NDLTD – Networked Digital Library of Theses and Dissertations

0
767

Jedným z najvýraznejších míľnikov v živote človeka je ukončenie vysokoškolského štúdia a s ním aj sladkého študentského života. Po približne 18tich rokoch strávených v školských laviciach – u niekoho viac, u niekoho menej – je človek pripravený vydať sa na svoju pracovnú cestu. Obdobie, na ktoré sa väčšina ľudskej populácie nevie dočkať. Predtým však každého čaká posledný rok najväčších nočných môr, medzi ktoré patrí nielen absolvovanie najdôležitejších štátnych skúšok, ale aj tvorba a obhajoba záverečnej práce. Výber vhodnej témy a úvodná rešerš súčasného stavu sú stavebnými kameňmi úspechu. Ako však vybrať čo najrelevantnejšie publikácie a čo najkvalitnejšie analyzovať aktuálnu situáciu, keď má človek k dispozícii obrovské množstvo zdrojov, z ktorých môže vyhľadávať a zároveň obmedzený čas?Organizácia NDLTD na to našťastie našla odpoveď.

Organizácia NDLTD

Existuje nespočetné množstvo kvalitne spracovaných výskumov v rámci celého sveta, ku ktorým sa študent po prejdení viacerých webových stránok či portálov ani nemusí dostať, pretože sú uložené len v archívoch konkrétnej vysokej školy alebo papierovej forme. V roku 1987 bol koncept elektronických dizertačných prác „ETD“ prvýkrát prediskutovaný na stretnutí v Michigane. Boli skúmané problémy spojené s produkciou, archiváciou a prístupom k dizertačným prácam. Začiatkom 90tych rokov projekt „Scholarly Communications“ vyvinul postupy a systémy na spracovanie, archiváciu a sprístupnenie verejných prác Technickej Univerzity vo Virgínii verejnosti. Záujem o elektronické publikácie sa rozšíril a tým projekt získal väčšiu podporu.

Výsledkom niekoľko ročnej práce bol v roku 1996 softvér, ETD databáza, voľne dostupný inštitúciám po celom svete. Vznikla organizácia „The National Digital Library of Theses and Dissertations“ („NDLTD“), ktorá sa premenovala na „The Networked Digital Library of Theses and Dissertations“ po tom, čo sa jej obsah stal medzinárodný. Svoju skratku NDLTD si však ponechala. Úsilie o vytvorenie národnej digitálnej knižnice tak poskytlo koncepčný rámec pre to, čo sa stalo sieťovou digitálnou knižnicou téz a dizertačných prác. Dnes je NDLTD –  The Networked Digital Library of Theses and Dissertations nezisková charitatívna organizácia, ktorej členmi sú stovky univerzít po celom svete. Väčšina inštitucionálnych členov pochádza z USA či Kanady. Z Európy tam patrí len Francúzsko a Nemecko. Čo sa týka individuálnych členov majú svoje zastúpenie európske krajiny Španielsko a Francúzsko.

Hlavné posolstvo organizácie NDLTD

Hlavnou úlohou NDLTD organizácie je podpora prijímania, tvorby, používania, šírenia a uchovávania elektronických dizertačných prác. Jej cieľom je posilniť zdieľanie vedomostí po celom svete prostredníctvom elektronického publikovania a otvoreného prístupu. Organizácia sa snaží nielen povzbudiť vysokoškolské inštitúcie k tomu, aby využívali zdroje poskytované prostredníctvom NDLTD a zúčastňovali sa na jej činnostiach, ale aj k vývoju vlastných programov ETD slúžiacim k zhromažďovaniu záverečných prác. Organizácia poskytuje takisto ETD Fórum určené pre všetkých, ktorý majú záujem o propagáciu elektronických prác. Toto fórum je otvorené pre všetkých to znamená, že do diskusie sa môže zapojiť ktokoľvek bez ohľadu na členstvo. Všetky príspevky sú voľne dostupné.

Témy obsiahnuté v NDLTD
Témy obsiahnuté v NDLTD, Zdroj: http://www.ndltd.org/

Vytvorený softvér je vhodný pre študentov, učiteľov, knihovníkov a správcov univerzít. Poskytuje obsah zameraný na:

 1. elektronické tézy a dizertačné práce „ETD“ (funkcie nájsť, vytvoriť a uchovať),
 2. najnovšie správy a výskumy v komunite,
 3. inštitucionálne či individuálne členstvo,
 4. rôzne právne a technické otázky.
Zoznam webových zdrojov záverečných prác
Zoznam webových zdrojov záverečných prác, Zdroj: http://www.ndltd.org/resources/find-etds

Možnosť nájsť elektronické tézy a dizertačné práce, ktorá je obsiahnutá v tomto systéme, je jednou z najpodstatnejších čo sa týka globálneho vyhľadávania uľahčujúceho prácu študentom. Jej obsah pozostáva z dvoch základných častí:

 • webového linku na globálny ETD vyhľadávač,
 • zoznamu webových zdrojov rôznych krajín, na ktorých je možné vyhľadávať záverečné práce konkrétnej krajiny
  • Zoznam je možné triediť podľa krajiny, názvu zdroja či opisu.
  • Jeden z najvyužívanejších v rámci študentov Českej Republiky „Google Scholar“ je takisto zahrnutý.
 

Elektronické publikácie sú uložené v archíve „NDLTD Union Archive“, ktorý zhromažďuje záznamy metadát pre ETD z celého sveta a agreguje ich do jedného súboru, ktorý môžu poskytovatelia služby následne využiť. Tento archív obsahuje záznamy o miliónoch ETD, pričom jednotlivé ETD môže poskytovateľ vyhľadať prostredníctvom globálneho ETD vyhľadávača

Globálny ETD vyhľadávač

Globálny ETD vyhľadávač organizácie NDLTD
Globálny ETD vyhľadávač organizácie NDLTD, Zdroj: http://search.ndltd.org/

Globálny ETD vyhľadávač je voľne dostupná databáza, ktorá prehľadáva spomedzi vyše 4 miliónov elektronických publikácií. Webové prostredie je veľmi jednoduché a vyhľadávanie funguje na podobnom princípe ako Google vyhľadávanie. Archív podporuje rozšírené vyhľadávanie a používanie Boolean znakov. Takisto je možné využívať nasledujúce kľúčové slová:

 • Subject (predmetom publikácie je zadaný výraz – obsiahnutý napríklad v tagu alebo názvu),
 • Title (názov publikácie obsahuje zadaný výraz),
 • Creator (autor publikácie),
 • Description (popis publikácie obsahuje zadaný výraz),
 • Publisher (vydavateľ publikácie – napríklad meno univerzity),
 • Language (jazyk, v ktorom je publikácia napísaná),
 • AND (logický znak „a“),
 • NOT (logický znak reprezentujúci negáciu).
Kľúčové slová rozšíreného ETD vyhľadávania
Kľúčové slová rozšíreného ETD vyhľadávania, Zdroj: http://search.ndltd.org/

Ako s ním pracovať

Kľúčové slová sú v podobe tipov zahrnuté aj na úvodnej stránke po rozkliknutí možnosti „advanced search tips“. Na vyhľadanie diplomových prác, ktoré sa zaoberali Competitive Intelligence, bol využítý výraz Competitive Intelligence, ktorý zobrazil 195578 výsledkov. Pri počte výsledkov je možné zaznamenať aj časové trvanie načítania výsledkov. Upresnenie vyhľadávania je možné dvomi spôsobmi, a to prostredníctvom:

 • kľúčového slova,
 • filtrovania.
Využitie kľúčových slov

Prvý zo spôsobov, použitie kľúčových slov, je z časti spomenutý vyššie, preto si povieme len konkrétne rady, na ktoré je dobré nezabudnúť.

Využívanie úvodzoviek vo výrazoch

Pre špecifikáciu  vyhľadania diplomových prác, ktoré sa zaoberali – „Competitive Intelligence“ – táto digitálna knižnica zobrazí už len 420 výsledkov.

Využívanie kľúčových slov

Pre špecifikáciu  vyhľadania diplomových prác, ktoré sa zaoberali priamo témou „Competitive Intelligence“ bol využitý nasledujúci príkaz – title:“Competitive Intelligence“ – ktorý vyberie práce, v ktorých je spomínaná téma zahrnutá v samotnom názve. Vyhľadávač zobrazí už len 180 výsledkov.

Využívanie interpunkčných znamienok

Spomínaný systém digitálnych knižníc nerozlišuje veľkosť písmen v zadaných príkazoch avšak rozlišuje použitie interpunkčných znamienok (mäkčeň, dĺžeň). V prípade špecifikácie univerzity VŠE prostredníctvom príkazu – title:“competitive intelligence“ AND language:“czech“ AND publisher:“ Vysoká škola ekonomická v Praze“ – databáza zobrazí 25 výsledkov, kdežto pri použití rovnakého príkazu so zmenou – publisher:“ Vysoka skola ekonomicka v Praze“ – databáza nezobrazí žiaden výsledok.

Využívanie logických operátorov

Pri písaní príkazov je nutné využívať logický znak „AND“, pretože na rozdiel od Google vyhľadaváča, medzera medzi jednotlivými kľúčovými slovami reprezentuje logický operátor „OR“.  Pri špecifikácii príkazu – title:“competitive intelligence“ language:“czech“ publisher:“ Vysoká škola ekonomická v Praze“ – databáza zobrazí až 129 872 výsledkov.

Využitie filtrovania

Druhý spôsob, ktorým je možné bližšie špecifikovať výsledky vyhľadávania, je využitie samotného filtrovania pri zozname výsledkov. Tento systém digitálnych knižníc umožňuje prehliadanie a vyhľadávanie na základe nasledujúcich informácií:

 1. inštitúcie (Source),
 2. roku publikácie (Publication year),
 3. jazyka (Language),
 4. tagu (Tagged with).
Možnosti filtrovania výsledkov ETD vyhľadávania
Možnosti filtrovania výsledkov ETD vyhľadávania, Zdroj: http://search.ndltd.org/

Toto filtrovanie berie do úvahy pôvodný príkaz, ktorý bol použitý. Zobrazená stránka s výsledkami takisto ponúka možnosť úpravy pôvodného príkazu prostredníctvom možnosti „Refine Query“. V systéme elektronických dizertačných prác sú okrem zoznamu vyfiltrovaných publikácií vyobrazené aj základné informácie („About“) o vytvorenej a zdarma poskytovanej službe.

Zobrazenie záznamu v ETD vyhľadávači

Zo zoznamu vyfiltrovaných téz a dizertačných prác je možné zvoliť ľubovoľný záznam. Pri voľbe určitého záznamu systém digitálnej knižnice poskytuje možnosť sťahovania na účely čítania či samotnú tlač. Okrem toho sa zobrazia jeho detailnejšie informácie, medzi ktoré patrí napríklad:

 • názov tézy či dizertačnej práce (reprezentuje kľúčové slovo „title“),
 • opis tézy či dizertačnej práce – „Description“ (reprezentuje kľúčové slovo „description“),
 • zoznam tagov – „Tags“,
 • rok publikácie – „Date“,
 • autora tézy či dizertačnej práce – „Creators“ (reprezentuje kľúčové slovo „creator“),
 • vydavateľ – „Publisher“ (reprezentuje kľúčové slovo „publisher“),
 • zdroj tézy či dizertačnej práce – „Source Sets“,
 • jazyk tézy či dizertačnej práce – „Language“ (reprezentuje kľúčové slovo „language“),
 • typ tézy či dizertačnej práce – „Type“,
 • formát dizertačnej práce – „Format“.

Nie všetky informácie musia byť zahrnuté u každého záznamu.

Detailné informácie konkrétnej publikácie z ETD vyhľadávača
Detailné informácie konkrétnej publikácie z ETD vyhľadávača, Zdroj: http://search.ndltd.org/

Zhrnutie

Služba ETD je digitálnou knižnicou, ktorá spája tézy a dizertačné práce z celého sveta do jednej databázy. Umožňuje vyhľadávanie publikácií naprieč rôznymi webovými zdrojmi z viacerých krajín. Tento systém nielen skvalitňuje, ale aj uľahčuje prácu študentom a to nie len z časového hľadiska. V dnešnej dobe, ktorá je ovplyvnená technológiami, digitálnou transformáciou či neustálym pokrokom, je elektronická databáza priam nevyhnutnosťou.

 

Zdroje:

NDLTD organizácia : http://search.ndltd.org/

NDLTD global ETD Search: http://www.ndltd.org/

 

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno