Pátek, 21 června, 2024

Transformácia požadovanej knowledge base role business intelligence konzultanta, vplyvom nových technológii, trendov a popularizácie BI. 

Sdílet

Competitive inteligence je možné definovať, ako proces či schopnosť nájsť získať a analyzovať často verejne dostupné zdroje informácii za účelom vytvorenia konkurenčnej výhody. Konkurenčná výhoda je významným assetom každého businessu, preto sa Competitive Inteligence často označuje aj ako Corporate Inteligence. (BLOOMENTHAL, 2022). 

Konkurenčná výhoda vzniká prechodom z reaktívneho do proaktívne nastavenia, čo je najzaručenejšiu technikou, ako v businesse vytvárať hodnotu. Táto transformácia vyžaduje kontinuálny proces premeny informácie na inteligenciu tak, aby podnik dokázal lepšie riadiť svoju budúcnosť a budúci vývoj. (West, 1988) 

Samotný princíp Competitive Inteligence a, ako sa na neho nahľadia sa môže meniť v závislosti na pozícii firmy na trhu, ale aj v závislosti na samotnom človeku, ktorý sa snaží urobiť nainformovanejšie rozhodnutie. (BLOOMENTHAL, 2022). 

Či už hovoríme o firme alebo jednotlivcovi ide o schopnosť taktického a strategického rozhodovania nie len na základe predchádzajúcej osobnej skúsenosti, ale ja na základe externých zdrojov a zmien v našom okolí. V skratke povedané, predpoveď budúcnosti by mala prebiehať nie len na základe skúsenosti, ale aj na základe toho, čo nám je zatiaľ neznáme, ale verejne dostupné k obohateniu našej informovanosti a komplexnému poznaniu.(Bartes, 2010) 

Toto tvrdenie podporuje aj West vo svojej práci, kde tvrdí, že manažér nemôže vytvoriť životaschopnú/relevantnú stratégiu založenú výlučne na základe informácií o svojej spoločnosti. (West, 1988) 

Ťažiskom Competitive inteligence je nájdenie a získanie novej externej informácie o stave našej konkurencie alebo o nových desruptívnych inováciách, ktoré môžu výrazne ovplyvniť nás a naše prostredie. Ako podotýka Bartes, CI by malo byť postavené na legálnych informačných zdrojoch a na legálnych pracovných metódach. Aby prišlo k utilizácii informačných zdrojov a naplneniu zámeru CI je potrebné dáta nie len získať, ale ich aj analyzovať a informácie vhodne interpretovať. K dosiahnutiu tohto cieľu je  definovanie spravodajského cyklu. (Bartes, 2010) 

K spravodajskému cyklu sa dá pristupovať ako k notifikačnému systému, ktorý je podľa Westa dôležitým prvkom pre správne a včasné rozhodnutie managementu. Včasné dodanie relevantnej informácie z tržného prostredia umožňuje firme robiť rozhodnutia s vyššou úrovňou istoty, a tak si zachovať svoju konkurenčnú výhodu. (West, 1988) 

ÚVOD

Cieľom tejto práce je analyzovať vplyv nových technológii a ich popularizácie na trh práce. Konkrétne zamerané na oblasť Business Inteligence (ďalej BI), nie len z pohľadu firiem, ale aj v pohľadu zamestnancov.

Špecifickejšie pôjde o služby a pracovné role v Business Inteligence konzultingu. Firmy využívajú služieb BI konzultantov, pretože sa s nimi spája vysoká informovanosť o nových trendoch a často aj vysoká seniorita v danej oblasti. Firmy, preto očakávajú, že takto “nakúpená“ znalostná báza nie len že zamedzí technologického dlhu, ale aj vytvorí konkurenčnú výhodu v odvetví podnikania. Čo však kladie vysoké nároky na znalosti a zručnosti konzultantov a nikdy nekončiacej potrebe sa dovzdelávať.

Je možno tvrdiť, že všeobecne človek v roli konzultanta musí byť primárne zameraný na vzdelávanie sa, aby si on sám dokázal udržať konkurenčnú výhodu a trhu práce.

Otázka, ktorá v tejto úvahe vystáva, a bude riešená v tejto práci, je či je možné udržiavať krok s rýchlo vyvíjajúcimi sa technologickými trendami a, ako to ovplyvňuje znalostnú bázu, ktorá je od BI konzultantov na trhu momentálne očakávaná. Prípadne, ako sa vôbec táto rola transformuje v dnešnej dobre. Kladie sa stále dôraz na perfektnú znalosť technológii alebo sa viac prihliada na soft-skills človeka a jeho schopnosť sa adaptovať? Je vhodnejšie mať hlbokú znalosť jednej špecifickej oblasti a technológie alebo sa momentálne kladie dôraz na diverzifikáciu znalostí a kontextové chápanie.

Analýza bude postavená na súčasných technologických trendoch. Aké sú charakteristiky tejto role a aké sú znalostné a interpersonálne očakávania na človeka v roli BI  konzultanta.  Analýza pracovných portálov a článkov od profesionálov, ktorí sa pohybujú v tento oblasti. Reporty a analýzy trhu BI konzultingu. A následne rozhovor so zamestnancami v oblasti BI, ktorí nie len v nej pracujú, ale aj sa starú o nábor nových BI konzultantov. Cieľom je navnímať aký momentálne prevláda trend na trhu BI a ako to vnímajú zainteresované osoby a tieto poznatky prípadne doplniť o kvalitatívny výskum odbornej verejnosti. Záverom tejto práce by malo byť identifikovanie požiadaviek na BI konzultanta v súčasnej dobe a, ako sa očakávaná znalostná báza vyvíja v závislosti na nových technologických trendoch.

ARGUMENTÁCIA, FAKTY A VÝSKUM

Bi konzultanti sa stávajú kľúčovými hráčmi firiem a sú jedny z tvorcov firemnej stratégie. S príchodom digitálnej éry sa ich vplyv iba prehlbuje. Digitálna transformácia je všadeprítomná v úspešných firmách a ich zámerom je stať sa data-driven organizáciu. Byť plne a efektívne data-driven a robiť data-driven rozhodnutia, ktoré majú reálne pozitívne dopady, nepredstavuje jednoduchú ani rýchlu zmenu. Podstúpiť túto transformáciu s vlastným ľudským kapitálom, vzdelávať sa a budovať od nuly je v dnešnej technologicky rýchlo sa rozvíjajúcej dobe prakticky nereálne. Preto má pre tieto účely veľkú hodnotu BI konzultant, ktorý má už predchádzajúce skúsenosti z iných firiem a dokáže firmu v tejto oblasti správne nasmerovať. (The Evolving Role of a Business Intelligence Consultant in the Digital Era, 2023)

Štatistiky trhu business intelligence konzultingu

Predpokladá sa, že trh s konzultačnými službami Business Intelligence (BI) zaznamená v rokoch 2024 až 2030 výrazný rast.  V roku 2023 bol tento trh ohodnotení na 31,45 miliárd dolárov, Očakáva sa, že do konca rok 2030 jeho hodnota vzrastie na 65,83 miliárd. (Verified Market Reports, 2024)

Predpokladom je, že tento rast podporí kombinácia technologického pokroku, rastúceho dopytu po konzultačných službách Business Intelligence (BI) a priaznivých vládnych politík (regulácie a nariadenia). Ďalej sa očakáva, že sa bude stále zvyšovať dopyt po nových insights v zákazníckych trendoch či dynamiky trhu. Veľkým inhibítorom rozvoja trhu BI konzultingu je stále rastúca potreba firiem používať analytiku na zefektívnenie ich interných procesov a na redukovanie nákladov. (Business Intelligence (BI) Consulting Provider Services Market Report: 2031 Key Trends, 2024)

Špecificky európsky trh zaznamenáva veľmi silný nárast dopytu na trhu BI konzultingu. Firmy na európskom trhu chcú robiť informované rozhodnutia a chcú sa stať data driven. Zároveň stále viac firiem vidí v dátovej analytike možnosť vybudovania konkurenčnej výhody na trhu. Veľké množstvo zdrojov je zafinancovaných aj do digitálnych transformácii, cloudových technológii, machine learning a AI. Všetky tieto oblasti sú pre európsky trh novinkou, ktorá je zastrešovaná práve BI konzultačnými spoločnosťami.  (Verified Market Reports, 2024)

Rola Business Intelligence konzultanta

Ako  Virtus BI Solution popisujú na svojom LinkedIn profile, v zrovnaní s minulosťou prebieha kontinuálna transformácia role BI konzultanta. Kedysi bol BI konzultant skôr považovaný za zberača dát a za generátor reportov. V súčasnosti sa ich expertíza skôr skladá zo schopnosti interpretovať získané informácie z dát a na vytváranie komplexných naratívov. Vytvárajú základňu pre strategické business rozhodnutia a generujú pridanú hodnotu z dát. Práve toto sa stalo jedným z kľúčových bodov transformácie BI konzultantov. (The Evolving Role of a Business Intelligence Consultant in the Digital Era, 2023

Big Data

Veľkou zmenou v požadovanej znalostnej báze BI konzultanta bol príchod Big Data a Umelej Inteligencie. So stálym nárastom množstva dát už znalosť a používanie tradičných databáz nie je dostačujúce. BI konzultanti by, preto mali byť schopný implementovať systémy pokročilej analytiky, ktoré sú schopné veľký objem dát spracovať. Ďalej  by mali prichádzať s inovatívnymi možnosťami spracovania big-data a novými kľúčovými insights, ktoré môžu byť z big-data vyťažované. (The Evolving Role of a Business Intelligence Consultant in the Digital Era, 2023)

AI

Asi najzásadnejší vplyv na transformáciu role BI konzultanta má v dnešnej dobe AI a Machine learning. Konzultanti prinášajú nové technológie do firiem a umožňujú nový pohľad na dáta a predikciu trendov. Táto oblasť vytvára veľký tlak ja skill-set konzultantov, ich výstupy už nie sú iba o deskriptívnom reportingu, ale požadujú využívanie pokročilej analytiky. Túto problematiku rieši aj pracovný portál Dice. Aká je budúcnosť pracovných pozíc v dátovej analytika v príchodom AI? Portál k tomu zaujal veľmi jasné stanovisko: „A Bright, but Different“. Predpokladom je, že repetetívne úlohy, ako dátová integrácia a tvorba dotazov bude vykonávaná umelou inteligenciu. Rola a náplň práce konzultanta sa skôr posunie k obsluhe a manažovaný procesov spojených s AI. Analytici budú potrební na trénovanie AI modelov, vymáhanie bezpečnosti a governance nad dátami. Portál ďalej v svojom článku  odporúča, aby sa role v business inteligence a dátovej analytike začali venovať prehlbovaný znalostí v oblasti umelej inteligencie. (How Generative AI Will Change Data Analytics Jobs and Roles, May 8, 2024)

Pri osobnom rozhovore s projektovou manažérkou Procházkovou P. v oblasti  BI konzultácie bolo spomenuté: „S nástupem a popularizací AI a data science už nestačí jen umět psát SQL, ale je stále větší tlak naučit se a používat například Python“. (Procházková, 2024)

Data Governance

Data Governance a bezpečnosť je veľmi známym menej technickým trendom, no popularitou sa môže rovnať akejkoľvek inej pokrokovej technológii. Datová bezpečnosť a data-governance už nie je len novým trendom, ktorý je dobré mať implementovaný a všadeprítomným „buzz world“, ale stáva sa z neho reálna potreba pre každú menšiu aj väčšiu firmu. S novými technológiami prichádzajú aj nové hrozby o ktorých musia byť konzultant informovaný a o ktorých musia edukovať. (Davidson, 2023)

Od konzultanta sa do určitej mierny očakáva, že bude technický evangelista a, že bude vo firme šíriť best-practices a nastavovať securitu a implementovať data governance framework. Je, preto v záujme konkurencieschopnosti BI konzultantov, aby si začali zaujímať aj o témy ako je ESG, data governance a bezpečnosť.  (NAIDU, 2022)

Business faktory

Stále častejšie je požadované od konzultantov nie len byť expertmi na dáta a chápať a orientovať sa v oblasti, v ktorej pracujú, ale mať aj takzvané oborové znalosti (znalosť odvetvia). Je to nutné pre pochopenie požiadavkov zadávateľa, ale aj pre interpretáciu výsledkov. Ďalej je veľmi podstatným pochopenie fungovania podniku jeho stratégie, ale aj jeho jednotlivých oblastí, ako je obchod, marketing, prevádzka atď. To potvrdzuje aj Potrál Coders Lab, ktorý definuje najčastejšie odvetvia, kde je datová analytika častá a veľmi nutná. Pre konzultanta je pravdepodobné, že vo firme nezotrváva na trvalo ale rotuje medzi projektami a firmami aj v rôznych oborov v krátkom časovom horizonte. Je preto viac ako nutné, aby bol schopný agilne sa prispôsobiť zmene a mal motiváciu spoznávať špecifiká inej/novej oblasti.(Coders Lab, 2023) Dôležité je tiež pripomenúť, že dátová analytika a práca s dátami  je nástrojom inovácie naprieč odvetviami. Ako je možné sa dočítať v článku od LynnWu, podľa výskumov robených naprieč 2000 firmami je jasné vidieť spojenie medzi rozvojom inovácii a dátovou analytikov. Výskum dokázal, že firmy, ktoré používajú dátovú analytiku za komplement k výskumu úspešnejšie podporujú teoretické argumenty a urýchľujú proces. Toto vytvára predpoklad, že dátová analytika sa v budúcnosti rozšíri aj do odvetví, kde nemusí byť v súčasnosti vo veľkej miere využívaná. Čo vytvára pre BI konzultantov priestor v nových odvetviach a možnosť s predstihom oblasti skúmať a snažiť sa ich pochopiť za účelom vytvorenia si konkurenčnej výhody. (Wu, 2019)

Osobnostné faktory

BI konzultanti musia mať osvojené praktiky Competitive Inteligence, tj. vedieť o trendoch ešte predtým, ako sa stanú trendami. Vo veľkej miere nové prostredie vytvára stále väčšie požiadavky na Soft-Skills konzultantov v dátovej analytike. Ako sa uvádza v článku od spoločnosti LinkedIn, aby sa role v dátovej analytike pripravili na zmenu budú musieť viac pracovať so svojou kreativitou, experimentovať a ešte podstatnejšie, budú musieť zmeniť svoj spôsob myslenia. Mali by si osvojiť takzvaný “growth mindset“, tj. brať zmeny pozitívne, nefixovať sa na zaužívané praktiky či jeden známy nástroj, ale byť vo svojej práci a zmýšľaní agilný. (How can data analysts be more adaptable in the face of new technology?, 2024)

Peter Druker vo svojej knihe The Landmarks of Tomorrow  z roku 1959 definoval nový pojem “Knowledge workers“. Ide o pracovníkov, ktorí budú aplikovať svoje vyššie konceptuálne, teoretické a analytické znalosti na vývoj nových produktov a služieb. Predpovedal, že pôjde o trend 21. storočia s ohľadom na ich široký prehľad, znalosť a kreativitu. Článok od Corporate Finance Institure ďalej prehlbuje túto myšlienku a rieši zasadenie knowledge workers na dnešnom trhu. Dávajú do popredia myšlienku, že tieto role nie sú platené za vykonávanie fyzických úloh, ale ich pridaná hodnota tkvie v schopnosti riešiť komplexné problémy na základe ich expertných a rozsiahlych znalostí v danej oblasti. K pracovným pozíciám, ktoré môžeme označiť, ako “Knowledge workers“ patria práve aj pozície konzultantov, ako je v článku ďalej špecifikované ide práve o role, ktoré používanú informácie, aby si zarobili na živobytie. (Knowledge Workers, 2015)

Potreba takto špecifikovaných rolí stále rastie, čo podporuje aj kvalitatívny výskum v odbornom článku od M. Sondari, E. Apriyanti z univerzity Padjadjaran v Indonézi. Cieľom článku je vymedziť zručnosti a úroveň produktivity, ktorá je požadovaná v menšom podniku zameranom na konzulting. Ako autorky sami píšu v tomto článku, konzultačná firma je špecifický model, ktorý zdržuje zoskupenie viacerých knowledge workers. Jedným zo základných vymedzení tejto práce je, že na rozdiel od manuálnych pracovníkov sú “Knowledge workers“ hodnotení primárne na základe kvality ich výstupov, preto sa od nich očakáva vyšší level inovatívnosti a kreativity. Autorky definujú 6 základných faktorov, ktorými by mali oplývať konzultanti za účelom dobrej efektivity práce. Menovite ide o sémantiku a štruktúru, motivácia k vzdelávaniu, sústredenosť, výsledky a presnosť a komunikácia. (Sondari, 2017)

Sémantika s štruktúra

Sémantika a štruktúra predstavuje schopnosť konzultanta správne definovať základnú požiadavku klienta, konzultant je schopný priorizovať a pochopiť dôležitosť úlohy v kontexte riešeného problému. Výstup z danej úlohy by mal byť logický a štruktúrovaný, čo odzrkadľuje komplexné pochopenie problému. (Sondari, 2017)

Zároveň k tomu prispieva aj schopnosť identifikovať dôležité a podstatné informácie z veľkej informačnej báze, v ktorej sa musia orientovať. A tiež vedieť odfiltrovať nepotrebné informácie, ktoré neprispejú k vyriešeniu zadaného problému. (Knowledge Workers, 2015)

Motivácia sa vzdelávať

Faktor motivácie sa vzdelávať je pre konzultantov kľúčovým z dôvodu, že konzultanti potrebujú mať všeobecný prehľad o oblasti, v ktorej klient pôsobí a o charakteristikách klienta. Pri každom novom projekte, je preto je konzultanta potrebné aby mal motiváciu spoznať a pochopiť prostredie, v ktorom bude pracovať.  Úplným základom je v tomto bode proaktivita pri riešení problému tj. hľadanie dát, informácii a skúmanie nových technológii a trendov. (Sondari, 2017)

Ako už bolo spomínané viac krát, tak o tom píše aj článok od CIF, znalostná práca si vyžaduje neustály rast a motiváciu držať krok s technologickým vývojom. Pracovníci musia mať záujem vyhľadávať nové informácie a uplatňovať ich vo svojej práci. Každým dňom sa vyvíjajú a vydávajú nové technológie, čo je dôvodom prečo je pre konzultantkou nutné, aby nadobúdali nové zručnosti a ďalej ich začleňovali do svojej práce a realizovaných projektov. (Knowledge Workers, 2015)

Sústredenosť, výstupy a presnosť

Sústredenosť, výstupy a presnosť sú zase primárnym očakávaním každého klienta ktorý, si za služby konzultantov zaplatí. Očakáva, že bude za investované finančné prostriedky schopný implementovať výstupy v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a značne mu to zvýši maturitu jeho spoločnosti v danej oblasti. (Sondari, 2017)

Znalostní pracovníci používajú analytické uvažovanie na riešenie problémov v oblasti služieb zákazníkom a nových situácií. (Knowledge Workers, 2015)

Komunikácia

V neposlednom rade ide o komunikáciu, komunikačné zručnosti a vedieť sa pýtať správne otázky, čo je alfou a omegou každého správneho konzultanta. (Sondari, 2017)

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na dobré vzťahy so zákazníkmi a skvelý zákaznícky servis čo stavia konzultantov do ešte bližšieho vzťahu ku klientom. Dobré komunikačné zručnosti umožňujú znalostným pracovníkom úzko spolupracovať s ostatnými pracovníkmi pri rozhodovaní, stanovovaní cieľov a brainstormingu. (Knowledge Workers, 2015)

Diverzifikácia znalostí

V predchádzajúcich dvoch kapitolách bol bližší pohľad na osobnostné charakteristiky konzultanta a na potrebu rozvíjať soft-skills. Na druhej strane pohľad na konzultantov ako na kowledge workers, ktorých pridaná hodnota tkvie v expertnej znalosti konkrétnej oblasti. Tieto dve časti môže na prvý pohľad spolu kontrastovať, no nie je tomu tak. Je možné povedať, že úspech konzultanta stojí na jeho expertných znalostiach, ale nie je tým myslená iba znalosť jednej technológie, ale skôr rozsiahla kontextová znalosť trhu a jeho možností. Konzultant je schopný zvažovať možnosti porovnávať a prichádzať aj s novými kreatívnymi nápadmi. Zároveň bez ďalších zručností, ako je komunikácia alebo potreba sa učiť nové veci a pochopiť, by konzultant nemal schopnosť svoje znalosti “predať“. Ako sa môžeme dočítať v článku od Virtus BI solution,  pre úspech v tejto veľmi dynamickej oblasti, musia konzulanti oplývať rozmanitou bázou schopností, ktorá siaha za hranice technických znalostí. (Unveiling Success: Key Skills Every Business Intelligence Consultant Should Possess, 2023)

V súčasnosti je vyvíjaný ešte väčší tlak, aby konzultant diverzifikovali aj svoje technologické znalosti. Pri konkrétnom príklade môžeme povedať, že ovládať jeden reportingový nástroj už nestačí, Mať prehľad naprieč platformami, ako je Tableau, Power BI alebo QlikView a ovládať jazyky ako SQL, R alebo Python je pre budúcu konkurenčnú výhodu nepostrádateľné. (Unveiling Success: Key Skills Every Business Intelligence Consultant Should Possess, 2023)

Ďalšou zručnosťou, ktorú by si mal primárne seniornejší konzultant osvojiť do budúcnosti sú metódy projektového managementu a tímového managementu. BI konzultanti sú často súčasťou projektov, ktoré vyžadujú plánovanie, expertné odhady, organizovanie zdrojov a nastavovanie realistických časových odhadov, tak, aby bol výstup dodaní klientovi v dohodnutom rozsahu a časovom rámci. Často s stáva, že BI konzultanti pracujú v tíme aj s internými zamestnancami, ktorý môže mať odlišný prístup k práci a rozdielny skill-set. Osvojenie si schopnosti pracovať v tak rozmanitých tímoch môže byť ďalšou konkurenčnou výhodou konzultanta. (Unveiling Success: Key Skills Every Business Intelligence Consultant Should Possess, 2023)

Výhody role BI konzultanta

Lepšie pochopiť špecifiká tejto role môžeme skrz jej pozitívne stránky. Jednou z najzásadnejších výhod je možnosť BI konzultanta pracovať na rôznych projektoch v rôznych firmách od malých podnikoch až po korporácie. Zároveň prácou vo firmách  rôznych odvetviach získava aj hĺbkovú business znalosť naprieč tržnou vertikálou za pomerne krátke časové obdobie. S každou novou pozíciu a s každým projektom prichádza do kontaktu s novými technológiami a spôsobmi práce. Zároveň sa môže veľmi často inšpirovať už realizovanými projektami, ktoré sú na rovnakej báze, a tak môže výstupy prinášať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie bez prvotnej hĺbkovej prípravy. Ďalšou výhodou, ktorá poskytuje konzultantom väčšiu pripravenosť na rýchlo vyvíjajúci sa trh je ich súčasne postavenie. BI konzultanti sa viac ako ich kolegovia v interných roliach uvedomujú dôležitosť neustáleho vzdelávania a posúvania sa v pred. Interní zamestnanci sa snažia, aby riešenie fungovalo, konzultanti sú platení od toho, aby priniesli do firmy niečo nové a, aby to fungovalo ešte lepšie. Mind-set, ktorý musí mať človek v roli Bi konzultanta ho môže vhodne pripraviť na budúci ešte rýchlejšie sa meniaci a vyvíjajúci trh. (What are the pros and cons of working as a BI consultant?, 2024)

Nové technologické trendy 

Pre analýzu nových technológii požadovaných klientami slúžilo interview so Senior Business Inteligence konzultantom Machatou M.. Na trhu badá horizontálni a vertikálny vývoj technológii. (Machata, 2024)

Vertikálnym vývojom je vnútorne pretváranie a transformácia používaných technológii z pohľadu ich funkcionalít a možností využitia. Ako uvádza príkladom Machata M.: “ Například takové databáze budou existovat vždy, ale neustále vznikají nové formy. Současným trendem je přechod od tradičních relačních databází k analytickým databázím, jako je Azure Synapse nebo Snowflake“. Zároveň dodáva, že na tento fenomén by sa nemalo zabúdať a každý konzultant by sa mal zaujímať o nové alternatívy k už existujúcim riešeniam. (Machata, 2024) Druhým spôsobom vývoja je vývoj horizontálny, ktorý prináša nové nepoznané technológie a nové možnosti. Machata M. ako jednu z oblastí, ktoré by mohli zasiahnuť do role BI konzultanta, vidí príchod nových architektúr ako je napríklad Data Mesh či Data Fabric. Ide teda o príchod nových technologických konceptov, ktoré môžu ovplyvniť spôsob, ako sa pozerá na analytiku. V tejto oblasti by mali byť konzultanti rozhodne pripravený a mali by nové koncepty spoznávať a možno ich aj implementovať do spoločností ako priekopníci. Ako jednu z ďalších veľkých a všadeprítomných oblastí označil AI. Vyjadrením bolo, že AI prináša veľkú revolúciu do dátovej analytiky. Machata M. tiež spomenul, že podľa jeho názoru sa úplným potenciálom AI stále iba spoznávame, takže je stále čas naskočiť na túto vlnu a budovať znalosti. Tiež poznamenáva, že  s príchodom AI bude nutné otvárať rôzne otázky, ako napríklad, kde končí BI a začína AI a naopak. Práve tu vidí priestor,  ktorý by BI konzultanti mohli pomôcť zadefinovať. (Machata, 2024)

VÝSLEDKY ŠETRENIA

Na požadované znalosti BI konzultantov bolo v tejto práci pohliadnuté z dvoch primárnych konceptov. V pohľadu technologických znalostí a z pohľadu osobnostných vlastností.

Požiadavky na osobnosť konzultanta sa postupom času viac špecifikujú. Kladie sa väčší dôraz na zmýšľanie konzultanta. Podľa realizovanej analýzy ide rozhodne o človeka, ktorý má  vôľu sa učiť a prirodzenie dovzdelávať s vysokou mierou agility.  Musí mať v sebe určité level zvedavosti a kreativity.  Tomu prispieva aj fakt, že v roli BI konzultanta ide stále viac o komplexné chápanie business sveta a riešeného problému. Konzultant musí mať znalosti businessu, odvetia, regulácii a hrozieb, ktoré sa v danej oblasti vyskytujú. Toto všetko je potrebné preto, aby mohol klásť zmysluplné otázky, robiť vypovedajúce analýzy a stanovovať stratégiu spoločnosti. Veľkou výhodou sú dobré komunikačné schopnosti, vedieť vhodne a zrozumiteľne interpretovať dáta a ovládať strorytelling. Táto potreba stále rastie aj s príchodom AI, keďže zručnosti ako komplexné chápanie systému je niečo, čo bude stále vykonávať človek. Schopnosť konzultanta riadiť, stanovovať hranice, nastavovať bezpečnostné pravidlá a robiť rozhodnutia, ktoré do určitej  miery musia byť ovplyvnené aj jeho ľudským vnímavým, bude rozhodujúcim assetom pre rolu BI konzultanta. V druhej základnej oblasti ide primárne o hĺbkovú znalosť technológie. BI konzultant by mal rozšíriť bázu technológii, ktoré používa a mal by preskúmať nové možnosti. Žiaduce je aj vzdelávanie v oblasti pokročilej analytiky, machine learing a AI. Mal by byť priekopníkom v governance a nastavovanie pravidiel pre udržanie security s ohľadom na nové hrozby. BI konzultantom by malo byť známe aj ESG a spôsob akým bude ovplyvňovať jeho prácu.

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Táto práca bola zameraná na analýzu trendov a vývoja znalostnej báze BI konzultantov. Jedná sa o pomerne abstraktnú tému, ktorá je veľmi ťažko obsiahnuteľná kvantitatívnym výskumom

Vo veľkej mierne išlo primárne o navnímanie situácie na trhu. Mojim cieľom bolo zamerať sa primárne na postrehy a myšlienky odbornej verejnosti. Informačnými zdrojmi pre moju analýzu boli články na sociálnej sieti LinkedIn od ľudí či spoločností, ktoré sa v danej oblasti hýbu. Následne som sa rozhodla formou interview osloviť ľudí pracujúcich v tejto oblasti. Tvrdenie o transformácii znalostnej báze som sa snažili podporiť dátami a tržnými analýzami. Ďalej som sa chcela v práci pozrieť  na externé faktory,  ktorú na transformáciu pôsobia z rôznych uhlov pohľadu

Ako píše Bob Karous vo svojej knihe No future (2019): “Čím rýchlejšie sa budúcnosť stáva prítomnosťou, tým menej sme schopní povedať čo príde v budúcnosti“. 

Tento trend a pravdivosť tejto myšlienky je jasné badateľná aj v oblasti práce v dátami a táto práca je čiastočným dôkazom. O budúcej situácii v tak dynamickom prostredí sme schopní nanajvýš polemizovať a nie je možné so 100% istotou definovať aké znalosti a zručnosti budú očakávané od Bussiness Inteligence konzultantov. Je možno však badať trendy, kam technológie smerujú a, ako sa tým menia požiadavky na znalosti. Ako sa na základe dostupných zdrojov možno domnievať, najzásadnejšou a najpotrebnejšou transformáciu, ktorou budú musieť konzultanti prejsť (ak sa tak ešte nestalo) je zmena myslenia a nastavenie správneho mindsetu.

Zoznam použitej literatúry

BARTES, F., 2010. COMPETITIVE INTELLIGENCE – NÁSTROJ ZÍSKÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH PODKLADŮ PRO STRATEGICKÁ ROZHODOVÁNÍ VRCHOLOVÉHO VEDENÍ PODNIKU [online]. LVIII, 43-50 [cit. 2024-05-13]. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/pdfs/acu/2010/06/04.pdf

BLOOMENTHAL, ANDREW, 2022. Competitive Intelligence: Definition, Types, and Uses. Investopedia [online]. December 31, 2022 [cit. 2024-05-13]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/c/competitive-intelligence.asp

Business Intelligence (BI) Consulting Provider Services Market Report: 2031 Key Trends [online], 2024. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/business-intelligence-bi-consulting-provider-services-ul6xe/

CODERS LAB, IT Academy, 2023. 10 odvětví, ve kterých můžeš pracovat jako datový analytik. Coders Lab [online]. 12.9.2023 [cit. 2024-05-15]. Dostupné z: https://coderslab.cz/cz/blog/odvetvi-prace-datovy-analytik#10-odv%C4%9Btv%C3%AD-ve-kter%C3%BDch-se-data-analyst-uplatn%C3%AD

DAVIDSON, Elizabeth, Lauri WESSEL, Jenifer Sunrise WINTER a Susan WINTER, 2023. Future directions for scholarship on data governance, digital innovation, and grand challenges [online]. (Volume 33, 1) [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100454

How can data analysts be more adaptable in the face of new technology? [online], 2024. 2024 [cit. 2024-05-15]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/advice/1/how-can-data-analysts-more-adaptable-face-new-technology-2kvxe

How Generative AI Will Change Data Analytics Jobs and Roles, May 8, 2024. In: Dice [online]. [cit. 2024-05-15]. Dostupné z: https://www.dice.com/career-advice/how-generative-ai-will-change-data-analytics-jobs-and-roles

Knowledge Workers, 2015. Corporate Finance Institute [online]. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/knowledge-workers/ Podľa: DRUCKER, Peter 1959. The Landmarks of Tomorrow. University of Virginia. 270 s.  ISBN 978-1560006220.

Knowledge Workers, 2015. Corporate Finance Institute [online]. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/knowledge-workers/

Machata, M, 2024. Senior Business Inteligenge Konzultant [ústne zdelenie]. Dolphin Consulting s.r.o.. Litvínovská 609, Praha. 23.5.2024

NAIDU, Gobind a Shaheen MANSORI, 2022. ESG and Data Governance in Digital Era; How to Minimize the Risks of Cybersecurity, Privacy Infringement and Data Loss of Customers [online]. Malaysia University of Science and Technology, 16 s. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4236744

Procházková, P, 2024. Projektový management spoločnosti [ústne zdelenie]. Dolphin Consulting s.r.o.. Litvínovská 609, Praha. 14.5.2024

SONDARI, M. a E. APRIYANTI, 2017. Knowledge Worker Productivity Indicators for Small Consultant Businesses: A Thematic Analysis [online]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [cit. 2024-05-19]. Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Dostupné z: Knowledge Worker Productivity Indicators for Small Consultant Businesses: A Thematic Analysis | Semantic Scholar

The Evolving Role of a Business Intelligence Consultant in the Digital Era [online], 2023. 2023, November 24, 2023 [cit. 2024-05-14]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/evolving-role-business-intelligence-consultant-digital-era-6j8pf/

Unveiling Success: Key Skills Every Business Intelligence Consultant Should Possess [online], 2023. November 25, 2023 [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/unveiling-success-key-skills-every-business-intelligence-yd7yf/

VERIFIED MARKET REPORTS, April 2024. Global Business Intelligence (BI) Consulting Provider Services Market By Type (Online Service, Offline Service), By Application (Individual, Enterprise), By Geographic Scope And Forecast [online]. [cit. 2024-05-23]. Dostupné z: https://www.verifiedmarketreports.com/product/business-intelligence-bi-consulting-provider-services-market/

WEST, C., 1988. Competitive Intelligence [online]. 101-107 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z: [PDF] Competitive Intelligence | Semantic Scholar  doi:10.4135/9781452229669.n728

What are the pros and cons of working as a BI consultant? [online], 2024. 2024 [cit. 2024-05-17]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/advice/3/what-pros-cons-working-bi-consultant-skills-business-intelligence

WU, Lynn, Lorin HITT a Bowen LOU, 2019. Data Analytics, Innovation, and Firm Productivity. In: Management Science 66(5) [online]. Pages 1783-2290 [cit. 2024-05-17]. Dostupné z: https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3281

Číst více

Další články