World Values Survey: Normy a hodnoty lidí z více než 120 zemí světa

0
740
Hodnoty

Úvod

World Values Survey.
Logo WVS. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Zajímalo vás někdy, co si lidé v Mali myslí o neplacení daní? Nebo zda si Francouzi myslí, že věřit v Boha je důležité? Možná se může zdát, že takové informace není snadné získat z relevatního zdroje, ale naštěstí existuje World Values Survey. World Values Survey (WVS) je mezinárodní výzkumný program, který vznikl společně s European Values Survey (EVS) v roce 1981. Zakladatelem a hlavní osobou stojící za vývojem WVS byl americký politologický profesor Ronald Inglehart, po jeho smrti v roce 2021 jeho úlohu přebral jeho dlouholetý kolega Christian Haerpfer. Dnes je ve výzkumech WVS zahrnuto více než 120 zemí světa. V současné době je WVS největším nekomerčním mezinárodním empirickým časovým šetřením lidských přesvědčení a hodnot, které kdy bylo provedeno. 

Jak název napovídá, cílem projektu je analyzovat hodnoty, smýšlení a normy lidí v komparativní mezistátní a časové perspektivě. K dosažení tohoto cíle se projekt zabývá širokou škálou témat z oblasti sociologie, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, veřejného zdraví, demografie, antropologie, sociální psychologie atd. Kromě toho je WVS jedinou akademickou studií, která pokrývá celý rozsah společnosti, od velmi chudých po velmi bohaté ve všech hlavních kulturních zónách světa.

Výzkumným nástrojem projektu je reprezentativní srovnávací sociální průzkum, který se provádí celosvětově přibližně každých 5 let (v tzv. vlnách). Kvalita a unikátnost tohoto projektu tkví především v tom, že šetření probíhá formou osobního dotazování na pečlivě vybraném vzorku populace dané země (vetšinou kolem 1100 respondentů), čímž dochází k přesnému pokrytí i ve společnostech, kde není dostupný internet a telefon. Metodologie každého sběru je přesně popsána v dokumentech, které jsou k datům přiloženy. Díky své kvalitě je WVS jedním z nejpoužívanějších mezinárodních průzkumů v sociálních vědách.

WVS také pravidelně publikuje tzv. Inglehart–Welzel Cultural Map, což je v sociálních vědách velmi ceněný graf typu scatter plot, v němž jsou na základě mnoha metrik zobrazeny hodnotové profily jednotlivých zemí světa zapojených do WVS. Na základě míry sekularity a svobody daných společností jsou roztřízeny do kulturně-sociálních regionů nazvaných podle geografické polohy, kam většina zemí dané kategorie spadá. Analýzou posunu hodnot různých zemí v čase můžeme nejen vidět měnící se smýšlení ve světě, ale také zachytávat různé trendy, jako je např. democratic backsliding v Evropě.

Inglehart-Weltzel Cultural Map 2005-2020, upraveno autorkou. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Přehled poskytovaných dat

Na stránkách WVS jsou dostupné čtyři základní druhy dat:

  1. Společná data WVS a EVS (z datasetu z let 2017-2020)
  2. Souhrnný dataset, který obsahuje data ze všech vln za celou dobu konání průzkumu; časová řada (1981-2020)
  3. Data z každé ze 7 vln zvlášť (pro celé vlny i jednotlivé země)
  4. Data z regionálních průzkumů – několik menších průzkumů v regionech především ze Španělska a Ruska z třetí vlny WVS (1995)
Roztřídění dat v levém panelu hlavní stránky. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Všechny datasety jsou volně dostupné ke stažení a úpravě v Excelu, R, Statě a SPSS. Datasety z jednotlivých vln WVS je možné stahovat jako celky (tzn. celá vlna = všechny státy, v nichž v daných letech průzkum proběhl) nebo po jednotlivých státech. 

Práce s WVS

Samotné datasety obsahují kódované názvy proměnných ve formátu V nebo Q (jako variable/question a číslo příslušné proměnné, např. V25 nebo Q25). Pro pochopení toho, jak byla daná proměnná meřena, a co přesně znamená, je třeba k datasetu pracovat také s dalšími příslušnými materiály. Ke každému datasetu je přiložen původní dotazník, který v terénu pracovníci WVS používali k dotazování respondentů. V něm je obsaženo nejen přesné znění otázek v původním jazyce, kterými byly dané proměnné měřeny, ale také grafická úprava dotazníku, kterou viděli samotní respondenti. Dále je přiložen Codebook, v němž jsou shrnuty celkové výsledky po jednotlivých otázkách podle pohlaví a věkových skupin respondentů. Posledním, ale neméně důležitým dokumentem je Sampling Design, který podrobně popisuje, jakým způsobem sběr dat probíhal, jaká je velikost a složení vzorku, odhadovanou chybu měření, vážení dat a další.

Online analýza

Pokud chcete s daty pracovat rychle a přímo, a nechcete je importovat do statistckého softwaru, WVS nabízí také analýzu dat ve svém online prostředí. Online analýza je dostupná po kliknutí z hlavní stránky v levém panelu pod záložkou Data and Documentation.

Úvodní stránka online analýzy. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Po prokliku na vybranou vlnu se zobrazí nabídka dostupných zemí. Zde si buď vybereme pouze ty o které máme zájem, případně tlačítkem Select all v levém horním rohu vybereme všechny státy. Chybný výběr lze stornovat tlačítkem Clear selection.

Výběr zemí pro online analýzu. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Po vybrání daných zemí se nám vpravo nahoře objeví tlačítko Next.

Zdroj: worldvaluessurvey.org

Jako další volíme z dostupných proměnných. Jsou popsány jak kódy, tak i krátkými titulky, které ozřejmují, čeho se daná proměnná týká. Volba dané proměnné se provede kliknutím na Show (na pravé straně řádku). V tomto kroku lze vybrat pouze jednu proměnnou.

Nabídka proměnných v online analýze. Zdroj: worldvaluessurvey.org

V dalším kroku již vidíme výsledky z vybrané vlny a zemí. V základním náhledu je tu procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí pro dané země a celkový souhrn z vybraných zemí ve sloupci total. Pod tabulkou vidíme přesné znění otázky, kterou byla daná proměnná měřena v angličtině. V zeleném obdélníku vedle si lze otázku přeložit do dalších dostupných jazyků. Úplně dole v sekci Equivalences in other waves se zobrazují číselné kódy proměnných z jiných vln, které naší vybrané proměnné odpovídají, tedy jsou ekvivalentní.

Nabídka základní analýzy proměnné. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Sekce vpravo nahoře nám umožňuje transpozici řádků a sloupců tabulky (1) a také další rozšířené možnosti analýzy v různých typech grafů (2). Tlačítky mezi šipkami si lze vybranou analýzu vyexportovat jako pdf nebo soubor Excelu. Šipkami se pak lze dostat na náhled další proměnné (v tomto případě by zpět bylo V8, následující V10).

Zdroj: worldvaluessurvey.org

Rozšířená analýza v grafu umožňuje výběr z několika typů grafů a obdobné funkce jako v tabulce, tedy transpozici řádků a sloupců a kliknutím na ozubené kolečko se lze dostat také na možnost filtrování a přejmenování jednotlivých kategorií odpovědí. Grafy si znovu můžeme vyexportovat jako pdf nebo soubor Excelu.

Analýza pomocí grafů. Zdroj: worldvaluessurvey.org
Rozšířené možnosti grafů. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Dále se přes záložku Maps dostaneme k vyobrazení hodnot dané proměnné na mapě světa pro všechny dostupné země (tedy ne pouze naše vybrané). Mapa znovu nabízí několik druhů úprav. V pravém horním rohu si lze nastavit, jak se jednotlivé hodnoty odpovědi budou na mapě jevit, či jako pozitivní (zelené) nebo negativní (červené). Po změnění těchto voleb je třeba mapu znovu načíst tlačítkem Resfresh map, aby se změny projevily. Tlačítkem Restore defaults se navrátí původní hodnoty.
Pod Map parametres vidíme Map values, což je tabulka která ukazuje seřazené hodnoty dané proměnné po státech od nejvyšší k nejnižší. Nabízí tak dobrý prostor pro srovnání.
Posledním nastavitelným prvkem mapy je posuvník přímo pod ní, kterým lze odstínit některé hodnoty, pozitivní či negativní, podle toho ze které strany posuvník přiblížíme středu.

Analýza dat v mapě světa. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Poslední záložkou je Time Series, která nám umožňuje zkoumat danou proměnnou napříč všemi vlnami. Tlačítkem Compare Countries by Category přehazujeme v tabulce řádky a sloupce. Tlačítkem grafu v pravém horním rohu se zase dostaneme na zobrazení hodnot v grafu, jsou zde stejné volby jako u předchozích analýz. Výsledky své práce si znovu můžeme uložit v pdf nebo Excelu.

Analýza napříč časovými řadami. Zdroj: worldvaluessurvey.org

V neposlední řadě, pokud chceme naši vybranou proměnnou zkoumat optikou ještě jedné další metriky, můžeme v původní záložce Responses kliknout na nabídku Cross by a danou proměnnou do analýzy přidat. Se dvěma proměnnými pak lze provádět všechny analýzy stejně jako to již bylo demonstrováno s jednou proměnnou.

Přidání druhé proměnné do analýzy. Zdroj: worldvaluessurvey.org

Závěr

World Values Survey je cenným zdrojem velmi kvalitních a rozsáhlých dat o normách a hodnotách lidí v téméř celém světě. Všechna tato data jsou dostupná volně a zdarma ke zpracování jak v osobních statistických softwarech, tak i v poměrně přehledném a intuitivním online nástroji pro analýzu. Data z WVS jsou často používána pro výzkum v sociálních vědách, mohou také být cenným zdrojem pro studenty těchto oborů, kteří analýzou daných dat mohou obohatit výsledky své bakalářské či magisterké práce. Již více než 80 000 vědeckých publikací se opřelo o data z WVS, což ukazuje, že se svou dlouhou historií a kvalitním výzkumným designem bude WVS vždy velmi ceněným zdrojem informací.

Zdroje:

Inglehart, R., & Haerpfer, C. (n.d.). World values survey association. WVS Database. Retrieved February 10, 2022, from https://www.worldvaluessurvey.org/.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno