Čtvrtek, 18 července, 2024

WorldWideScience.org – desítky odborných zdrojov na jednom mieste

Sdílet

WorldWideScience poskytuje rýchly prehľad obrovského množstva zdrojov z vedeckých databáz. Pozrite sa ako ho využiť.

Internet je dnes pre mnohých ľudí hlavným zdrojom informácií pre osobné ale aj profesné potreby. Prvým nástrojom po ktorom intuitívne siahame (alebo sa nám priamo nanucuje) je niektorý z vyhľadávačov ako napr. Google, Yandex či Baidu – nástroje, ktoré prehľadávajú povrchový web (Hitson a Johnson, 2008). Hoci tieto nástroje poskytujú mnohokrát cenné informácie, pri hľadaní spoľahlivých a aktuálnych vedeckých informácií sa môžu ukázať ako nedostačujúce. Či už pre tendenčnosť, nedostatočnú overiteľnosť, alebo nedostupnosť zdrojových súborov (mnohé stránky blokujú indexovacie roboty).

Odpoveď na vyššie zmienené problémy ponúkajú databázy vedeckých publikácií, ktoré obsahujú recenzované zdroje dostupné podľa presného indexu. Dôraz na recenzovanie a indexáciu však spomaľuje proces pridávania zdrojov (Gusenbauer, 2019).

Hybridnou možnosťou medzi dvomi vyššie zmienenými prístupmi je WorldWideScience (WWS) a Google Scholar. Tie sa snažia o dostupnosť všetkých vedeckých publikácií na jednom mieste (podobne ako vyhľadávače). Publikácie však nie sú jednoznačne indexované a pri zadaní rovnakého dotazu poskytujú rôzne výsledky (Gusenbauer, 2019).

V ďalšom texte sa bližšie oboznámime s WorldWideScience.org

WorldWideScience.org

WWS vzniklo v roku 2008 ako snaha o globálny portál pre prístup k vedeckým zdrojom. Zastrešuje ho WorldWideScience Aliance. Technologicky nadväzuje na Science.gov – využíva rovnaký federatívny vyhľadávací model (Hitson a Johnson, 2008). Obsahuje články zo 110 databáz, vrátane troch českých (Repozitář Akademie Věd ČR, Knihovna Akademie Věd ČR, Národní úložiště šedé literatury). Zdrojové databázy môžeme zobraziť na úvodnej stránke, kliknutím na mapu štátu, alebo tlačidlo
view participants as list“ (WorldWideScience.org, 2020).

Mapa členských krajín. Zdroj: https://worldwidescience.org/

Rešeršné možnosti

WWS ponúka dva spôsoby prehľadávania databázy:

Jednoduché vyhľadávanie – cez pole vyhľadávania na úvodnej stránke

Jednoduché vyhľadávanie. Zdroj: https://worldwidescience.org/

Podrobné vyhľadávanie – dostupné v sekcii „Advanced Search“

Pokročilé vyhľadávanie. Zdroj: https://worldwidescience.org/

Podrobné vyhľadávanie ponúka možnosť vyhľadávať frázy podľa obsahu dokumentu, podľa názvu, autora, roku a jazyka  . Zároveň ponúka možnosť vybrať konkrétne databázy, ktoré majú byť prehľadávané.

Zaujímavou je tiež funkcia prekladač. Po zadaní dotazu sú databázy postupne prehľadávané. Pri každej databáze sa dotaz preloží do jej jazyka. Následne je databáza prehľadaná a výsledky sú postupne zobrazované v pôvodnom jazyku.

Výsledky sú zobrazované priebežne ešte pred dokončením vyhľadávania (WorldWideScience.org, 2020).

Syntax a operátory

WWS ponúka možnosť pokročilého vyhľadávania pomocou špeciálnych operátorov. Vo vyhľadávaní nerozlišuje veľké a malé písmená.

Pre vyhľadávanie presnej frázy rovnako ako pri väčšine vyhľadávačov uzavrieme výraz do dvojitých úvodzoviek (napr. “competitor intelligence“).

Pri vyhľadávaní viacerých výrazov je možné využiť operátory:

 • AND – vráti výsledky pre obsahujúce oba výrazy spojené týmto operátorom. Rovnako sú interpretované výrazy oddelené medzerou (napr. výraz competitor intelligence vráti rovnaké výsledky ako competitor AND intelligence).
 • OR – vráti výsledky obsahujúce aspoň jeden z výrazov spojených týmto operátorom.
 • NOT – vráti výsledky ktoré neobsahujú výraz nasledujúci za týmto operátorom.

Výrazy je možné logicky usporiadať pomocou zátvoriek (napr. (competitor OR competitive) AND intelligence vráti zároveň výsledky pre competitive intelligence aj competitor intelligence).

Ak chceme vyhľadať všetky slová, ktoré majú rovnaký koreň, môžeme využiť tzv. zástupné znaky. Tie môžu byť využité na začiatku, na konci, alebo uprostred výrazu.

 • Otáznik (?) zastupuje práve jeden ľubovoľný znak (napr. ??tra vráti výsledky pre extra, intra, ultra apod.)
 • Hviezdička (*) zastupuje ľubovoľný počet znakov od nuly do nekonečna (napr. competit* vráti výsledky pre competit, copmetitor, competitive, competition apod.) (org, 2020)

Výsledky

Výsledky sú po vyhodnotení dotazu, podobne ako vo vyhľadávačoch povrchového webu ohodnotené a usporiadané podľa relevancie. Relevancia výsledkov je hodnotená 1-5 hviezdičkami. Vďaka tomu sa nám na prvých miestach zobrazujú najrelevantnejšie výsledky.

Zároveň je však nutné podotknúť, že vyhľadávanie rovnakého výrazu nevráti vždy rovnaké výsledky. Napr. po zadaní dotazu intelligence sme pri prvom zadaní dosiahli vo výsledku 5466 článkov a pri opätovnom zadaní rovnakého dotazu bol výsledok už len 5414 článkov (viď obrázky nižšie). Celkovo tak možno predpokladať skôr strojovú, nie úplne exaktnú indexáciu.

Výsledky prvého dotazu. Zdroj: https://worldwidescience.org/
Výsledky druhého dotazu. Zdroj: https://worldwidescience.org/

Okno s výsledkami je rozdelené do 3 stĺpcov: súhrnné informácie a filtre (vľavo), zoznam výsledkov (uprostred), odkazy na wikipédiu a EurekAlert (vpravo).

V ľavej časti je výsledky možné filtrovať podľa:

 • Dátumu
 • Času
 • Autora
 • Názvu publikácie
 • Krajiny
 • Jazyka
 • Typu dokumentu (článok, kniha, patent…)
 • Zdrojovej databázy
 • Formátu (Full Text, HTML, PDF…).
Filtrovanie výsledkov vyhľadávania. Zdroj: https://worldwidescience.org/

V záložke Visual zasa môžeme vidieť zaradenie do kategórií podľa témy. Kliknutím na názov témy môžeme zúžiť zoznam výsledkov na tie, ktoré zodpovedajú príslušnej téme.

Výsledky vyhľadávania podľa témy. Zdroj: https://worldwidescience.org/

V strednom paneli sú výsledky rozdelené do štyroch kategórií: články, multimediálne záznamy, dátové súbory/software a voľne prístupné zdroje, čo značne zjednodušuje prehľadávanie veľkého počtu výsledkov.

Vo výsledkoch vyhľadávania je sa zobrazuje:

 • názov dokumentu s priamym odkazom na dokument
 • relevancia (1 až 5 hviezdičiek) a formát dokumentu
 • názov a priamy odkaz na zdrojovú databázu
 • mená autorov
 • dátum publikácie
 • abstrakt

(WorldWideScience.org, 2020)

Ukážka výsledku vyhľadávania. Zdroj: https://worldwidescience.org/

Výsledky je ďalej možné preložiť do anglického jazyka, uložiť do svojej knižnice a exportovať (vo formáte RIS, alebo do programov Mendeley, Zotero, RefWorks a EndNote), vytlačiť, alebo odoslať do emailovej schránky.

Možnosti práce s výsledkami vyhľadávania. Zdroj: https://worldwidescience.org/

Zhrnutie

WorldWideScience poskytuje široké možnosti prehľadávania odborných databáz. Jej najväčšou výhodou oproti bežným databázam je rozsah zdrojov, ktoré možno prehľadávať a rýchlosť prehľadávania. Na druhej strane však nie je možné jednoznačne popísať spôsob indexácie ani dosahovať jednoznačné výsledky. Tieto vlastnosti ju robia veľmi podobnou vyhľadávaču GoogleScholar, na rozdiel od neho však ponúka lepšie možnosti celkovej analýzy výsledkov a práce s nimi.

Zoznam zdrojov

 1. Gusenbauer, M. (2019) “Google Scholar to overshadow them all? Comparing the sizes of 12 academic search engines and bibliographic databases”, Scientometrics, 118(1), s. 177–214. doi: 10.1007/s11192-018-2958-5.
 2. Hitson, B. A. a Johnson, L. A. (2008) “WorldWideScience.org Bringing Light to Grey”, v Farace, DJ (ed.) DESIGNING THE GREY GRID FOR INFORMATION SOCIETY. GL PROGRAM \& CONFERENCE BUREAU, JAVASTRAAT 194-HS, AMSTERDAM, 1095 CP, NETHERLANDS: TEXTRELEASE (GL Conference Series), s. 11–20.
 3. org (2020). Available at: https://worldwidescience.org/ (Cit: 01. február 2021).

 

Číst více

Další články