U.S. Census Bureau: Data, která pomáhají přerozdělovat stovky bilionů dolarů

0
687
white printer paper with black text

Úvod

United States Census Bureau, zkráceně též U.S. Census Bureau (dále jen jako USCB), je Americký úřad pro sčítání lidu. Je hlavním poskytovatelem dat o USA, především o obyvatelstvu, území a ekonomice, jak tvrdí oficiální poslání i motto v zápatí webu. Jedná se o úřad s letitou historií, který spadá pod U.S. Department of Commerce (ministerstvo obchodu). V současnosti zaměstnává přes 4 000 pracovníků a jeho hlavním cílem je poskytovat kvalitní data, avšak s ohledem na rychlost, náklady i jejich relevanci [1, 2]. Informační zdroj, resp. web, o kterém tento článek pojednává, je tak jednou z mnoha oficiální stránek vlády USA.

Původ informací a zdroje

USCB využívá jak primární, tak sekundární zdroje. Primárním zdrojem jsou průzkumy a pravidelné sčítání lidu. Mezi sekundární zdroje pak patří data od jiných vládních organizací a územních celků či též data od komerčních subjektů. Povinnost používat tato data jim dokonce ukládá zákon, a to z důvodu kladení důrazu na nízkou nákladovost. Jejich výsledné datové sestavy a další datové výstupy jsou pak většinou kombinací výše zmíněných zdrojů, díky čemuž mají větší přínos a poskytují ucelenější pohled na danou problematiku [3].

Struktura portálu

Při otevření úvodní stránky se nám ukáže komplexní portál s rozsáhlým menu a s nespočtem sekcí a bloků. Najdeme zde hlavní zprávy o dění z úřadu, nejnovější aktuality a příběhy, rychlý přístup k vizualizacím či publikacím a sekci reagující na aktuální dění ohledně pandemie Covid-19, a sice odkaz na USCB web https://covid19.census.gov/. V neposlední řadě jsou zde i rychlé přehledy o počtu obyvatel v USA vs. ve světě a hodnoty s vývojem několika základních ekonomických ukazatelů. Toto je však jen struktura úvodní stránky, web má jinak velmi hlubokou strukturu a ukrývá spoustu informací, které jsou v následujících podkapitolách představeny.

Procházení informací dle tématu

První z možností, jak se dostat k informacím, je procházet portál dle tématu. Na webu se do sekce dostaneme skrz „Browse by topic“, otevřenou ji vidíme na následujícím obrázku.

Sekce vyhledávání dle tématu na census.gov
Obrázek 1: Sekce vyhledávání dle tématu. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

Na výběr máme z celkem 19 témat, jedná se však o ty nejrozsáhlejší, resp. nejspíše nejvíce hledané. Pokud klikneme na poslední možnost A-Z zobrazí se nám celý adresář, který skýtá téměř 800 témat, dle kterých lze web procházet.

Po kliknutí na téma se nám zobrazí obrazovka s krátkým odstavcem o problematice s navigací na podrobnější témata. Většinou jsou zde zprávy, data, publikace, materiály a vizualizace, které náleží k danému tématu. Takové schéma lze vidět např. u Education, Employment či Age and Sex. Některé však vedou na specifickou vlastní stránku (např. Foreign Trade).

Knihovna

Další sekcí je záložka „Library“ – knihovna. Již dle nabídky, kterou vidíme na obrázku níže je patrné, že zde lze nalézt audio a video soubory, fotografie, publikace, materiály, infografiky či vizualizace.

Sekce knihovny na census.gov
Obrázek 2: Sekce knihovny. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

Každá z podkategorií má po rozkliknutí jinou strukturu, většinou se však dostaneme na stránku s jejich výčtem, kterým můžeme omezeně procházet. Např. infografiky a videa lze třídit a filtrovat dle roku, za to u materiálů (Working Papers) či u publikací jsou dostupné podrobnější filtry dle tématu, průzkumů a roku, vše s možnostmi řazení.

Průzkumy a sčítání lidu

V další sekci, a sice v sekci průzkumů a sčítání lidu, vidíme podobně jako u procházení dle témat pouze omezené množství zobrazovaných průzkumů, za to nejspíše těch nejnovějších.

Sekce průzkumů na census.gov
Obrázek 3: Sekce průzkumů. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

Pro zobrazení více než 19 průzkumů můžeme využít poslední záložku „All surveys and programs“. USCB ročně provede více než 130 průzkumů [4], které po kliknutí vidíme rozprostřeného do čtyř podstránek v seznamu řazeném dle abecedy. Filtrovat zde nelze, můžeme však využít horní lištu vyhledávání v sekci a hledat pouze mezi průzkumy, nikoliv napříč celým webem.

Přístup k datům

Poslední zmíněnou sekcí a nejspíše i tou nejdůležitější, pokud hledáme data, je „Explore data“. Jak vidíme na obrázku, prvním odkazem se dostaneme na prohledávání dat, též stojí za zmínění datové nástroje (Data Tools and Apps). Zbylé podkategorie jsou odkazy na jiné části webu (např. vizualizace), jejich produkty či informace o ochraně dat, původu apod. Též zde najdeme vzdělávací podkategorie.

Sekce přístupu k datům na census.gov
Obrázek 4: Sekce přístupu k datům. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

V hlavní sekci („Explore Data Main“) narazíme na informaci, že k procházení, resp. „prozkoumávání“ dat slouží jejich nový portál https://data.census.gov/cedsci/, který poskytuje statistiky dle geografie, tabulky, mapy a další. Následující kapitola je tak věnovaná novému portálu s pokročilými možnostmi vyhledávání, a přiblížení jeho rešeršních možností.

Platforma data.census.gov a rešeršní možnosti

Následující fotografie obrazovky zachycuje úvodní stranu portálu USCB pro vyhledávání dat.

Census Data portál od census bureau (USCB)
Obrázek 5 Census Data. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/

Jedná se o platformu obsahující demografická a ekonomická data, která vznikla pod záminkou uživatelské přívětivosti a zjednodušení poskytování dat. Platforma je neustále zdokonalována díky agilnímu přístupu, kdy se snaží iteračně a neustále pracovat na zdokonalení. Data.census.gov sama USCB označuje za ústřední platformu pro získávání dat na Census.gov [5].

Jednoduché rešeršní možnosti

Jednoduché vyhledávání lze nalézt na hlavní stránce portálu data.census.gov. Postačí nám pro jednodušší dotazy či pro potřebu rychlého zjištění informací. Lze hledat dle geografických údajů, tématu, roku, skupin tabulek či přímo tabulek a dle odvětví [6]. Příklady viz tabulka níže.

Jednoduché vyhledávání - ukázky dotazů
Obrázek 6: Jednoduché vyhledávání – ukázky dotazů. Zdroj: autorka, získáno z https://ask.census.gov/prweb/PRServletCustom/app/ECORRAsk_/YACFBFye-rFIz_FoGtyvDRUGg1Uzu5Mn*/!STANDARD

Jednotlivé vyhledávací dotazy lze spojovat. Nezaleží, zda údaje oddělíme čárkou či mezerou – např. odvětví 531 ve státě Kalifornie bychom mohli vyhledat jako „531 California“, „531, California“, apod.

Pokročilé rešeršní možnosti

Výhodou nového portálu jsou pokročilé možnosti vyhledávání. Rozdíl v tabulce níže oproti tabulce u jednoduchého vyhledávání lze spatřit především v možnostech detailnějšího zadávání geografických údajů, a též v možnostech vyhledávání populačních informací. Též lze oproti jednoduchému vyhledávání hledat konkrétní průzkum či používat kombinované vyhledávání, tzv. „Cross Tabulations“ [6].

Pokročilé vyhledávání - ukázky dotazů
Obrázek 7: Pokročilé vyhledávání – ukázky dotazů. Zdroj: autorka, získáno z https://ask.census.gov/prweb/PRServletCustom/app/ECORRAsk_/YACFBFye-rFIz_FoGtyvDRUGg1Uzu5Mn*/!STANDARD

Hlavní stránku pokročilého vyhledávání lze spatřit na následujícím obrázku. Nahoře v liště vidíme nejzákladnější filtr, a sice, zda chceme hledat mezi všemi záznamy, či chceme vyhledávat mezi tabulkami, mapami nebo stránkami. V levé liště se pak nachází podrobnější filtrování, které je popsáno v následující kapitole.

Pokročilé vyhledávání
Obrázek 8: Pokročilé vyhledávání. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/advanced

Možnosti filtrování

Filtrovat lze v základu dle šesti různých aspektů, a sice kódů (odvětví), geografických záznamů, průzkumů, témat, let a tabulek. Zajímavou funkcionalitou je též vyhledávání nejen mezi záznamy, ale též mezi filtry. Na obrázku vidíme dotaz „seafood“ (mořské plody), na jehož základě se nám ukázaly filtry tomu odpovídající z různých sekcí. Vyhledávání mezi filtry může významně usnadnit a urychlit nalezení správného filtru vzhledem k jejich množství.

Vyhledávání mezi filtry
Obrázek 9: Vyhledávání mezi filtry. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/all

Pro ukázku byl vybrán na základě vyhledávání filtr odvětví 3117, dále ze sekce geografických míst byl zvolen stát Aljaška, přičemž vyhledávání bylo omezeno na rok 2020. Filtry se zobrazují v levém horním rohu, viz následující obrázek.

Ukázka filtru – odvětví 3117, stát Alaska, rok 2020.
Obrázek 10: Ukázka filtru – odvětví 3117, stát Alaska, rok 2020. Zdroj: autorka, získáno z webu https://data.census.gov/cedsci/all?g=0400000US02&y=2020&n=3117

Na základě zkoušení různých kombinací bylo zjištěno, že filtry let se vzájemně vylučují. Tzn. po vybrání roku 2020 již nebylo možné přidat např. rok 2019, tak aby nám vznikl rozsah – museli bychom vyhledávat rok po roku. V případě států či kódů odvětví se však filtr již nevylučuje, tzn. kombinuje se.

Filtrování se též dynamicky mění, po zadání složitější kombinace o více filtrech, se již v každé sekci zobrazují takové záznamy, které lze se zadaným filtrem zkombinovat. Např. při zadání kombinace, kterou vidíme na následujícím obrázku, se v sekci průzkumů zobrazoval jen jeden záznam, též témata se omezila na pět souviseních. Pakliže zadáme větší množství filtrů a chceme je změnit, lze je hromadně upravovat po kliknutí na „view +x more“.

Větší množství filtrů
Obrázek 11: Větší množství filtrů. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/all?g=0400000US01,02,04&y=2020&n=311520%3A3117

Příklady využití

Data vydaná USCB nesou velký význam zejména pro vládu USA, jelikož jejich data slouží jako podpora při rozhodování. Díky tomu může USCB ovlivnit např. rozdělení křesel v kongresu, vymezit správní obvody, které poté nesou význam pro školství či legislativu. Data slouží též jako podklady pro rozhodování o budování infrastruktury, škol či sociálních zařízení, obecně o vzdělání, zdravotnictví apod. Když se na to podíváme v číslech, jejich data jsou každoročně pomocnou rukou vládě při rozdělování více než 675 biliónů dolarů z federálních fondů [1].

data jsou každoročně pomocnou rukou vládě při rozdělování více než 675 biliónů dolarů z federálních fondů [1].

V neposlední řadě jsou důvěryhodným zdrojem, který může sloužit veřejnosti, médiím, akademické obci či jako podklady rozhodování v businessu. Vzhledem k tomu, že data neposkytují pouze v jejich čisté formě, ale mají i datové nástroje, vizualizace a vzdělávací programy, využití jejich dat tak dostává nový rozměr nejen pro edukaci, ale i pro méně datově zdatné jedince či organizace. Jako demonstrace toho, že se může jednat o velmi uživatelsky přívětivý vzhled svědčí např. stránka na následujícím obrázku, se základními údaji o USA:

Vizualizace o USA
Obrázek 12: Vizualizace o USA. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/profile?g=0100000US

Závěr

Jedná se o velmi vlivný úřad v USA, ne-li dle mého úsudku jeden z nejvlivnějších. Jeho činnost nám pomůže lépe poodkrýt a nahlédnout „pod pokličku“ informacím o jedné ze světových velmocí. Je poskytovatelem nepřeberného množství kvalitních dat v různých formách ztvárnění, a to od datových sad až po uživatelsky přívětivé vizualizace či interpretující publikace. Jako zdroj můžeme web USCB využít nejen pro navazující výzkumy, ale též pro lepší pochopení aspektů americké společnosti.

Zdroje

[1] UNITED STATES CENSUS BUREAU. What We Do. Census.gov [online]. 18. listopad 2021 [vid. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.census.gov/about/what.html

[2] UNITED STATES CENSUS BUREAU. Who We Are. Census.gov [online]. 16. prosinec 2021 [vid. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.census.gov/about/who.html

[3] UNITED STATES CENSUS BUREAU. Combining Data – A General Overview. Census.gov [online]. 18. listopad 2021 [vid. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.census.gov/about/what/admin-data.html

[4] UNITED STATES CENSUS BUREAU. List of All Surveys and Programs. Census.gov [online]. 23. listopad 2021 [vid. 2022-04-12]. Dostupné z: https://www.census.gov/programs-surveys/surveys-programs.html

[5] UNITED STATES CENSUS BUREAU. About data.census.gov. Census.gov [online]. 19. listopad 2021 [vid. 2021-04-11]. Dostupné z: https://www.census.gov/data/what-is-data-census-gov/about.html

[6] UNITED STATES CENSUS BUREAU. How do I get started with my search? Census Help [online]. 2022 [vid. 2021-04-11]. Dostupné z: https://ask.census.gov/prweb/PRServletCustom/app/ECORRAsk_/YACFBFye-rFIz_FoGtyvDRUGg1Uzu5Mn*/!STANDARD

Dále též celý web Census.gov, a sice: UNITED STATES CENSUS BUREAU. Census.gov Homepage. Census.gov [online]. 2022 [vid. 2021-04-11]. Dostupné z: https://www.census.gov/en.html

Seznam obrázků

Titulní (náhledový) obrázek, zdroj: https://unsplash.com/photos/0UxQZNoLnlk

Obrázek 1: Sekce vyhledávání dle tématu. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

Obrázek 2: Sekce knihovny. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

Obrázek 3: Sekce průzkumů. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

Obrázek 4: Sekce přístupu k datům. Zdroj: autorka, získáno z https://www.census.gov/en.html

Obrázek 5: Census Data. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/

Obrázek 6: Jednoduché vyhledávání – ukázky dotazů. Zdroj: autorka, získáno z https://ask.census.gov/prweb/PRServletCustom/app/ECORRAsk_/YACFBFye-rFIz_FoGtyvDRUGg1Uzu5Mn*/!STANDARD

Obrázek 7: Pokročilé vyhledávání – ukázky dotazů. Zdroj: autorka, získáno z https://ask.census.gov/prweb/PRServletCustom/app/ECORRAsk_/YACFBFye-rFIz_FoGtyvDRUGg1Uzu5Mn*/!STANDARD

Obrázek 8: Pokročilé vyhledávání. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/advanced

Obrázek 9: Vyhledávání mezi filtry. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/all

Obrázek 10: Ukázka filtru – odvětví 3117, stát Alaska, rok 2020. Zdroj: autorka, získáno z webu https://data.census.gov/cedsci/all?g=0400000US02&y=2020&n=3117

Obrázek 11: Větší množství filtrů. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/all?g=0400000US01,02,04&y=2020&n=311520%3A3117

Obrázek 12: Vizualizace o USA. Zdroj: autorka, získáno z https://data.census.gov/cedsci/profile?g=0100000US

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno