vyhledávání informací

Tento informační úkol se váže ke článku Vyhledávání informaci: věda i umění. V základu se jeví jako takový, který by se mohl spíše řešit primární informačním průzkumem. Nemusí to být nutně jediný způsob. Pokusme se tedy nastínit, jak bychom mohli tuto úlohu řešit. Nejdříve si připomeňme její zadání: Máme zjistit všechny detektivky (české, zahraniční) vydané v Česku v roce 2016.

Na následujících dvou postupech jsou patrné různé směry uvažování a pojetí řešení informační potřeby v rámci informační gramotnosti. Ale pozor, nejsou jediné. Bude vynikající, pokud napíšete případně i vaše postupy, kterými jste se ubírali, ale i postřehy při možném řešení.

Pátráme u nakladatelů

Hned zkraje si je nutné uvědomit, že vzhledem k poměrně vysokému počtu nakladatelů a opravdu velkého množství titulů, které se dostávají během roku na trhu, je třeba hledat zastřešující instituci pro knižní trh. Kdybychom ji neznali, pravděpodobně budeme ve vyhledávačích zkoušet klíčová: asociace nakladatelů, unie nakladatelů, svaz nakladatelů, sdružení nakladatelů apod.

Výsledek máme: Svaz českých knihkupců a nakladatelů – SČKN (SČKN 2017)

Nyní přicházejí dva scénáře, které bychom mohli zvolit:

 • Napřímo oslovit svaz s dotazem týkající se naší informační potřeby, tedy získání seznamu všech detektivek vydaných v Česku v roce 2016.
 • Využít Databázi české knihy.

První možnost zdá se být optimální, nicméně záleží na formě komunikace (telefon, e-mail) a posléze i na reakční dobu a kvalitu odpovědi. Druhá možnost je poměrně zajímavá i vzhledem k faktu, že SČKN oplývá edičními plány a mapuje i budoucí tituly u nás. V tomto ohledu může být problém vyhledávacích možností databáze. Podívejme se na vyhledávací rozhraní báze dat.

Databáze Svazu českých knihkupců a nakladatelů
 • Základní vyhledávání nám umožňuje využít dotazy v polích Název, Autor a ISBN (Mezinárodní standardní číslo knihy). Příliš nám to nepomůže, ale alespoň se podíváme, jak vypadá bibliografický záznam nějaké knihy. Obligátně si tedy pro náš průzkum zvolíme nějaký titul Jo Nesba. mistra norské detektivky. Ze seznamu vyhledaných dokumentů si zvolíme titul Syn. Pokud analyzujeme základní bibliografický záznam, zjišťujeme, že pole Tématická skupina (TS) dílo popisuje následovně: 13 – Krásná literatura. To nám také v dalším průzkumu moc nepomůže, protože do krásné literatury budou patřit i taková díla jako Toulavý autobus od Johna Steinbecka nebo Jiráskovy Staré pověsti české.

Ačkoli SČKN provozuje ojedinělou databázi českého knižního trhu, odpověď nám prozatím mohou pravděpodobně dát jen příslušní pracovníci svazu, nicméně z výše uvedených důvodů bychom měli hledat nové a lepší řešení.

Výlet do on-line zákoutí Národní knihovny ČR

Zdali nám může pomoci při řešení tohoto problému Národní knihovna ČR je zajímavá otázka. Nabízí se totiž několik záležitostí, které naši úlohu pomohou osvětlit. Ještě předtím, než se na Národní knihovnu jako na potenciálního asistenta řešení naší informační potřeby podíváme, řekněme si něco o povinném výtisku.

Povinný výtisk je zákonná povinnost pro všechny nakladatele a vydavatele neperiodických (knihy) a periodických (např. časopisy) publikací zaslat příslušný počet exemplářů do zákony daných institucí (Česko 1995) (Česko 2000).

To už je samo o sobě velmi zajímavá informace, protože zákony hovoří tak, že Národní knihovna ČR je jednou z institucí[1], která přijímá, registruje a zpřístupňuje všechny periodické a neperiodické publikace. Nyní bychom se měli propracovat k poměrně zajímavému řešení našeho úkolu, neboť tato instituce je rovněž tvůrcem, správcem a provozovatelem Souborného katalogu ČR (CASLIN), tedy ústřední databází dokumentů (periodických i neperiodických) dostupných v českých knihovnách (Národní knihovna ČR 2017b).

Souborný katalog ČR
Souborný katalog ČR (CASLIN) – Základní vyhledávací rozhraní

Pokud se tedy podíváme opět na bibliografický záznam Nesbova díla Syn, vidíme v souvislostech vyhledávání informací cestu ke zjištění výsledku. V Rozšířeném vyhledávání zadejte do příslušných polí autora a název díla a přejděte na seznam vyhledaných dokumentů.

Z výsledků následně zvolte třetí záznam a podívejte se na jeho úplný konec.

Bibliografický záznam
Část bibliografického záznamu ze Souborného katalogu ČR.

Pole Forma, žánr jsou pro nás nyní zásadní. Jak lze vidět u Nesbova syna, jsou u nich dvě klíčová slova. Zatímco heslo norské romány pro nás příliš relevantní není, detektivní romány už ano. A to velmi.

Nyní prosím na chvíli při čtení tohoto článku zastavte. Jak byste postupovali dále vy? Zkuste se zamyslet.

Stojíme nyní před problémem, který byl zmíněn v článku Vyhledávání informací: umění u věda. Jde o to, že Souborný katalog ČR je rovněž typem informačního systému a má svá specifika při vyhledávání a není jednoduché nyní zvolit způsob vyhledávání. Proč?

Podívejte se na možnosti Rozšířeného vyhledávání. Jakkoli budete hledat možnosti hledat v polích Forma, žánr nenaleznete je. Je nutné vidět souvislost s polem Předmět (klíčová slova). Dalším problémem je samotné klíčové spojení „detektivní román“.

Uvažujte, budou takto popsány všechny detektivní romány? Nebo by třeba pro věcný popis jiných detektivek mohl obsahovat jiná synonymní slova? Určitě taková situace může nastat.

Rozhodně bychom měli zvážit mimo detektivních románů následující:

 • Detektivní příběhy / Detektivní příběh
 • Detektivní povídky / Detektivní povídka
 • Detektivky / Detektivka
 • Detektivní próza
 • Krimi romány / Krimi román
 • Krimi povídky / krimi povídka
 • Krimi próza
 • Thriller / Thrillery

Eventualita dalších příbuzných slov je určitě pravděpodobná, nicméně pokud se podíváme můžeme předpokládat, že Souborný katalog ČR bude operovat s třemi slovy jako klíčovými pro věcný popis žánru: detektivní, krimi a thriller.

Jdeme tedy vyhledávat. Zvolíme Rozšířené vyhledávání (metodu CCL jako pokročilou záležitost budeme probírat v jednom z následujících článků na Informační gramotnost) a zadáme hodnoty do příslušných polí (viz obr. níže).

Vyhledávání
Vyhledávání detektivních románů v rozhraní Souborného katalogu ČR

Výsledek 772 dokumentů přináší při první analýze jeden zásadní problém. Definovaný term krimi* a z něho odvozená slova (např. kriminální, kriminalistika, …) přináší řadu nerelevantních dokumentů a to zejména z oblasti literatury faktu a odborné kriminalistické literatury. Detektivní romány jsou popsány klíčový spojením „kriminální příběhy“. Upravíme proto naše vyhledávání a do prvního pole zadáme skladbu slov takto: detektivní OR thriller? OR „kriminální příběhy“.

Výsledek se nám zúžil na 692 dokumentů, které lze považovat za množinu literárních děl z oblasti detektivních příběhů za rok 2016 v Česku. Nyní přichází ověření – pokud je to k vážnosti naší informační potřeby nutné. Znovu analyzovat klíčová slova, která by mohla popisovat detektivní romány a provést rešerši znovu. V případě nutnost napsat např. na projekt Ptejteseknihovny.cz a tuto informaci ověřit i zde (Národní knihovna ČR 2017a).

[1] Dále také Moravská zemská knihovna v Brně, Státní vědecká knihovna v Olomoucí, příslušná státní vědecká knihovna dle sídla nakladatele a v případě, že kniha je psána slepeckým písmem, pak i knihovna K.E. Macana.

Použitá literatura:

ČESKO. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, ročník 2000, částka 17, číslo 46.

ČESKO. Zákon č. 37/1995 ze dne 8. února 1995 o neperiodických publikacích. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, ročník 1995, částka 8, číslo 37.

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, 2017a. Ptejteseknihovny.cz [online] [vid. 2017-02-16]. Dostupné z: http://www.ptejteseknihovny.cz/

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, 2017b. Souborný katalog ČR (CASLIN) [online] [vid. 2017-02-16]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc

SČKN, 2017. Svaz českých knihkupců a nakladatelů [online] [vid. 2017-02-16]. Dostupné z: http://www.sckn.cz/

 

 

 

 

 

+ posts

1 komentář

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno