline je seznam citací článků v časopisech a označení plnotextového zobrazení. Zobrazení Medlinu není zpoplatněno ani není vyžadována registrace (Adámek 2020).

Rozhraní PubMed

PubMed je volně přístupné rozhraní především k databázi Medline. Od roku 1971 do roku 1997 byl umožněn přístup k databázi Medline především prostřednictvím institucionálních zařízení jako jsou univerzitní knihovny. Od roku 1996 je PubMed dostupný veřejnosti. Kromě databáze Medline PubMed také umožňuje přístup k starším odkazům z tištěné verze Index Medicus, který obsahuje vědecké články od roku 1951 a dříve. Dále obsahuje odkazy na některé časopisy předtím, než byly indexovány v Index Medicus a Medline, například časopis Science a BMJ (British Medical Journal) (PubMed 2021). Mnoho záznamů PubMed obsahuje odkazy na články v plném znění, z nichž jsou některé volně dostupné, často v PubMed Central a oblastních odnoží jako je Europe PubMed Central. Informace o časopisech indexovaných v Medline a dostupných prostřednictvím PubMed lze najít v katalogu NLM (Roberts 2001).

Index MeSH

Bibliografická databáze Medline využívá indexování MeSH. MeSH (Medical Subject Headings) je největší řízený slovník vytvořený a používaný pro indexování, katalogizaci a vyhledávání biomedicínských a zdravotních informací. Index MeSH zahrnuje předmětové deskriptory objevující se v Medline a PubMed a dalších databázích NLM (National Library of Medicine). MeSH poskytuje konzistentní způsob, jak najít obsah s různou terminologií, ale stejnými pojmy. Organizuje své deskriptory do hierarchické struktury, takže široké vyhledávání daného dotazu najde články, které jsou úzce zaměřené. Tato struktura také poskytuje uživatelům efektivní způsob procházení MeSH za účelem nalezení vhodných deskriptorů (MeSH 2021b). Slovní zásoba indexu je neustále aktualizována specialisty z různých oblastí. Každý rok jsou aktualizovány a přidány stovky nových konceptů a úprav. Jako vstupní termín je zahrnuto mnoho synonym a úzce souvisejících termínů, které pomohou uživateli nalézt nejrelevantnější výsledky pro své bádání.


Obrázek 2. Aplikace indexu MeSH (Mao a Lu 2017).

Historie MeSH

První oficiální seznam oborových hesel publikovaný Národní lékařskou knihovnou (NLM) se objevil v roce 1954 pod názvem Seznam oborových hesel. Vycházelo se ze seznamu interních autorit, který byl použit pro publikování Aktuálního seznamu lékařské literatury, který zase obsahoval nadpisy z indexového katalogu knihovny a ze čtvrtletního souhrnného indexu Medicus z roku 1940. Se vznikem indexu Medicus se v roce 1960 objevily nové a důkladně revidované názvy lékařských předmětů (MeSH 2021b).

Kategorizované seznamy pojmů byly poprvé vytištěny v heslech Medical Subject Headings z roku 1963 a obsahovaly třináct hlavních kategorií a celkem padesát osm samostatných skupin v podkategoriích a hlavních kategoriích. Tyto kategorizované seznamy umožnily uživateli najít mnohem více souvisejících termínů, než bylo v dřívější struktuře křížových odkazů. V roce 1963 obsahovalo druhé vydání Medical Subject Headings 5 ​​700 deskriptorů, ve srovnání se 4 400 ve vydání z roku 1960. Z nadpisů použitých v seznamu z roku 1960 bylo 113 staženo ve prospěch novějších výrazů. Naproti tomu v roce 2021 MeSH obsahuje 29 917 deskriptorů a 270 373 doplňkových koncepčních záznamů (MeSH 2021b).

Vyhledávání v prohlížeči

Prohlížeč nabízí dvě metody vyhledávání: FullWord Search a SubString Search. FullWord Search hledá pouze úplné vstupní termíny, nikoli řetězce, které jsou součástí termínu, slova nebo věty. SubString Search najde záznamy, které mají řetězec znaků jako úplný termín nebo jsou vložené do termínu, slova nebo věty. Každou metodu lze dále upravit na vyhledávání podle přesné shody, všech fragmentů nebo libovolného jednoho fragmentu. Vyhledávání podle přesné shody najde výrazy, které přesně odpovídají hledanému výrazu, bez ohledu na to, zda výraz obsahuje velká a malá písmena. Vyhledávání dle všech fragmentů vyhledá výrazy, které zahrnují všechny fragmenty hledaného řetězce v libovolném pořadí. Vyhledávání dle libovolných fragmentů najde výrazy, které obsahují alespoň jeden fragment hledaného řetězce.

Vyhledávání může být dále omezeno či vymezeno různými způsoby (MeSH 2021a):

 • Termínem hlavního nadpisu včetně preferovaných termínů, vstupních podmínek a termínů nalezených v záznamech deskriptoru.
 • Podmínkami kvalifikace včetně preferovaných podmínek, vstupních podmínek a zkratek nalezených v záznamech kvalifikátoru.
 • Doplňkovými podmínkami záznamu konceptu včetně preferovaných podmínek, podmínek vstupu a podmínek nalezených v doplňkových záznamech konceptu.
 • Poslední možností je využití všech výše zmíněných způsobů.

Prohlížení záznamů

Když je vybrán deskriptor, podrobnosti o záznamu se zobrazí na čtyřech kartách: Podrobnosti, Kvalifikátory, Stromové struktury MeSH a Koncepty. Když je vybrán záznam kvalifikátoru nebo doplňkového konceptu, podrobnosti o záznamu se zobrazí na dvou kartách: Podrobnosti a Koncepty. Pole nebo prvky v záznamu jsou propojeny s dalšími zdroji, jako jsou související záznamy, termíny MeSH v poznámkách k rozsahu, umístění hierarchie a další podobné informace.

Použití v Medline

Každý bibliografický odkaz je spojen se sadou termínů MeSH přiřazených k popisu obsahu článku. V Medline je každý článek v časopise indexován přibližně 10–15 předmětovými hesly, podnadpisy a doplňkovými koncepčními záznamy, které označují hlavní témata článku, přičemž ty vyznačené jako hlavní jsou označeny hvězdičkou. Při provádění vyhledávání MEDLINE prostřednictvím PubMed se vstupní termíny automaticky překládají do odpovídajících deskriptorů s patřičným stupněm spolehlivosti. Při předkladu termínů je žádoucí zkontrolovat kartu „podrobnosti“, aby se zamezilo nežádoucím překladům. Ve výchozím nastavení bude hledání deskriptoru zahrnovat všechny deskriptory, které jsou pod daným deskriptorem (MeSH 2021a).

Uživatelé mohou procházet seznam hesel v Medline třemi různými způsoby:

 • Termín začíná (Term begins with) – Při zadávání termínu se vybere tato možnost a objeví se abecední seznam, ze kterého vybereme příslušný začátek hledaného termínu.
 • Termín obsahuje (Term Contains) – Při zadávání termínu se vybere možnost „Termín obsahuje“
 • Relevance pořadí (Relevancy ranked) – Při zadávání termínu se vybere možnost „Relevancy ranked“. Přesná shoda se objeví na prvním místě, poté následuje seznam seřazený podle relevance.

Využití Medline

Medline je skvělým zdrojem pro lékařský výzkum, protože je autoritativní, recenzovaný a úplný v maximální možné míře. Medline je autoritativní, protože umožňuje vidět, kdo přesně provedl výzkum, kdo napsal výsledky, a dokonce i to, kde byl výzkum proveden. Časopisy zahrnuté v Medline se musí zaměřovat na zdravotníky a výzkumníky jako na své publikum a publikovat původní výzkum. Veškerý výzkum v Medline podléhá recenznímu řízení. Recenzenti se snaží zajistit, aby byl výzkum dobře navržen, statistiky byly přesně reprezentovány a aby byl výzkum hodný sdílení (GWU Health Science 2020).

Informace zadané pro každou citaci článku v časopise v Medline zahrnují:

 • Název článku
 • Autora
 • Název časopisu/deníku
 • Rok
 • Počet stránek
 • Abstrakt (většinou)
 • Vydání

Indexy dále poskytují další informace o obsahu článku tím, že ke každému záznamu v databázi přidávají kontrolní značky, typy publikací a názvy lékařských předmětů z tezauru MeSH.

Kontrolní značky pomáhají identifikovat předměty a jazyk výzkumných prací jako jsou:

 • Věkové skupiny
 • Člověk nebo zvíře
 • Muž nebo žena
 • Jazyk
 • Druh článku
 • Druh databáze
Obrázek 4. Kontrolní značky (Information et al. 2021)

Závěr

Medline je bibliografická databáze a jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů pro oblast lékařství, medicíny, ošetřovatelství, systému zdravotní péče a medicíny se zaměřením na sportovní tématiku. Medline je provozován Národní lékařskou knihovnou Spojených států amerických, která spravuje několik digitálních informačních zdrojů včetně rozhraní PubMed, přes které je možné do databáze Medline nahlížet. Rozhraní PubMed je volně dostupné a ani není vyžadována žádná registrace. Pokrytí databáze Medline je velice široké, poskytuje přístup k více než 5600 předních časopisů z biomedicíny a zdravotní péče. Databáze Medline využívá indexování MeSH, jenž poskytuje stupňovitou hierarchii a široké spektrum možností vyhledávání. Databáze Medline je využitelná zejména pro lékařský výzkum, kde veškeré články podléhají recenznímu řízení, aby dodaly zveřejněným článkům větší důvěryhodnost a použitelnost pro rešeršéry a lékaře.

Zdroje

ADÁMEK, Tomáš, 2020. Analýza informačních zdrojů odborných informací se zaměřením na sport a pohybovou aktivitu. Praha. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze.

GWU HEALTH SCIENCE, 2020. Using MEDLINE to find health science journal articles [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://himmelfarb.gwu.edu/tutorials/excellent_tutorial/medline.html

INFORMATION, National Center for Biotechnology, U. S. National Library of Medicine 8600 Rockville PIKE, Bethesda MD a 20894 USA, 2021. National Center for Biotechnology Information [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

MAO, Yuqing a Zhiyong LU, 2017. MeSH Now: automatic MeSH indexing at PubMed scale via learning to rank. undefined [online]. [vid. 2021-12-07]. Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/paper/MeSH-Now%3A-automatic-MeSH-indexing-at-PubMed-scale-Mao-Lu/72ea60016fec5d7115c2c111f2d3113a117a4e91

MEDLINE, 2020. Portál EIZ – MEDLINE (OVID) [online] [vid. 2021-12-03]. Dostupné z: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=45

MESH, 2021a. MeSH Browser [online]. B.m.: U.S. National Library of Medicine [vid. 2021-12-07]. Dostupné z: https://www.nlm.nih.gov/mesh/mbinfo.html

MESH, 2021b. Preface [online]. B.m.: U.S. National Library of Medicine [vid. 2021-12-07]. Dostupné z: https://www.nlm.nih.gov/mesh/intro_preface.html#pref_hist

PUBMED, 2021. About. PubMed [online] [vid. 2021-12-07]. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/about/

ROBERTS, Richard J., 2001. PubMed Central: The GenBank of the published literature. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 98(2), 381–382. ISSN 0027-8424.

Seznam obrázků

Obrázek 1. Medline U.S. National Library of Medicine

Obrázek 2. Aplikace indexu MeSH

Obrázek 3. Příklady užití MeSH indexu pro vyhledání konkrétního termínu

Obrázek 4. Kontrolní značky

Tomáš Adámek
+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno