Pátek, 21 června, 2024

Eltis.org: Udržitelná doprava napříč evropskými městy ve 20. století

Sdílet

Doprava je ve veřejném prostoru dlouhodobě jednou z nejčastěji probíraných oblastí. Její význam zejména v kontextu městské hromadné dopravy a urbanismu je nepopiratelný a nabízí i potenciál dalšího růstu. Fungující a udržitelná doprava je potřebná jak k tomu, aby se rodina mohla dostat v pořádku a dostatečně rychle večer domů, tak k tomu, aby správným způsobem fungovala celá ekonomika. I s ohledem na důležitost ochrany životního prostředí a udržitelnosti v dnešní době je pak nutné získat k tématu dopravy i kvalitní informační zdroje, a právě eltis může plnit roli jednoho z nich.

Přehled a obecné informace

Eltis je webový portál určený k výměně a sdílení informací o dopravě v evropských městech. Nezisková iniciativa, pod kterou portál spadá, byla vytvořena Evropskou komisí, konkrétně generálním ředitelstvím pro energetiku a dopravu. Zaměřuje se zejména na udržitelnost dopravy a v současnosti se dá označit za jeden z důležitých informačních zdrojů k dané tématice.

Samotný portál již existuje více než 20 let a soustředí se právě na poskytování informací, nástrojů, zkušeností, ale i třeba komunikačních kanálů. Všechny tyto věci mohou následně jednotlivé obce využívat k tomu, aby se v oblasti udržitelné dopravy mohly vyvíjet a dosahovat konkrétních cílů. Financování ze zdrojů Evropské unie pak dodává nástroji určitou míru kredibility, která se odráží dle mého názoru například i ve vizuálním zpracování portálu. Samotná platforma pak pod záložkou links propaguje i další portály zaměřené na podobnou problematiku, což signalizuje již zmíněnou vysokou kredibilitu a skutečný důraz na význam udržitelné dopravy v moderním, rychle se měnícím, světě.

Obrázek 1: Úvodní stránka eltis.org [zdroj obrázku: autor]

Obsah portálu

Webový portál a jeho obsah se dá rozdělit do tří různých oblastí. První z oblastí (portálem označená jako “in brief”), můžeme ji dále označovat jako informační, se věnuje poskytování informací o dopravě, její udržitelnosti ve městech a příbuzným tématům. Představit si pod ní můžeme například sekci zaměřenou na novinky, statistická data, legislativu Evropské unie zaměřenou na problematiku dopravy, nebo měsíční newsletter.

Druhá oblast (portálem nazvaná jako “resources”) se zaměřuje na poskytnutí nástrojů a přímo využitelných zdrojů. Na první pohled se může zdát, že mezi oblastmi nepanují velké rozdíly, nicméně při bližším prozkoumání je můžeme poměrně snadno odhalit. V případě druhé oblasti se totiž jedná zejména o tipy na konkrétní nástroje a jejich seznamy, které mohou obce využít, fotografie a videa, díky kterým je možné vizualizovat reálná řešení, nebo tréninkové materiály a případové studie.

Poslední a zároveň také nejmenší z oblastí, kterou portál poskytuje, se věnuje zapojení návštěvníků (“participate”). Tato sekce v sobě obsahuje možnost stát se tzv. přítelem portálu eltis, což návštěvníka opravňuje k využití dalších, poměrně rozličných, funkcí a benefitů. Mimo to eltis spravuje kalendář s význačnými akcemi a konferencemi, které se tématu dopravy týkají.

Obrázek 2: Sekce portálu eltis.org [zdroj obrázku: autor]

Právě pomocí těchto tří sekcí se dá poměrně pěkně popsat obsah portálu, ze kterého inherentně vyplývají i konkrétní případy možného využití. Struktura portálu je nicméně poměrně nově obohacena i o oblast čtvrtou, která se týká konkrétních plánů udržitelné mobility ve městech (Sustainable Urban Mobility Plans, dále jako SUMPS). Zde je možné nahlédnout do jednotlivých plánů v zapojených obcích, jejichž situace návštěvníka zajímá. Zároveň je zde velmi podrobně popsán proces tvorby SUMPS a konkrétní pokyny včetně glosáře a nástroje k hodnocení plánů. V základní struktuře portálu se pod těmito oblastmi objevují také čtyři různá pole, která jednoduchým způsobem zprostředkovávají návštěvníkovi aktuální témata, nejnovější články, nadcházející události a informace o COVID-19.

Vyhledávání článků na eltis.org

Vzhledem k tomu, že portál obsahuje informace v různých podobách (články, datové soubory atp.) je poměrně zajímavá i struktura vyhledávání a možnosti, ke kterým má uživatel v této oblasti přístup. Články, které tvoří jednu ze stěžejních částí portálu jsou při výchozím nastavení seřazeny klasicky chronologicky. Návštěvník portálu má nicméně možnost využít klasického vyhledávání, a to jak full-textového způsobu tak vyhledávání dle klíčových slov. Portál nabízí i pokročilé hledání, kde si lze upřesnit například zemi, které se článek týká, nebo téma článku dle předem definovaných kategorií.

U každého z článků je následně uváděn upřesněný region, kterého se týká, odkaz a podobné články, které by mohly návštěvníka zajímat. Uváděny jsou zde mimo jiné informace o čtenosti a články je možné sdílet pomocí prokliku na několika různých sociálních sítích. Při čtení některého z článků na portálu je zároveň proměněné i rozložení stránky, které vede k tomu, že návštěvník vidí v pravé části obrazovky sloupek s názvem spotlight, který nabízí moderovaný výběr z článků na webu, které mohou být právě aktuální.

Mezi další zajímavé funkce patří také rss feed a možnost podívat se na autora zmíněného článku. U profilů autorů pak lze pozorovat kromě místa bydliště a regionu i konkrétní zájmy nebo oblíbený obsah z portálu. Do jisté míry tak platforma může být využívána jako sociální síť, i když samozřejmě pouze velmi omezeně.

Obrázek 3: Články na portálu eltis.org a možnosti jejich vyhledávání [zdroj obrázku: autor]

Vyhledávání datových zdrojů, případových studií a dalších informací

U dalších zdrojů, které portál nabízí a které jsou již popsány výše, je nabídnuto vyhledávání v podobě, která vždy připomíná nějakým způsobem obohacené vyhledávání článků. Rozdíly lze typicky pozorovat u dodatečných filtrů, které nejsou u článků k dispozici (například jde zmínit hledání dle původů a efektů dat u datových zdrojů). Podobným způsobem jsou poskytovány i galerie obrázků a videí, mezi kterými jde také filtrovat poměrně snadno.

Doprava a plány udržitelné mobility

U SUMPS, jakožto u nejnovější sekce portálu, lze pozorovat různá zajímavá specifika, která zároveň obsahují poměrně atypické funkce. Materiály, které jsou portálem zprostředkovávány lze rozlišit dle různých metod. Návštěvník se může podívat na situaci v konkrétních zemích, které se do programu zapojují a stejně tak i na partnerské, do programu zapojené, společnosti. Nejzajímavější části je zde nicméně určitě databáze zapojených měst.

V databázi měst si návštěvník může projít situace v konkrétních městech, které jsou do programu zapojeny. Po vyfiltrování výsledků by měl dostat k dispozici přímo odkaz na SUMP daného města, který si může důkladně prostudovat. Samotné možnosti vyhledávání jsou zde poměrně široké, což je vítané zejména z důvodu poměrně vysokého počtu zapojených měst. Na přiložených obrázcích lze poté vidět i druhou možnost vyhledávání, kterou je interaktivní mapa.

Obrázek 4: Vyhledávání v databázi zapojených měst na portálu eltis.org [zdroj obrázku: autor]

Široké množství filtrů v sobě obsahuje nejprve položku „Urban Mobility Plan“. Tím si může uživatel vyfiltrovat pouze taková města, která nabízí plán k dispozici kompletně online a bez jakýchkoli dalších bariér. Pomocí okna „Inhabitants“ může návštěvník omezit selekci pouze na města s určitým počtem obyvatel. Zajímavé zde je využití dvou různých filtrů, které se odlišují tím, zdali do nich patří větší oblasti okolo samotných měst nebo ne. Kromě filtru na úrovni států pak ještě uživatel může využít konkrétní specifikace dle projektů Evropské komise, do kterých byla města zapojena.

Obrázek 5: Interaktivní mapa portálu eltis.org využitelná k hledání v databázi zapojených měst [zdroj obrázku: autor]

Případové studie

Zpřístupnění pestrého množství případových studií je jednou z nejzásadnějších funkcí, které portál nabízí. Význam zde tkví zejména v kompaktním uspořádání podkladů na jednom místě. Případové studie pak obsahují velké množství informací a dat včetně reálného využití na základě kterých pak mohou obce uzpůsobovat své jednání v oblasti využívání dopravní infrastruktury. Právě uspořádání zdrojů v podobě portálu jako eltis pak může městům pomoci.

Případové studie jsou navíc stěžejním článkem portálu pro tvorbu komunity, o což se eltis dlouhodobě snaží. Uživatelé mají možnost přispět do databáze s vlastními případovými studiemi (samozřejmě je nutné projít schvalovacím procesem) a rozproudit debatu o jejich správnosti či významu pomocí komentářů. Portál nabízí několik kategorií, do kterých jednotlivé případové studie spadají, jejich výčet je pak ukázán níže.

 • Cyklistika
 • Čistá a energeticky efektivní doprava
 • Management dopravního provozu
 • Flexibilní dopravní služby
 • Nacenění a management poptávky po dopravních službách
 • Organizace dopravy a integrace služeb
 • Povědomí o dopravě
 • Bezpečnost
 • Městská hromadná doprava
 • Chůze
 • Městská logistika
 • Doprava pro lidi se sníženou mobilitou
 • Doprava a územní plánování

Pro ilustraci toho, jak vypadá obsah, který je portálem poskytován dále neuškodí podívat se na to, jak vypadají jednotlivé případové studie konkrétně. Mezi jedny z nejzajímavějších, na které webový portál odkazuje, lze zařadit například posouzení opatření v podobě snížení rychlostního limitu v konkrétních londýnských čtvrtích na 20 mil za hodinu, což je problematika, která lze vztáhnout v současnosti na velmi aktuální téma. Dále se může návštěvník dočíst například o transformaci nočních autobusových linek v Budapešti z roku 2005, při které došlo prakticky k instantnímu zdvojnásobení průměrného počtu cestujících při zachování velmi nízkých výdajů.

Obrázek 6: Ukázky případových studií z České republiky z roku 2015 na portálu eltis.org [zdroj obrázku: autor]

Realita a možnosti využití

Ohledně reálných možností toho, jak portál a informace, které se na něm nachází využít, by se dalo bavit velmi dlouho. Většina závěrů by šla nicméně zobecnit na využití konkrétními městskými úřady. Ty mohou díky těmto informacím vylepšovat a plánovat dopravní systémy a jejich strukturu. Zejména v oblasti MHD a udržitelné mobility nabízí eltis skutečně velmi zajímavou sbírku poměrně specifických informací.

Kromě toho může portál nabídnout i využití v soukromé sféře například při plánování větších developerských projektů. Těm může poskytnout informace o tom, jakým způsobem je ideální postupovat, a následně přinést třeba i benefity finanční v podobě navýšení hodnoty na základě často jednoduše proveditelných kroků.

Mezi konkrétní profese, které by portál definitivně měly znát, a kterým by mohl pomoci se může řadit například urbanista, který jej může využít k efektivnímu územnímu plánování. Stejně tak by o portálu měli mít povědomí ředitelé a zaměstnanci dopravních služeb měst či obcí či dopravních společností, kterým může pomoci při plánování spojů, respektive při snaze o úsporná opatření. Kromě toho své uplatnění portál určitě najde také u společností zabývajících se výrobou a vývojem dopravních prostředků (a to zejména v případě kdy společnost vyvíjí například autobusy nebo tramvaje). Těmto firmám portál nabízí možnost přizpůsobit svůj produkt aktuálním trendům ve veřejné dopravě, což může ve výsledků vést například i k nezanedbatelné konkurenční výhodě.

Při výčtu možností využití portálu by asi neměly být opomenuty akademické články, bakalářské, diplomové či další práce a výzkumy, u kterých může eltis sloužit jako ideální platforma k získávání dat. Zejména u různých srovnávacích studií pak můžou být jednotlivé nástroje klíčem k porozumění a správné interpretaci dat. Díky galerii fotek a videí pak může uživatel získat i vizuální podklady, dále použitelné v tvorbě zmiňovaných dokumentů.

Doprava a galerie fotografií na portálu eltis.org
Obrázek 7: Ukázka galerie fotografií na portálu eltis.org [zdroj obrázku: autor]

Open source jako cesta

Výběr informačního zdroje nebyl náhodný. Kromě možností vyhledávání, samotného tématu či pozoruhodné struktury je totiž zajímavá na portálu ještě jedna další důležitá věc, kterou je právě snaha o tvorbu určitě komunity a snaha o transparenci a zveřejňování informací. Velká část článků a vlastně celého obsahu je tvořena přímo uživateli portálu a ti jsou zároveň do jisté míry zodpovědní za jeho fungování.

Portál tak nabízí uživatelům a občanům Evropské unie možnost přispívat do veřejného prostoru v podobě internetu s informacemi třeba i o jejich rodném městě, které mohou být následně využity ku prospěchu nás všech. Možnost tvorby obsahu tak není omezená na úzké spektrum redaktorů, což je do jisté míry unikum, uvědomí -li si čtenář fakt, že je financován přímo ze zdrojů Evropské unie, a tudíž i členských států. Možná tak bude eltis kromě spolehlivých a kvalitně strukturovaných informací přispívat k fungování společnosti i jiným způsobem, a to přiblížením Evropské unie k samotným občanům a propagací toho, že otevřená data mohou být využívána i v případě států a nadnárodních entit.

Obrázek 8: Ukázka výsledku vyhledávání v databázi zapojených měst na portálu eltis.org – doprava a SUMP v Písku [zdroj obrázku: autor]

Závěr

Domnívám se, že portál eltis.org nabízí návštěvníkům unikátní možnost důkladně prozkoumat oblast veřejné dopravy v Evropě. Portál nabízí široké spektrum zdrojů, ze kterých lze dále čerpat, a mnohé filtry či funkce k jednoduššímu vyhledávání, které přispívají k snadné orientaci návštěvníka. Kromě toho je eltis velmi specifický svým postojem k budování komunity, což není u nástrojů či iniciativ z pera států či (jako je tomu v tomto případě) Evropské unie zvykem.

Právě zapojení členů a návštěvníků do procesu tvorby obsahu je totiž k fungování celého portálu klíčové. Pomocí odkazů na jednotlivé dokumenty je potom možné zjistit až nepřeberné množství informací, které můžou značně ulehčit práci jak obecním úřadům, tak velkým společnostem. Kromě toho pak webové rozhraní, i přes na první pohled nudný vizuál, nabízí velké množství nástrojů, které zaručí to, že bude návštěva zajímavá i pro do problematiky původně nezainteresovaného uživatele, kterým jsem vlastně byl v počátku i já.

Nástroj v podobě webové platformy přispívá zejména k porozumění v oblasti dopravy, přičemž se soustředí hlavně na její udržitelnost a větší územní celky v podobě měst. Působí zároveň jako archiv případových studií a článků, které se týkají daného tématu. Kromě toho využívá portál aktivní komunity k pořádání akcí a konferencí. Během pandemie COVID-19 byl pak aktivní i v šíření ověřených informací, týkajících se pandemie. Kromě samotné dopravy se často články a další materiály věnují i přidruženým oblastem.

Jako informační zdroj je portál spolehlivý a vzhledem k zřejmému napojení na Evropskou komisi a potažmo Evropskou unii nehrozí v blízké době konec jeho fungování. Data jsou uspořádána hierarchicky a orientace v portálu je velmi jednoduchá. Platforma tak ve výsledku působí jako studnice informací, která odpovídá tomu, co by člověk při přečtení jejího popisu očekával a zároveň přidává něco navíc.

Zdroje

[1] eltis.org – The Urban Mobility Observatory [online]. [cit. 6.12.2023]. Dostupné z: https://www.eltis.org

Číst více

Další články