Pátek, 21 června, 2024

Analýza a dôvody využitia nástroju MicroStrategy vo firmách

Sdílet

Úvod

Tato analýza bude hlavne pracovať s MicroStrategy ako s analytickou a BI platformou. Takisto sa v práci spoločnosť MicroStrategy čiastočne zasadí medzi konkurenciu a zanalyzuje sa jeho postavenie na trhu analytických a Business Intelligence (ďalej len BI) platforiem.

Množstvo informácii a údajov, ktoré sú denne generované, neustále rastie. Rozvojom počítačovej inteligencie a takisto aj zavedením „Big Data“ konceptu sa analýza a BI stali dôležitým pojmom používaným v jednotlivých organizáciách. (1)

V dnešnej dobe je BI pre prežitie organizácie kľúčovejšie ako kedykoľvek predtým. BI je postavené na metrikách a rozhodnutiach založených na dátach, ktoré pomáhajú spoločnosti pochopiť minulé trendy a začať predpovedať budúcnosť. Organizácie ešte stále čelia problémom s nedostatočnou komunikáciou, ľudským chybám a mnohé interné procesy sú stále vykonávané manuálne. Riešenie predstavuje práve BI a vhodná technologická infraštruktúra, ktorá sa dá ďalej škálovať v prostredí organizácie. (2)

Dôležitou súčasťou BI sú analytické a BI platformy. Tieto platformy umožňujú užívateľom, ktorí sú menej technicky zdatní, analyzovať, skúmať, modelovať a spracovať dáta a jednotlivé zistenia. (3)

Jednu z týchto platforiem predstavuje MicroStrategy. Americkú spoločnosť MicroStrategy spolu-založil v roku 1989 Michael J. Saylor a v roku 1998 vstúpila na burzu ako začínajúca softwarová spoločnosť. V súčasnosti je najznámejšia pre svoje produkty v oblasti BI a analytiky. Vlajková platforma, ktorú ponúka MicroStrategy pomáha podnikom prijímať rozhodnutia, ktoré sú založené na dátach a takisto aj optimalizovať podnikové procesy. (4)

V roku 2000 MicroStrategy čelilo ťažkej situácii kvôli prasknutiu Internetovej akciovej bubliny (the dot-com bubble) a zároveň došlo k zverejneniu účtovníckych chýb MicroStrategy. Na základe tohto zverejnenia akcie spoločnosti klesli o 62% v priebehu jedného dňa. Spoločnosť ďalej pokračovala vo svojej činnosti, avšak mimo pozornosti Wall Street. Od roku 2020 až po súčasnosť púta MicroStrategy pozornosť kvôli Bitcoinu.  V roku 2020 spolu-zakladateľ spoločnosti Michael J. Saylor investoval hotovosť MicroStrategy do kryptomeny a premenil tak upadajúcu spoločnosť na úložisko Bitcoinu. (5)

Aj napriek všetkým úskaliam, ktorým čelila spoločnosť je MicroStrategy stále využívanou analytickou a BI platformou. Podľa 6sence má MicroStrategy v súčasnosti  ako analytická a BI platforma 5611 zákazníkov, čo ju radí na 15 miesto z pohľadu počtu zákazníkov medzi analytickými a BI platformami. Na trhu zastáva podiel 1.29%, ktorý je vypočítaný na základe počtu zákazníkov sledovaných a identifikovaných v databáze 6sense. (6) Podľa Gartnerovho magického kvadrantu z roku 2023 sa Microstrategy ocitlo v kvadrante Challengers, čo znamená, že MicroStrategy v súčasnosti vykonáva svoju činnosť dobre, ale neukazuje porozumenie smerovania trhu, čiže zaostalo za lídrami trhu a jej smer je otázny. (7)

Obrázok 1 Gartnerov magický kvadrant (Zdroj: 7)

Otázka, ktorá vystáva a bude riešená v tejto práci je, čo ponúka MicroStrategy svojim zákazníkom, akých zákazníkov vlastne má a prípadne, prečo zákazníci stále využívajú MicroStrategy, keď na trhu sú oveľa výraznejší lídri v oblasti BI. Ako sa MicroStrategy odlišuje od svojej konkurencie a môže mať súčasné investovanie do Bitcoinu vplyv na budúcnosť MicroStrategy?

Analýza je postavená na odborných článkoch a textoch, či už v oblasti BI alebo priamo o spoločnosti MicroStrategy. Využívané sú aj ekonomické periodiká, ktoré sa pohybujú v oblasti investovania. Na porovnanie MicroStrategy s konkurenciou sú využité portály, ktoré každoročne vyhodnocujú a porovnávajú jednotlivé analytické a BI platformy. Cieľom je zanalyzovať súčasné postavenie spoločnosti MicroStrategy na trhu a ako môže vplývať história a konkurencia na využívanie tejto platformy. Záverom tejto práce by mala byť analýza a vyvodenie záverov, ktoré môžu vplývať na dôvody využívania platformy MicroStrategy a takisto aj výzvy poprípade prekážky, ktorým spoločnosť čelí poprípade môže čeliť v budúcnosti.

Argumentácia, fakty a metodológia

V organizáciách sa veľmi skloňujú slová Big Data, data driven a posledné roky sa tam pridáva aj AI. Dôležitú rolu stále však hrá aj BI, ktoré už je vnímané v spoločnostiach ako samozrejmosť. Veľa ľudí a zamestnancov však aj napriek denno-dennému používaniu BI nevedia definovať, čo to vlastne je a z čoho všetkého sa skladá. Po analýze viacerých zdrojov, článkov a prác som objavila viaceré a rôzne interpretácie BI, keďže ide o komplexný pojem, ktorý v sebe zahrňuje viacero metód a nástrojov. Preto je dôležité aj v kontexte témy práce zadefinovať BI a priblížiť, čo všetko BI v sebe obsahuje.

Business Intelligence

BI sa skladá z metód a nástrojov, ktoré podporujú podnik a to hlavne v oblastiach plánovania, rozhodovania a contollingu. BI zastáva takú formu, aby aj bežný užívateľ organizácie bol schopný využívať nástroje BI samostatne bez asistencie IT oddelenia. BI teda skorej môžeme označiť ako postup alebo proces a nie ako technológiu. (8)

Z pohľadu procesu môžeme BI definovať ako získavanie veľkého množstva údajov, spracovanie týchto údajov, analýza a ich prezentácia formou reportu, ktorý umožňuje vykonávať rozhodnutia. (9)

BI sa skladá z viacerých nástrojov a komponent. Patria sem zdrojové údaje, čiže existujúce podnikové dáta, ktoré sú súčasťou transakčných systémov podniku. Súčasťou BI je ďalej aj ETL, alebo aj dátová pumpa. Úlohou tejto dátovej pumpy je získať (Extract) dáta zo zdrojových systémov, transformovať (Transform) dáta a nahrať (Load) tieto dáta do dátových štruktúr úložiska. Dátové úložisko môže byť dočasné úložisko (Data Staging Area), v ktorom sú nahrané ešte netransformované dáta. Po ich transformácii a nahratí napr. do dátového skladu dôjde k odstráneniu dát z dočasného úložiska. Dátové úložisko ďalej predstavuje dátový sklad (Data Warehouse), ktorý je subjektovo orientovaný, integrovaný a obsahuje historické dáta, na základe ktorých sa vytvára analýza za určité obdobia. Poslednou možnosťou dátového úložiska sú dátové trhy (Data Mart), ktoré predstavujú úložisko dát vytvorené na základe potrieb určitej skupiny v organizácii napr. jedno oddelenie, divíziu alebo pobočku. (8)

Medzi BI ďalej patrí OLAP (On-line Analytical Processing), ktorý umožňuje rýchle prechádzanie medzi dimenziami a vytvára tak rôzne uhly pohľadu na dáta. Jeden z hlavných výstupov BI je reporting. Reporty a dashboardy umožňujú rôzne prehľady, ktoré obsahujú tabuľky a grafy s rôznymi ukazovateľmi. Súčasťou BI je aj dolovanie dát, kde dochádza k objavovaniu skrytých súvislosti a vzorcov v dátach. (8)

Ak by sme sa pozreli na význam a úlohu BI v organizácii v súčasnosti, tak nejde len o podporu rozhodovania, ale BI prispieva aj k operatívnej efektívnosti,  zlepšovaniu organizačných procesov a technologickým inováciám. BI nie je len novým firemným nástrojom, ale považuje sa za integrované riešenie v organizáciách. (10)

Jedna zo stále používaných BI platforiem je MicroStrategy. Platforma MicroStrategy je uznávaná hlavne v oblasti firemných analýz. Spoločnosť kladie dôraz na propagáciu Intelligence Everywhere konceptu. (11)

Spoločnosť MicroStrategy

MicroStrategy je možné nasadiť na on-premise servery Windows aj Linux, alebo na Microsoft Azure cloud a AWS ako service. Jednotliví užívatelia môžu pristupovať k aplikáciám a službám MicroStrategy cez web, prostredníctvom systému Windows a Mac alebo z mobilných zariadení. Funkcie MicroStrategy je možné integrovať aj s inými platformami ako Power BI alebo Tableau. Ponúka možnosť integrácie aj s Microsoft Office. (4)

Produkty MicroStrategy

V oficiálnej dokumentácii produktového portfólia MicroStrategy dominuje MicroStrategy Dossier, ktorý ponúka užívateľom vytvorenie multidimenzionálnej aplikácie s interaktívnymi prvkami, responzívnym dizajnom bez nutnosti použitia kódu. Ponúka veľké množstvo vizuálov, priestor pre personalizovaný dizajn a formátovanie ovládacích prvkov. Rozhranie na tvorbu analytických aplikácií je veľmi intuitívne a založené na „drag and drop“ prístupe, ktorý používateľom zjednoduší vytváranie aplikácie. Ďalšou funkcionalitou je MicroStrategy Workstation, ktorá umožňuje riadiť a monitorovať celú platformu MicroStrategy. Umožňuje takisto automatizáciu úloh pomocou skriptu a distribúciu jednotlivým užívateľom. (11)

Najnovšie MicroStrategy ponúka inteligentnú platformu s názvom MicroStrategy ONE. Táto platforma kombinuje silu generatívnej umelej inteligencie s BI. Táto platforma je postavená na škálovateľnej sémantickej vrstve poháňanej umelou inteligenciou, ktorá umožňuje pripravenosť na budúcnosť. MicroStrategy ONE ponúka takisto použitie virtuálnych AI asistentov, ktorí zvyšujú produktivitu a optimalizujú pracovné postupy. Licenčné možnosti MicroStrategy ONE sú možné buď podľa užívateľov alebo podľa kapacity. Takisto ponúkajú aj konzultačné služby, ktoré zabezpečujú odborníci z MicroStrategy. (12)

Postavenie MicroStrategy na trhu

Portál 6sence, ktorý každoročne robí prieskum jednotlivých analytických a BI platforiem, zaradil MicroStrategy na 15 miesto medzi BI platformami z ich databáze. Umiestnenie a zoradenie platforiem je na základe počtu užívateľov, ktorí denne používajú MicroStrategy. Z ich prieskumu vychádza počet užívateľov 5611 po celom svete a teda podiel na trhu predstavuje 1,29%. Pre porovnanie s konkurenciou, na prvom mieste sa nachádza Notion s počtom zákazníkov 98942 a podielom na trhu 22,76% a na druhom mieste sa nachádza Power BI s počtom zákazníkov 68614 a podielom na trhu 15,79%. (6)

Väčšina zákazníkov pochádza z United States, ktorých podiel predstavuje 61,33% zo všetkých zákazníkov MicroStrategy. Na druhom mieste je India s podielom 6,17% a na treťom mieste je United Kingdom s podielom 5,86%. Na základe týchto dát vidíme výrazné využívanie MicroStrategy v United States oproti iným krajinám. (6)

Obrázok 2 Krajiny pôvodu zákazníkov MicroStrategy (Zdroj: 6)

Podľa počtu zamestnancov v spoločnosti MicroStrategy dominuje v spoločnostiach, ktoré majú 1000-4999 zamestnancov nasledujú spoločnosti s 10000 zamestnanci, kde ide o 915 zákazníkov. Ďalej nasledujú spoločnosti so 100-249 zamestnancami, kde sa nachádza 771 zákazníkov. Čo sa týka zamerania týchto spoločností tak ich obor pôsobenia je v najviac prípadoch v oblasti Business Intelligence, ďalej nasledujú oblasti ako Big Data, Data Analytics, Digital Transformation a Cloud Services. Ide teda väčšinou o oblasti spojené s dátami a BI. Na prvých 7 miestach sa dokonca nenachádza ani jedna oblasť, ktorá by nesúvisela s dátami alebo BI. (6)

Obrázok 3 Oblasti, v ktorých pôsobia zákazníci MicroStrategy (Zdroj: 6)

Medzi top 10 najväčšími zákazníkmi MicroStrategy sa na prvom mieste nachádza Prince George´s County Public Schools z United States (10000+ zamestnancov). Na druhom mieste je University of Melbourne z Austrálie (5000-9999 zamestnancov) a na treťom mieste sa nachádza T. Rowe Prince Group z United States (5000-9999 zamestnancov). Ani jeden zo zákazníkov v prevej 10 nepochádza z Európy. Väčšina je z United States alebo z Austrálie. (6)

Porovnanie s konkurenciou

Podľa 6sence top 3 alternatívy k MicroStrategy predstavujú Notion, Microsoft Power BI a Tabeau Software. (6) V Gartnerovom magickom kvadrante z roku 2023 sa MicroStrategy ocitlo v kvadrante challengers pričom jeho top alternatívy Microsoft Power BI a Tableau sa umiestnili v kvadrante leaders (Notion sa v ňom nenachádza). Ako líderská platforma bol označený Microsoft Power BI. Z toho dôvodu bude následne porovnané MicroStrategy práve s Microsoft Power BI ako s lídrom na trhu. (7)

Microsoft Power BI má až 68614 zákazníkov a podľa 6sence sa umiestnil na 2 mieste zatiaľ čo MicroStrategy sa umiestnilo na 15 mieste s 5611 zákazníkmi medzi BI platformami. Tieto počty odzrkadľuje aj podiel na trhu, ktorý má Microsoft Power BI až 15,79% oproti MicroStrategy s 1,29%. V geografickom porovnaní má Microsoft Power BI viac zákazníkov v United States, United Kingdom a Indii, zatiaľ čo MicroStrategy má prevahu v Austrálii. (6)

Obrázok 4 Porovnanie zákazníkov MicroStrategy a Power BI podľa lokácie (Zdroj: 6)

Z nasledujúcej analýzy, ktorá vychádza z portálu 6sence, vidíme, že Microsoft Power BI je využívanejšia BI platforma v porovnaní s MicroStrategy. Dôležité je aj porovnanie z pohľadu funkcionalít, zavedenia, integrácie, servisu a podpory. Gartner každoročne nezverejní len Gartnerov magický kvadrát, ale zverejní aj porovnanie jednotlivých platforiem na základe recenzii užívateľov z pohľadu rôznych funkcionalít. Microsoft Power BI má celkový rating 4.4/5 a to na základe 3040 recenzii a MicroStrategy má lepší rating a to 4.6/5 avšak len na základe 719 recenzii. V celkovom hodnotení schopností bolo MicroStrategy lepšie len vo funkcionalitách využitia a tvorby na mobile, v governance a metadátach, v dostupnosti dátových zdrojov, v oblasti bezpečnosti, v reportingu, storytellingu a automatizovaných prehľadoch. Treba však brať do úvahy fakt, že v celkovom hodnotení schopností malo MicroStrategy o 2382 recenzii menej ako Microsoft Power BI. V oblastiach integrácie, zavedenia, servisu a podpory už dominoval Microsoft Power BI. (13) Gartner označil pre MicroStrategy 2 výrazné elementy, ktoré vníma ako silné stránky tejto platformy. Namiesto získavania základov kódov, MicroStrategy buduje svoje riešenie organicky a to poskytuje platforme vyššiu stabilitu a menej „buggy code“. Druhá silná stránka je otvorenosť platformy s dôrazom na vzájomné fungovanie viacerých business aplikácii. Takisto aj reputácia v oblasti reportingu a governance pomáha MicroStrategy. Za lídrami však zaostáva v nedostatočnej produktovej diferenciácii a v pokročilej analytike. (14)

Na druhej strane silná stránka Microsoft Power BI je integrácia s Microsoft ekosystémom napr. Microsoft 365, Teams alebo Azure. Takisto aj flexibilné ceny, ktoré oslovujú aj menšie organizácie s menej zamestnancami. Funkcionality Power Bi sú takisto na vysokej úrovni a silnou stránkou je aj produktové portfólio, kde vízia Microsoftu je vzájomné využívanie Power BI, Power Automate a Power Apps. Power BI má takisto aj slabé stránky medzi ktoré patrí proces tvorby a publikovania vytvoreného obsahu. Integrácia Power BI s konkurenčnými produktami a riešeniami nie je veľmi rozvinutá aj keď viacerí užívatelia by túto možnosť privítali. (7)

Na základe analýzy s využitím Gartnerovho magického kvadrátu a jednotlivých recenzii a záverov zverejnených Gartnerom môžeme konštatovať, že možnosť integrácie s Microsoft ekosystémom robí z Power BI silného hráča aj z dôvodu častého využívania Microsoft ekosystému v firmách. Takisto aj silnejúce produktové portfólio low code aplikácii ako Power Automate a Power Apps zvyšuje atraktivitu Power Bi. Na druhej strane MicroStrategy sa snaží pôsobiť a prezentovať svoje riešenie ako intuitívne a prívetivé na užívateľskú prácu, avšak v tejto oblasti na základe užívateľských recenzii zaostáva za Power BI. Na druhú stranu v oblasti governance a takisto aj v oblasti pripojenia sa k iným BI nástrojom ako Tableau, Power BI či Qlik má oproti Power BI navrch.

História a súčasnosť spoločnosti

Úlohu stále môže hrať aj reputácia spoločnosti. Spoločnosť si prešla rôznymi fázami od svojho založenia až po súčasnosť. Na burzu vstúpila v roku 1998. Do marca 2000 akcie spoločnosti nezaznamenali skoro žiadny pokles. Počas týchto rokov bol jeden z najvýznamnejších osobností novej doby práve CEO spoločnosti Saylor. Avšak prišiel zlom a na konci marca roku 2000 spoločnosť stratila 70% svojej hodnoty kvôli účtovníckej chybe, kde spätne upravila svoje zisky z posledných 2 rokov. Ako následok bolo na spoločnosť vznesené obvinenie. Roky postupne plynuli a akcie spoločnosti klesli pod 100 dolárov za akciu. Bolo málo pravdepodobné, že Saylor spolu s MicroStrategy sa niekedy dostanú na pozíciu ako mali na prelome rokov 1999 a 2000. Až do 2020 sa akcie spoločnosti pohybovali okolo 100 dolárov. V tom istom roku spoločnosť investovala 250 miliónov dolárov do Bitcoinu.  Minula tak teda všetky svoje prostriedky, ktoré boli plánované využiť na krytie voči inflácii. (15)

Generálny riaditeľ Saylor povedal pre CoinDesk: „Táto investícia odráža naše presvedčenie, že Bitcoin ako najrozšírenejšia kryptomena na svete je spoľahlivým uchovávateľom hodnoty a atraktívnym investičným aktívom s väčším potenciálom dlhodobého zhodnotenia ako držba hotovosti.“ (16)

Dva roky od investovania Bitcoin stratil 59% zo svojej hodnoty. Toto znamenalo pre MicroStrategy veľké problémy. V druhom štvrťroku bola odhadovaná strata pre MicroStrategy 3,4 miliardy dolárov. Napriek tomu MicroStrategy pokračovalo v ich vlastníctve a dokonca aj v ďalšom navýšení akcii. Za krokmi naďalej pokračovať v investovaní stál spoluzakladateľ spoločnosti Saylor, ktorý úpenlivo verí v Bitcoin. Z analytickej spoločnosti MicroStrategy sa v roku 2022 stala „leverage bet“ spoločnosť (spoločnosť, ktorá využíva veľké množstvo dlhu alebo finančnej páky na financovanie svojho rastu, investícií alebo operácií). Biznis so softvérom zostal ziskový, avšak Bitcoin urobil v príjmoch záporný vlastný kapitál vysoký 187,1 miliónov dolárov. (16)

V súčasnosti spoločnosť MicroStrategy vlastní viac ako 1% všetkých Bitcoinov. Spoločnosť od roku 2020 neustále nakupuje ďalšie Bitcoiny. Takmer štvrtina všetkých nákupov sa uskutočnila v roku 2024. Stávka na Bitcoin sa však ukazuje ako veľmi platná. Bitcoin za posledných 12 mesiacov výrazne vzrástol a takisto aj akcie MicroStrategy vzrástli o viac ako 150%. (17)

Otázne je, čo však čaká spoločnosť ďalej. MicroStrategy je veľmi úzko späté len s jedným aktívom a to Bitcoin, čo so sebou nesie isté riziká a neistoty. Budúcnosť nielenže záleží na tom, ako sa bude meniť cena Bitcoinu, ale aj na schopnosti naďalej nasledovať svoju biznis stratégiu. Aj keď to tak v súčasnosti nemusí vyzerať, MicroStrategy je stále softvérová spoločnosť, ktorá ponúka svoje produktové portfólio a má svojich zákazníkov. Takisto je dôležité neupustiť od softvérového biznisu, lebo práve ten pomáha financovať investície, ktoré idú do Bitcoinu. Napriek tomu príjmy MicroStrategy zo softvérového biznisu za rok 2023 klesli oproti predchádzajúcemu roku o 6%. MicroStrategy môže teda pre nových zákazníkov pôsobiť zmätočne. Spoluzakladateľ Saylor popísal MicroStrategy ako prvú bitcoinovú vývojovú spoločnosť na svete. Spoločnosť prostredníctvom svojho prevádzkového biznisu vytvára finančné toky, ktoré následne využíva na investovanie do Bitcoinu. Naďalej však pracuje na vízii zavedenia Intelligence Everywhere a používa znalosti v oblasti vývoja softvéru na vývoj bitcoinových aplikácii. (18)

Výsledky/Diskusia

Vzhľadom na obsiahlosť pojmu BI, bola snaha priniesť jednotné vysvetlenie toho pojmu, keďže veľa užívateľov, ktorí denne pracujú s BI si veľa krát ani nevedia predstaviť, čo všetko v sebe obnáša. BI umožňuje spracovávať veľké množstvo údajov z rôznych zdrojov a následne vizualizovať tieto údaje v rôznych podobách, na základe ktorých sú potom prijímané rozhodnutia založené na dátach. Medzi využívané BI platformy patrí MicroStrategy, ktoré je aj predmetom analýzy, na základe ktorej došlo k snahe vytýčiť aspoň približné dôvody použitia tejto platformy v súčasnosti.

Na základe analýzy odborných textov a prác bola snaha sa pozrieť na túto spoločnosť z pohľadu funkcionalít, zákazníkov, konkurencie a času. MicroStrategy sa prezentuje ako intuitívna aplikácia, ktorá je ľahko použiteľná pre užívateľov založená na prístupe „drag and drop“. Snaží sa držať trendu AI, keďže v poslednom roku predstavila novinku MicroStrategy ONE, ktorá spája práve AI s BI. Zákazníkov sa snaží prilákať na možnosť integrácie nástroja s viacerými inými nástrojmi, či už v oblasti BI, alebo iných podnikových oblastí.

Zákazníci pochádzajú väčšinou z United States (61,33%) a pohybujú sa v odvetví Business Intelligence alebo inom odvetví, ktoré úzko súvisí s dátami. MicroStrategy je americká spoločnosť, čiže fakt, že väčšina zákazníkov pochádza z Ameriky sa tým môže vysvetliť. Spoločnosť vznikla už v roku 1989, čiže môžeme predpokladať, že väčšina zákazníkov využíva jej služby po dlhšiu dobu aj keď na trhu sú lepšie hodnotené BI platformy.

Podľa portálu 6sence sa MicroStrategy nachádza na 15 mieste medzi BI platformami. Medzi jej top konkurentov patrí Microsoft Power BI, ktorý aj podľa Gartnerovského magického kvadrantu pôsobí ako líder v tejto oblasti. MicroStrategy oproti Power BI ponúka lepšie možnosti integrácie s inými nástrojmi a platformami, zatiaľ čo Power BI silno podporuje integráciu len s Microsoft nástrojmi a platformami. Tento krok je zo strany Power BI logický, keďže sa snaží zákazníkov a užívateľov prilákať na celkový balík služieb poskytovaný jednou spoločnosťou a ich automatickou integráciou. Z toho vyplýva veľká sila Power BI, keďže veľké množstvo organizácii používa Microsoft technológie. MicroStrategy aj napriek veľkej snahe ťahá v tejto oblasti za kratší koniec. Na základe užívateľských recenzií však oproti Power BI pôsobí silnejšie v oblasti governance a metadát. Sú to síce dôležité oblasti, avšak otázne je ako veľmi to môžeme zrovnávať s možnosťou integrácie v Microsoft ekosystéme.

Asi najviac skloňovaná téma ohľadom MicroStrategy je história spoločnosti a súčasnosť, ktorá sa veľmi točí okolo Bitcoinu. Môžeme teda zhodnotiť, že na základe analýzy viacerých textov a zdrojov, MicroStrategy je v súčasnosti viac skloňované s Bitcoinom ako s BI. Bitcoin a téma BI sú od seba veľmi vzdialené, MicroStrategy ich dokázalo spojiť Aj napriek svojej snahe prinášať nové produkty, ktorých súčasťou je spájanie BI s AI, stále táto aktivita leží v pozadí aktivity s Bitcoinom. Podľa vyjadrení spoluzakladateľa Saylora, konštatujem, že mu to vôbec neprekáža a Bitcoin vníma ako novú časť spoločnosti MicroStrategy a jeho ďalšieho fungovania. Z MicroStrategy nie je už len softvérová spoločnosť, ale aj spoločnosť, ktorá zárobky z biznisovej činnosti využíva na investovanie do Bitcoinu.

Ak bude chcieť MicroStrategy prilákať nových zákazníkov a hlavne udržať si tých starých, bude sa musieť stále sústrediť aj na oblasť BI a nie len na Bitcoin. Trendy v BI idú veľmi rýchlo dopredu a konkurencia robí všetko pre to, aby sa ich držala. MicroStrategy bude musieť držať sa týchto trendov aby úplne nezaostalo. Takisto je otázne ako sa bude vyvíjať v najbližších rokoch Bitcoin, keďže spoločnosť stojí len na tomto jednom aktíve. Slovo MicroStrategy je skloňované v súčasnosti častejšie ako kedykoľvek predtým, avšak nie v kontexte BI ale Bitcoin, čo môže vysielať nepriame signály súčasným a potencionálnym zákazníkom, kam spoločnosť smeruje.

Záverečné zhrnutie

Táto práca bola zameraná na analýzu spoločnosti MicroStrategy a na základe analýzy snaha priblížiť dôvody využitia tejto platformy v spoločnostiach.

Analýza bola vykonaná na základe odborných článkov a prác, ktorých je veľké množstvo hlavne k téme Business Intelligence. Na základe nich som sa snažila popísať pojem BI, jeho postavenie v spoločnostiach a takisto aj jeho dôležitosť. Už konkrétna analýza spoločnosti MicroStrategy bola založená na článkoch, ktoré sú zväčša z relevantných technických alebo finančných periodík. Postavenie spoločnosti na trhu a porovnanie s konkurenciou bolo opreté o Gartnerov magický kváder a platformu 6sence, ktorá sa zaoberá porovnávaním BI platforiem a takisto analyzuje ich zákazníkov. Takisto aj Gartner ponúka analýzu jednotlivých platforiem. Tá je však založená na užívateľských recenziách a komentároch.

V práci sa podarilo uviesť fakty o spoločnosti z rôznych smerov. Informácie o jednotlivých produktoch boli čerpané z oficiálnej stránky spoločnosti a technických článkov. Informácie o zákazníkoch boli podporené portálom 6sence a to nie len informačne, ale aj graficky. Najviac informácii súvisiacich s MicroStrategy však bolo ohľadom súčasnosti spoločnosti a jej investovania do Bitcoinu. Viaceré finančné periodiká pokrývajú cestu MicroStrategy a netrpezlivo očakávajú, čo bude ďalej.

Jednotlivé dôvody využitia už sú ťažšie definovateľné. Každá spoločnosť má svoje individuálne dôvody, ktoré súvisia priamo s jej ekosystémom a účelom, pre ktorý platformu potrebuje a využíva. Z analýzy však vidíme, že MicroStrategy nepatrí medzi lídrov na trhu a počuť je o ňom skorej na finančnom trhu ako na BI trhu. Snaží sa však aspoň čiastočne držať krok v BI trendoch. Otázku ohľadom budúcnosti spoločnosti si kladie veľa ľudí, hlavne v kontexte toho, ako spolu môže fungovať BI a Bitcoin v jednej spoločnosti.

Zoznam použitej literatúry

 1. Chen, H.C. Business intelligence and analytics: From big data to big impact. MIS Quartely, 2012. Podľa: Katerina Božič, Vlado Dimovski. Business intelligence and analytics for value creation: The role of absorptive capacity. International Journal of Information Management, Volume 46,[online], 2019. ISSN 0268-4012. [cit. 2024-05-23]. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.020
 2. Meunier, Josh. Why Business Intelligence Is So Important To Business Development. Forbes Business Development Council, [online], 2023. [cit. 2024-05-23]. Dostupné na: https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2023/02/16/why-business-intelligence-is-so-important-to-business-development/
 3. GARTNER. Analytics and Business Intelligence Platforms Reviews and Ratings [online]. [cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms
 4. ZOLA, Andrew. MicroStrategy. In: TechTragteNetwork, [online], 2022. [cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/MicroStrategy
 5. BELLUSCI, Michael a Christine LEE. Michael Saylor Lost Big in the Dot-Com Bubble and Bitcoin’s Crash. Now He Aims to Rebound Again. CoinDesk [online]. 2022, [cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://www.coindesk.com/business/2022/08/04/michael-saylor-lost-big-in-the-dot-com-bubble-and-bitcoins-crash-now-he-aims-to-rebound-again/
 6. 6SENSE. MicroStrategy [online]. [cit. 2024-05-24]. Dostupné z: https://6sense.com/tech/business-intelligence-bi/microstrategy-market-share
 7. Info Business Solutions. Microsoft Power BI, Leader in Gartner’s Magic Quadrant 2023 [online].  [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/microsoft-power-bi-leader-gartners-magic-quadrant/
 8. Krampl, Juraj. Návrh na zavedenie Business Intelligence v podniku. Bakalárska práca. Brno: Masarykova Univerzita, [online], 2020. 80s.[cit. 2024-05-24]. Dostupná na: https://is.muni.cz/th/r8ew1/Bakalarska_Praca_Krampl_Juraj.pdf
 9. Abusweilem, M., & Abualoush, S. The impact of knowledge management process and business intelligence on organizational performance. Management Science Letters, 9(12), 2019. Podľa: Maaitah, Tamara. The Role of Business Intelligence Tools in the Decision Making Process and Performance. Journal of Intelligence Studies in Business Vol.13 No.1, [online], 2023. [cit. 2024-05-24]. Dostupné na: https://pdfs.semanticscholar.org/e616/078593b39acfa02b6adbde41ca3f1011547b.pdf
 10. Božič, K., & Dimovski, V. Business intelligence and analytics use, innovation ambidexterity, and firm performance: A dynamic capabilities perspective. The Journal of Strategic Information Systems, 28(4), 2019. Podľa: Maaitah, Tamara. The Role of Business Intelligence Tools in the Decision Making Process and Performance. Journal of Intelligence Studies in Business Vol.13 No.1, [online], 2023. [cit. 2024-05-25]. Dostupné na: https://pdfs.semanticscholar.org/e616/078593b39acfa02b6adbde41ca3f1011547b.pdf
 11. Introduction to MicroStrategy [online]. MICROSTRATEGY. 2022 [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://bixpert.hu/images/introduction-to-microstrategy.pdf
 12. GARTNER. MicroStrategy Reviews [online]. [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms/vendor/microstrategy/product/microstrategy
 13. GARTNER. Microsoft Power BI vs MicroStrategy [online]. [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms/compare/product/microsoft-power-bi-vs-microstrategy
 14. Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2023. CX Today [online], 2023. [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://www.cxtoday.com/data-analytics/gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-business-intelligence-platforms-2023/
 15. PHILLIPS, PETER J a GABRIELA POHL. MicroStrategy, Bitcoin, Corporate Finance, Shareholder Value [online]. University of Southern Queensland. Toowoomba, Australia [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=895008008009089095017064125002018119019084025012059023087067117099072117105031001070117058032027051013021106083110097123089121008090090084081030108084094120078027069078083000115112111113009067068084103027023101008017097022119093008080026078074092122&EXT=pdf&INDEX=TRUE
 16. GOLED, Shraddha. Should MicroStrategy Be Even Called a BI Company Anymore. Analytics India Magazine [online]. 2022 [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://analyticsindiamag.com/should-microstrategy-be-even-called-a-bi-company-anymore/
 17. SONI, Aruni. MicroStrategy now owns 1% of all bitcoin in the world. Markets Insider [online]. 2024 [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://markets.businessinsider.com/news/currencies/bitcoin-microstrategy-holdings-michael-saylor-halving-mining-crypto-mstr-btc-2024-3
 18. DIGNAN, Larry. MicroStrategy best known for bitcoin, but watch AI and BI strategy. Constellation [online]. 2024 [cit. 2024-05-27]. Dostupné z: https://www.constellationr.com/blog-news/insights/microstrategy-best-known-bitcoin-watch-ai-and-bi-strategy

Číst více

Další články