Neděle, 23 června, 2024

Nástroj Doing Business – analyzujte, kde jsou nejlepší podmínky pro podnikání

Sdílet

Základní informace o společnosti

Doing Business je projekt založen roku 2002, který zkoumáním několika metrik porovnává prostředí podnikové regulace v téměř 190 ekonomikách s cílem poskytnout akademickým pracovníkům, novinářům, zájemcům v oblasti ekonomiky a dalším informace o tom, který stát přináší nejpřijatelnější prostředí pro podnikání. Doing Business se nezaměřuje pouze na zkoumání podnikové regulace na úrovni států, ale provádí také studie různých měst a regionů ve vybraných zemích. Uživatel může porovnávat nejen státy světa, ale také některá jejich města. Lze tedy získat povědomí o tom, které město je z hlediska snadnosti podnikání optimální. Dalším záměrem tohoto projektu je vzbudit soutěživost jednotlivých ekonomik o vytvoření co nejadekvátnějších regulací. [1]

Indikátory

První zveřejněná studie Doing Business byla již rok po jeho založení, tedy v roce 2003. Studie zkoumala snadnost podnikání u 133 ekonomik pomocí 5 identifikátorů. Od této doby došlo k značnému pokroku, kdy letošní studie zahrnuje 190 ekonomik, které jsou měřeny pomocí 11 indikátorů. [1]

Seznam těchto indikátorů, včetně popisu, co je u nich měřeno obsahuje tabulka č.1., která je volně dostupná na stránkách Doing Business v sekci About.

Tabulka 1 Indikátory a co je u nich měřeno [2]

Indikátory

Co je měřeno

Starting a business

Postupy, čas, náklady, minimální kapitál pro založení s.r.o. pro muže a ženy

Dealing with construction permits

Postupy, čas a náklady na vyřízení všech formalit k vybudování skladu, mechanismy kontroly kvality a bezpečnosti v systému stavebního povolení

Getting electricity

Postupy, čas, náklady na připojení k elektrické síti, spolehlivost dodávky a transparentnost tarifů dodavatelů elektřiny

Registering property

Postupy, čas, náklady na převod nemovitostí. Kvalita systému katastrálního úřadu pro muže a ženy

Getting credit

Zákony o movitých věcech a úvěrové informační systémy

Protecting minority investors

Práva menšinových akcionářů v transakcích se spřízněnými stranami a ve správě a řízení společností

Paying taxes

Platby, čas a celková daň a sazba příspěvku, aby firma splňovala všechny daňové předpisy i procesy následné archivace

Trading across borders

Čas a náklady na export produktů s komparativní výhodou a na import zboží

Enforcing contracts

Čas a náklady na vyřešení obchodního sporu a kvalita soudních procesů pro muže a ženy

Resolving insolvency

Čas, náklady, výsledek a míra vymáhání obchodní neschopnosti a síla právního rámce pro platební neschopnost

Employing workers*

Flexibilita regulace zaměstnanosti

Contracting with the government*

Postupy, čas na účasti a získání veřejných zakázek. Regulační rámec spojený se zadáváním veřejných zakázek

* Nejsou součástí hodnocení v Doing Business 2020.

Získávání dat

Data, která společnost Doing Business využívá pro tvorby studií, jsou získávána ze 4 základních pramenů. Patří zde zákony a předpisy jednotlivých států, respondenti společnosti, vláda a zaměstnanci World Bank Group. Společnost uvádí, že má více než 48 tisíc profesionálů ve 190 ekonomikách. Kolekce dat následně probíhá pomocí písemné či ústní komunikace, dotazníkového šetření, vlastní návštěvou apod. [3] Celý proces, včetně časového harmonogramu se nachází na obrázku č.1.

Jak Doing Business sbírá a ověřuje data
Obrázek 1 Jak Doing Business sbírá a ověřuje data [4]

Využití

Doing Business představuje veřejně dostupný nástroj, jenž najde uplatnění v širokém spektru oblastí. Od roku 2003 bylo výzkumnými pracovníky napsáno tisíce článku opírající se o data, které poskytl tento nástroj. Dále kromě novinářů, lidí zajímající se o ekonomiku a mnoho dalších, je možno najít uplatnění i v oblasti zákonodárné, kdy poslanci/vláda mohou využít data pro objevení nedostatků země ve které působí a navrhovat efektivní zákony v oblasti podnikové regulace, které mohou vytvořit pro občany optimální prostředí pro podnikání a posunout ekonomiku země dopředu. [3]

První pohled na webové prostředí

Web společnosti Doing Business poskytuje uživatelům 7 jazykových mutací jako je angličtina, španělština, francouzština, portugalština, ruština, čínština a arabština. Při prvním pohledu na web uživatel hned vidí datový vyhledávač a přehled hlavních zjištění, kterých dosáhla společnost při tvorbě reportu „Doing Business 2020“. Za zmínku stojí například informace, že Saúdská Arábie, Jordánsko, Togo, Bahrajn, Tádžikistán, Pákistán, Kuvajt, Čína, Indie a Nigérie vykazují markantní zlepšení oproti minulých let. [5] Co se týče datového vyhledávače, jehož vzhled demonstruje obrázek č.2, ten nabízí uživateli možnost filtrace pomocí ekonomiky nebo indikátorů.

Obrázek 2 Datový vyhledávač na domovské obrazovce[5]
Obrázek 2 Datový vyhledávač na domovské obrazovce[5]

V případe filtrování podle ekonomiky (v tomto případě byla zvolena Česká republika) je uživatel přesměrován na záložku „Data“, kde mu jsou zobrazeny výsledky studie pro danou zemi. Uživatel se dozví, jaké celkové skóre země obdržela a na jaké pozici v celkovém žebříčku všech ekonomik se nachází.

Obrázek 3 Hodnocení České republiky [6]
Obrázek 3 Hodnocení České republiky [6]

Níže na stránce se nachází přehled, jak dopadlo hodnocení pro jednotlivé oblasti v rámci zvolené země. V případě České republiky může uživatel vidět, že ze všech zkoumaných ekonomik nabízí ČR nejlepší podmínky pro „Trading across Borders“. Na druhou stranu byla země nejhůř hodnocena v oblasti „Starting a Business“.

Obrázek 4 Výsledky pro jednotlivé oblasti [6]
Obrázek 4 Výsledky pro jednotlivé oblasti [6]

Závěr přehledu tvoří interaktivní tabulka, kde se uživatel kliknutím na jednu z oblastní dozví, co vše bylo v rámci dané oblasti zkoumáno, včetně výsledků zkoumání. Vzhled tabulky pro oblast „Trading Across Boarders“ demonstuje obrázek níže.

Obrázek 5 Vzhled interaktivní tabulky [6]
Obrázek 5 Vzhled interaktivní tabulky [6]

V případě že by se uživateli o dané zemi chtěl dozvědět více než je zobrazeno na této stránce, je mu umožněno stáhnout si report v podobě PDF souboru, který obsahuje kompletní výsledky studie pro danou zemi včetně detailnějšího popisu jednotlivých oblastí. Pro zajímavost je vhodné zmínit, že v případě České republiky(odkaz) má report pro rok 2020 rozsah 69 stránek. Jestliže se nechce uživatel omezovat pouze na jeden stát a zajímají ho kompletní reporty studie „Doing Business“ zahrnující všech 190 ekonomik, stačí pouze v navigační části webu přejí na stránku „Reports“, kde jsou pro uživatele připravené PDF reporty již od vydaní pro rok 2004. Volba reportu probíhá pomocí rozbalovacího seznamu.

Obrázek 6 Rozbalovací seznam [7]
Obrázek 6 Rozbalovací seznam [7]

Rankings

Další možnosti stránky doingbusiness.org přináší záložka „Rankings“, kde se nachází tabulka obsahující všech 190 ekonomik a jejich hodnocení. Uživatel si zde může vybrat zda chce vidět hodnocení v podobě rankingu nebo skóre. Obě dvě hodnoty reflektují úspěšnost ekonomiky v oblasti snadnosti podnikání, akorát na jinačí škále. V případě rankingu nabývá hodnocení hodnot od 1 do 190, kdy stát držící ranking 1 představuje ekonomiku poskytující nejpříznivější podmínky z hlediska regulací pro podnikání. Jedná se tedy o určitý žebříček. Jak již je ukázáno na obrázku č.3, celkové umístění ČR je na 41. místě, což muže být poněkud uspokojující. Pro zájemce zde Doing Business zanechává link na PDF soubor s názvem „ease of doing business rankings and the ease of doing business scores are calculated“, kde je možné na 10 stránkách se dočíst jak ranking a skóre fungují a jak jsou vypočítávány. [8]

Pro možnost filtrování dat v tabulce na stránce jsou zde připraveny dva rozbalovací seznamy. První rozbalovací seznam pojednává o regionech a druhý o platových třídách (viz. obrázky níže).

Obrázek 7 Rozbalovací seznamy pro regiony a platové třídy [8]
Obrázek 7 Rozbalovací seznamy pro regiony a platové třídy [8]

Výslednou tabulku lze také stáhnout ve formátu .xlsx či PDF. V případě nevyužití rozbalovacího seznamu se na stránce nachází tabulka obsahujících všech 190 záznamů. Například z přiloženého obrázku č.8 lze vyčíst, že nejpřijatelnější prostředí pro podníkání z pohledu státní regulací je Nový Zéland.

Obrázek 8 Nejlépe hodnocené ekonomiky [8]
Obrázek 8 Nejlépe hodnocené ekonomiky [8]

Záložka „Historical Data Sets and Trends Data“ umožňuje uživateli vygenerovat si dataset na základě jeho preferencí z dat, které Doing Business má. Tvorba zde probíhá ve 3 krocích, kdy v prvním si uživatel vybere ekonomiky, které chce v datasetu mít. Uživatel si může vyklikat jednotlivé ekonomiky nebo využít předdefinovaných skupin tvořených buď podle regionů, nebo platových skupin.

Obrázek 9 Vzhled filtru pro vytváření datasetu [9]
Obrázek 9 Vzhled filtru pro vytváření datasetu [9]

V kroku č.2 dochází k volbě oblastí – Starting a Business, Getting Credit, Trading across Borders apod. Poslední krok nabízí možnost zvolit si zda bude dataset obsahovat data pouze z Doing Business 2020, či i starší. Výsledek se na stránce zobrazí ve formě interaktivní tabulky s možnosti stažení ve formátu .xlsx či pdf.

Law Library 

Záložka s názvem „Law Library“ se představuje jako největší online sbírka obchodních zákonů a předpisů. [10] Jedná se o velice povedený nástroj, kdy pomocí filtrů je uživatel schopen si vyhledat zákony a předpisy ve 190 ekonomikách. Na výběr je zde od administrativních až po daňové zákony. Výsledek se zobrazí ve formě url linku odkazujících na relevantní zdroj. V případě bankovního práva České republiky se jedná o webové stránky ČNB.

Obrázek 10 Bankovní a daňové zákony pro ČR [10]
Obrázek 10 Bankovní a daňové zákony pro ČR [10]

Business Reforms

Poslední zajímavý nastroj přináší záložka s názvem „Business Reforms“, kde pomocí selekce ekonomiky, oblasti či regionu se uživatel může dozvědět, jaké se v dané lokalitě vytvořily reformy pro ulehčení či ztížení podnikaní. V případě, pro tuto práci zvolené, České republiky se zde vyskytuje poslední záznam z roku 2018, kde ČR provedla zlepšení v oblasti „Starting Business“ a to snížením poplatků pro založení společnosti s ručeným omezeným. Naopak ke ztížení podnikaní došlo v oblasti placení daní, kde zavedením nových požadavků na vyplnění přiznání k DPH došlo ke zkomplikování procesu placení daní. [11]

Obrázek 11 Business reformy pro ČR [11]
Obrázek 11 Business reformy pro ČR [11]

Závěr

Doing Businnes představuje projekt založený v roce 2002, který provádí studie v celkem 190 ekonomikách napříč světem. Cílem projektu je zmapovat oblast podnikové regulace v jednotlivých ekonomikách a určit, který stát přináší nejpřijatelnější prostředí pro podnikání. Výsledky jejich studie následně publikují na svých stránkách s názvem “Doing Business”, kde jsou volně ke stažení v PDF formátu. Mimo toho se na stránkách společnosti nachází cela řada užitečných nástrojů. Za zmínku stojí třeba možnost stažení si datasetu Doing Business, nahlédnout do největší online sbírky obchodních zákonů a mnoho dalších. Autor doporučuje všem čtenářům si webovou stránku společnosti Doing Business prohlédnout, jelikož se jedná o velice zajímavý a přínosný projekt nacházející uplatnění v mnoha oblastech od novinařiny až po politiku.

Zdroje

[1] About us. DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/about-us

[2] What Doing Business measures—12 areas of business regulation. In: About Doing Business: Openknowledge.worldbank.org [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch01.pdf

[3] About Doing Business. Openknowledge.worldbank.org [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch01.pdf

[4] How Doing Business collects and verifies the data. In: About Doing Business: Openknowledge.worldbank.org [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch01.pdf

[5] DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness

[6] Ease of Doing Business in Czech Republic. DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/czech-republic#DB_tab

[7] Reports. DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020

[8] Rankings. DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/rankings

[9] Historical Data Sets and Trends Data. DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

[10] Law Library. DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/law-library

[11] Business Reforms in Czech Republic. DoingBusiness Measuring Business Regulations [online]. The World Bank Group, c2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/en/reforms/overview/economy/czech-republic

Seznam obrázků

Obrázek 1 Jak Doing Business sbírá a ověřuje data [4]

Obrázek 2 Datový vyhledávač na domovské obrazovce [5]

Obrázek 3 Hodnocení České republiky [6]

Obrázek 4 Výsledky pro jednotlivé oblasti [6]

Obrázek 5 Vzhled interaktivní tabulky [6]

Obrázek 6 Rozbalovací seznam [7]

Obrázek 7 Rozbalovací seznamy pro regiony a platové třídy [8]

Obrázek 8 Nejlépe hodnocené ekonomiky [8]

Obrázek 9 Vzhled filtru pro vytváření datasetu [9]

Obrázek 10 Bankovní a daňové zákony pro ČR [10]

Obrázek 11 Business reformy pro ČR [11]

Číst více

Další články