Pátek, 21 června, 2024

OECD iLibrary: Klíčový zdroj pro mezinárodní ekonomii, politiku a vědu

Sdílet

Úvod

V dnešním světe charakterizovaném výrazným vlivem procesů globalizace se často setkáváme s problematikou nadměrného množství informací, které mohou vyústit v tzv. informační přehlcení. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby uživatelé projevovali zájem a schopnost efektivního filtrování informací a vybírali nejenom kvalitní, ale také důvěryhodné informační zdroje.

OECD iLibrary je součástí mezinárodní organizace OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), jejímž hlavním posláním je aktivně podporovat formulaci optimálních politik s cílem dosáhnout zlepšení životních podmínek. Tato organizace se snaží poskytovat klíčové informace svým 38 členským státům, jež jsou důležité pro jejich rozhodování a budoucí směr (OECD iLibrary, 2023a).

Platforma OECD iLibrary je centrálním informačním portálem expertízy OECD. Zveřejňuje na svém webu různá doporučení, analýzy a data, které mají nadále pomáhat v nalezení nejlepšího řešení především v oblasti vědy a politiky. Obsahuje rozsáhlé množství dat, publikací a statistik a je tak nástrojem, který usnadňuje dostupnost dat z databází vlastněných nejen OECD, ale také organizacemi IEA (International Energy Agency), Rozvojovým centrem OECD, programem PISA (Programme for International Student Assessment) a ITF (International Transport Forum) (OECD iLibrary, 2023a).

K orientaci na stránce může uživatel zvolit jeden ze tří nabízených jazyků – angličtinu, francouzštinu nebo japonštinu (OECD iLibrary, 2023a).

OECD iLibrary nahradilo stránku SourceOECD v červenci 2010 (OCUL, 2011).

Jak vyhledávat v OECD iLibrary

OECD iLibrary nabízí uživatelům více možností, které jim pomáhají snadněji se orientovat na stránce a najít potřebné informace. Na obrázku 1 je zachycen úvodní náhled webové stránky OECD iLibrary po jejím spuštění.

OECD iLibrary úvodní stránka
Obrázek 1 Úvodní stránka OECD iLibrary. [zdroj obrázku: autor]

V horní části webu je umístěné vyhledávací pole, kam uživatel může zadat klíčové pojmy a kliknutím na ikonu lupy tak zahájit proces vyhledávání. Po zadání klíčového slova je uživatel přesměrován na stránku s nalezenými výsledky (viz obrázek 2), kde lze vidět počet všech nalezených relevantních výsledků a také další filtrační nástroje, které budou popsány v pozdější části.

Základní vyhledávání
Obrázek 2 Příklad jednoduchého vyhledávání v OECD iLibrary. [zdroj obrázku: autor]

Pokročilé možnosti vyhledávání v OECD iLibrary

OECD iLibrary kromě prostého vyhledávání nabízí i tzv. Advanced Search neboli pokročilé vyhledávání. To nabízí uživatelům získat přesnější a relevantnější výsledky s pomocí různých operátorů a filtrů, které umožňují zadat komplexnější hledací dotazy.

Podoba pokročilého vyhledávání na webu je zachycena na obrázku 3. Lze si všimnout že po stručném popisu této funkce, má uživatel opět možnost zadat klíčová slova/fráze, podle kterých se bude poté vyhledávání řídit. Oproti základnímu vyhledávání má však uživatel možnost zadat klíčových slov více a zároveň je doplnit i o operátory, přičemž OECD iLibrary uznává:

 • operátory AND (A), OR (NEBO) a NOT (NE)
 • uvozovky, které pomohou uživateli zachytit přesné znění fráze a nepozměnit ji
 • hvězdičky (*), které nahradí libovolný počet znaků.
Pokročilé vyhledávání
Obrázek 3 Pokročilé vyhledávání v OECD iLibrary. [zdroj obrázku: autor]

V další části pokročilého vyhledávání jsou filtrační nástroje. Mezi filtrační kritéria, který OECD iLibrary nabízí, patří vyhledávání podle:

 • data,
 • výtisku,
 • jazyka,
 • typu obsahu,
 • téma
 • země.

Pokročilé vyhledávání také nabízí funkci „Sort by“, což má za funkci seřazení obsahu podle nejnovějšího/nejstaršího nebo podle relevance.

Vyhledávání podle kategorií

Pokud uživatel neví, co přesně hledá, může místo vyhledávacích okének využít vyhledávání podle předem daných kategorií. Uživatel má na výběr vyhledávání podle tématu („Browse by Theme“), dále pak podle země („Browse by Country“) anebo kombinaci těchto dvou („Browse by Theme and Country“). Posledními možnostmi je výběr z okének s názvy „Catalogue“ a „Statistics“.

Vyhledávání podle tématu nabízí uživateli celkem 17 kategorií, ze kterých si lze vybírat. Jména jednotlivých kategorií jsou zachyceny na obrázku 4. Jedná se například o kategorii zemědělství, ekonomie, vzdělání, finance, průmysl, obchod nebo doprava.

Obrázek 4 Vyhledávání podle kategorií: téma. [zdroj obrázku: autor]

Vyhledávání podle zemí je rozdělené po abecedních intervalech, a to z důvodu, aby bylo dosáhnuto vyšší přehlednosti. Na obrázku 5 je zobrazen výběr písmen od A do C a příslušné země spadající do této kategorie.

Obrázek 5 Vyhledávání podle kategorií: země. [zdroj obrázku: autor]

Záložka „Browse by Theme and Country“ nabízí kombinaci předešlých kategorií.

Záložka Catalogue se věnuje následujícím 7 druhům informací (obrázek 6), které uživatel může na webové stránce nalézt. Jedná se o:

 • knihy,
 • odborné články,
 • statistiky,
 • podcasty,
 • OECD politické reakce,
 • nedávno vydané tituly,
 • a nadcházejí tituly.
Obrázek 6 Výběr obsahu z katalogu. [zdroj obrázku: autor]

Dostupnost a typy předplatného

Pokud jde o přístupnost k obsahu na stránce OECD iLibrary, existují tři různé formy dostupnosti publikací na webových stránkách – jedná se o tzv. přístupové klíče, které lze vidět na obrázku 7. Dokumenty, které jsou označené modrým kolečkem, má uživatel k dispozici v plné verzi, i bez předplatného (OECD iLibrary, 2023c).

Některé publikace jsou však k dispozici pouze pro čtení, tzn. možnost zobrazit si jen webovou verzi dokumentu, odkud uživatel nemůže provádět další operace (např. text z dokumentu nelze kopírovat). Lze si je zobrazit stisknutím tlačítka READ nebo WEB. Publikace určené pouze k čtení jsou označeny oranžovým kolečkem (OECD iLibrary, 2023c).

Přístupové klíče v OECD iLibrary
Obrázek 7 Přístupové klíče v OECD iLibrary. [zdroj obrázku: autor]

Uživatel má také možnost zaplatit si předplatné, a tím si tak zajistit plný přístup k obsahu v OECD iLibrary. Lze si předplatit jednotlivé balíčky – od tematických kolekcí po statistické databáze a jednotlivá periodika. Předplatné zahrnuje online přístup pro neomezený počet uživatelů na jednom místě. Dostupný online přístup zahrnuje jak aktuální vydání, tak i retrospektivní katalog všech online vydání v libovolném jazyce. Uživatel získá i trvalý přístup k předplacenému obsahu, a to i po uplynutí doby platnosti předplatného (OECD iLibrary, 2023c).

Jak již bylo zmíněno výše, v OECD iLibrary má uživatel na výběr z vícero možností předplatného. Tzv. OECD iLibrary Full Package se vztahuje k neomezenému přístupu k veškerému obsahu nabízeného v knihovně. Ceny za tento typ předplatného jsou zobrazeny v obrázku 8.

Obrázek 8 Ceny za předplatné balíčku Full Package. [zdroj obrázku: autor]

Pokud uživatel potřebuje přístup pouze k určité oblasti knihovny, může si zvolit tematické předplatné, které zajišťuje online přístup ke zveřejněnému obsahu v rámci jednoho tématu. Tematických balíčků existuje celkem 17 a jejich obsah zahrnuje různé oblasti – od ekonomiky až po vědu a technologie. Tento typ předplatného má za výhodu to, že si každý uživatel může individuálně vybrat obsah nejvíce odpovídající jeho konkrétním zájmům a potřebám. Tímto OECD iLibrary nabízí svým čtenářům flexibilitu a personalizaci při využívání obsahu na platformě.

Jako poslední z možností předplatného je předplatné časopisů a periodik zveřejněných na OECD iLibrary, který zahrnuje přístup k aktuálnímu číslu i ke zpětnému katalogu dostupnému v knihovně OECD iLibrary. Statistické ročenky OECD jsou rozšířeny o obsah nabízený v připravených tabulkách a v různých formátech: PDF, XLS a WEB/HTML. Každá publikace je rozdělena do kapitol a tabulek, které jsou jednotlivě indexovány a odkazovány podle zemí nebo proměnných.

Mezi výhody předplatného OECD iLibrary patří:

 • přístup k veškerému obsahu knihovny OECD iLibrary nebo k předplacenému balíčku,
 • možnost stahování dokumentů ve formátech PDF, XLS, EPUB and MP3,
 • technická a zákaznická podpora,
 • nový nástroj pro vyhledávání obsahu (Research Assistant),
 • přidání firemního loga pro instituce,
 • a další (viz OECD, 2023).

Celosvětově má stránku OECD iLibrary předplacenou 2 500 institucí s více než 500 000 uživateli a je dostupná ve více než 100 zemí. Využívají ji především univerzity, výzkumné organizace, knihovny, podniky, právní a finanční služby, vlády, veřejná správa ad (OECD iLibrary, 2023a).

Struktura zdroje a typologie datasetu

Jak bylo již zmíněno v úvodním představení, OECD iLibrary je centrální informační platformou OECD. Poskytuje uživatelům přístup do celkového počtu 44 databází a rovněž ke všem reportům, dokumentům, elektronickým knihám a časopisům vydávaným OECD.

Každým rokem se na web OECD iLibrary publikuje kolem 500 nových titulů. K listopadu 2023 je na stránce přes 18 000 tisíc elektronických knih, 100 000 kapitol, 300 000 tabulek a grafů, 190 podcastů, 2 500 článků a dalších. Celkem se zde nachází kolem 7 miliard datových bodů v celkem 44 databázích (OECD iLibrary, 2023a).

Knihy

Knihy publikované na OECD iLibrary lze filtrovat na základě několika kritérií (tématu, země, roku atd.). U každého titulu je uveden základní popis knihy, rok vydání, počet stran, jazyk, DOI adresa, autor, obsah a názvy jednotlivých kapitol a další.

Odborné články

Sekce s odbornými články nabízí podobné funkce jako knižní sekce. Mimo to, že lze články filtrovat na základě jejich názvu, roku vydání, jazyka a země, který se článek týká, je zde i možnost nahlédnout do různých kategorií publikovaných článků: jedná se jednak o odborné časopisy, ve kterých jsou různé články vydávány; dále o periodika neboli časopisy/noviny, zejména na vážné téma, které jsou publikovány na pravidelné bázi (Cambridge dictionary, 2023a); a pracovní a politické dokumenty (tzv. Working and Political papers), což jsou zprávy, které sledují konkrétní problém nebo situaci většinou s cílem navrhnout doporučení na zlepšení (Cambridge dictionary, 2023b).

Konkrétní odborný článek po rozkliknutí opět obsahuje základní informace, jako je abstrakt, jazyk textu, klíčová slova, JEL klasifikaci, rok vydání, počet stran, autory a DOI adresu.

Mimo to má uživatel u každého článku i knihy možnost vytvořit automatickou citaci po stisknutí tlačítka „CITE THIS PUBLICATION/PAPER“, kterou si dále může exportovat do citačních softwarů, jako je například EndNote, Zotero nebo BibTeX.

Data

OECD iLibrary nabízí rozmanité datasety, které především zahrnují ekonomická, sociální a enviromentální data. Z velké části jsou data poté prezentována v podobě tabulek, grafů a textových dokumentů. Na platformě se nachází historické ale i velmi aktuální data sety, což nabízí uživatelům možnost sledovat dlouhodobé trendy a vývoj. Jednotlivé data sety lze nalézt pod záložkou „Statistics“. Data lze bezplatně stáhnout v podobě excelovského souboru, csv, PC-axis, Developer API nebo XML.

Nicméně je zde důležité zmínit je, že OECD iLibrary se primárně nezabývá poskytováním dat pro další analýzy. Od toho existuje stránka s názvem OECD Data (2023).

Podcasty

Nově začalo OECD iLibrary zveřejňovat i své podcasty, ke kterým se uživatel může lehce dostat v záložce Podcasts. Podcasty jsou veřejně dostupné ve formátu MP3 a pro uživatele s předplaceným obsahem i ve formátu PDF.

Příklady využití

Příkladů využití obsahu na OECD iLibrary je spoustu. První doporučenou oblastí, pro kterou může být OECD iLibrary vhodným zdrojem, je akademický výzkum, který vyžaduje kvalitní a důvěryhodné zdroje. Analýza a citace dat a zpráv zde publikovaných pozvedne kvalitu vědeckých prací a vytvoří tak silný základ, o který se práce mohou opírat.

Další z oblastí je bezesporu podniková stránka. Podniky mohou využívat různé OECD statistiky a analýzy z ekonomických zpráv pro jejich další rozhodování, tvorbu business strategií a přizpůsobovat se tak trendům, které jsou v rámce OECD iLibrary identifikovány.

Nesmíme opomenout také sféru vládních politik, které jsou vyzývány k tomu sledovat zde mezinárodní trendy a doporučení OECD, které jim pak nadále pomáhají v tvorbě efektivních a udržitelných politik.

Obsah OECD iLibrary je vhodným také pro žurnalistiku jakožto kvalitní zdroj informací a statistik pro psaní informovaných článků o mezinárodních tématech.

Závěr 

Informační zdroj OECD iLibrary hraje klíčovou roli v poskytování odborného obsahu v oblasti ekonomie, politiky a vědy. Uživatelé mohou využívat různé formy přístupu k této platformě, včetně bezplatného prohlížení a čtení některých publikací a placeného předplatného s neomezeným přístupem k veškerému obsahu, který navíc nabízí uživatelům i rozsáhlé výhody.

Platforma ulehčuje svým uživatelům vyhledávání obsahu pomocí jednoduchého i pokročilého vyhledávacího nástroje, které umožňují efektivní a přesné vyhledávání konkrétních témat. Výběr podle předem daných kategorií (země, téma, katalog) pomůže uživateli se na stránce zorientovat a uvede ho tak do různých témat, které OECD iLibrary nabízí.

OECD iLibrary slouží jako důležitý zdroj informací pro různé sféry a se stala nepostradatelným nástrojem v oblasti akademického výzkumu, tvorbě business strategií a formování efektivních vládních politik. Celkově lze říci, že OECD iLibrary přináší širokou škálu odborných a velmi aktuálních informací, což ocení především ti čtenáři, kteří hledají kvalitní a důvěryhodný obsah v oblasti mezinárodní spolupráce a rozvoje.

Zdroje

 1. Cambridge Dictionary, 2023a. periodical. In: Cambridge Dictionary [online]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/periodical
 2. Cambridge Dictionary, 2023b. working paper. In: Cambridge Dictionary [online]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/working-paper
 3. OCUL, 2011. OECD iLibrary (formerly: Source OECD). In: Ontario Council of University Libraries [online]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20160305080300/http:/oculd.scholarsportal.info/dbs/view.php?dbid=162
 4. OECD Data, 2023. Organisation for Economic Co-operation and Development. Dostupné z: https://data.oecd.org/
 5. OECD iLibrary, 2023a. About OECD iLibrary. In: OECD iLibrary [online]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/oecd/about#whofor
 6. OECD iLibrary, 2023b. OECD iLibrary Subscription Products. In: OECD iLibrary [online]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/oecd/purchasing/subscriptionproducts
 7. OECD iLibrary, 2023c. Purchasing Subscriptions and Publications. In: OECD iLibrary [online]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/oecd/purchasing
 8. OECD, 2023. Why subscribe to OECD iLibrary. In OECD iLibrary [online]. Dostupné z: https://assets.oecdcode.org/ilibraryres/OECDiLibrary_factsheet2021.pdf

Číst více

Další články