MarineTraffic: sledujte polohu plavidel nejen v rámci oceánů

0
1591

Úvodní představení

Společnost MarineTraffic (2021a) je světový leader v poskytování informací o poloze plavidel a námořním zpravodajství. Společnost si dává za cíl zjednodušit přístup k užitečným datum.

Obr. 1 Logo společnosti MarineTraffic(2019)
Obr. 1 Logo společnosti MarineTraffic(2019)

Hlavní přidaná hodnota, kterou společnost vytváří spočívá v monitorování pohybu plavidel. MarineTraffic staví svůj úspěch na sběru dat ze celé sítě pobřežních přijímačů AIS1 doplněných informace ze satelitů. Takto sesbíraná data jsou zpracována a integrují informace z dalších komplementárních zdrojů. Cílem je poskytnout užitečné informace o lodních aktivitách, které jsou aplikovatelné v zasilatelském, obchodním a logistickém průmyslu.

Hlavní kanceláře společnosti se nacházejí v Spojeném království, Řecku a Singapuru. Společnost má také lokální zastoupení u všech hlavních globálních námořních uzlů, tak aby mohla poskytovat služby na míru lokálních požadavků. MarineTraffic prohlašuje, že je skutečně globálním hráčem s miliony uživatelů jeho služeb.

MarineTraffic se dává za cíl poskytovat transparentní informace a pozitivním způsobem posouvat svět námořní dopravy kupředu. Proto společnost spolupracuje s mezinárodními námořními organizacemi jako je například UNCTAD2. Kromě toho MarineTraffic významně spolupracuje s největšími přístavy a rejdařstvími na světě s cílem zlepšit jejich efektivitu.

Na Wikipedii (2020a) heslo MarineTraffic popisuje otevřený komunitní projekt, poskytující informace o pohybech plavidel v reálném čase. Služba byla spuštěna v roce 2007 jako akademický projekt na Egejské univerzitě v Řecku pod vedením profesora Dimitriase Lekkase. Služba je lokalizovaná do 35 jazyků včetně češtiny.

Databáze tohoto projektu obsahuje informace o plavidlech včetně jejich aktuální i historické polohy, rozměry, tonáž nebo například číslo IMO3. Kromě toho mohou uživatelé sdílet fotografie těchto plavidel a navzájem si tyto fotografie hodnotit. Databáze pro finální prezentaci využívá kombinované mapové podklady složené ze služeb Google Maps API a OpenStreetMap.

Základní služba sledování plavidel je poskytována zdarma a zejména pro profesionály jsou nabízený placené prémiové služby. Wikipedické heslo uvádí 600 000 registrovaných uživatelů k roku 2015, ale celkově služba eviduje 2 000 000 unikátních uživatelů měsíčně. Služba je také dostupná formou aplikace pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android. (MarineTraffic 2021d)

 Jak již bylo zmíněno výše, tak MarineTraffic využívá služby pobřežních AIS přijímačů. Wikipedie dále upřesňuje, že těchto je ve více než 140 zemích světa celkově více než 18 000 přijímačů, a které jsou spravovány dobrovolníky zapojenými do tohoto projektu. Což činní službu velmi závislou na své komunitě. K 27.3.2021 databáze evidovala pohyby 224 533 plavidel během posledních 24 hodin. Protože se má projekt akademické kořeny tak se společnost MarineTraffic kromě rozvoje samotné služby významně věnuje také výzkumu včetně publikování ve spolupráci s univerzitami. Věnuje se zejména oblastem databázových systémů a AI. (MarineTraffic 2021f)

Rešeršní možnosti

Celý produkt této společnost lze rozdělit na dvě velké části, které následně rozlišují takým způsobem lze v této databázi vyhledávat. Těmito dvěma částmi jsou Online services a Data services, přesněji API4 rozhraní k celé databázi. Přesněji Online services nabízejí uživatelsky přívětivé rozhraní, skrze které se lze dotazovat, analyzovat či vizualizovat podkladová data obsažené v Data services. Omezená funkcionalita Online services je nabízena zdarma, avšak přístup k ryzím datům skrze Data services je kompletně zpoplatněn.

V rámci seznámení se MarineTraffic neměl autor této práce možnost si prakticky otestovat práci s Data services. Přesto lze předpokládat že jsou touto cestou zpřístupněny všechny informace obsažené v databázi, a to včetně těch které nejsou jinak zpřístupněny skrze Online services. API rozhraní je primárně cíleno pro byznysové užití. Dle dokumentace, API pomocí HTTP5 protokolu na základě dotazu vrací odpověď ve formátu XML6, CSV7 nebo JSON8.

Obr. 2 ukázka XML odpovědi (MarineTraffic 2021b)
Obr. 2 ukázka XML odpovědi (MarineTraffic 2021b)

Nyní se však soustřeďme na možnosti vyhledávání pomocí Online services. Na hlavním vstupním bodu webové stránky je uživateli rovnou prezentována Živá mapa zobrazující informace, které databáze obsahuje k zobrazené oblasti. Tedy všechny plavidla, přístavy či další významné entity které se aktuálně nacházejí v zobrazené lokalitě. Samozřejmě jednotlivé body na mapě lze dále rozkliknout a zobrazit si tak detailní informace k dané entitě.

Obr. 3 ukázka uživatelského rozhraní základní obrazovky s otevřeným detailem plavidla (MarineTraffic 2021i)
Obr. 3 ukázka uživatelského rozhraní základní obrazovky s otevřeným detailem plavidla (MarineTraffic 2021i)

V rámci Živé mapy lze vyhledávat entity nejen skrze mapu, ale také pomocí vyhledávacího pole. V uživatelské nápovědě jsem nenalezl informaci, že vyhledávací pole podporovalo jakýkoliv zvláštní vyhledávací syntax či operátory. Uživatelské rozhraní nabízí pouze filtrování výsledků tyto skupiny entit:

 • Plavidla
 • Přístavy
 • Oblasti
 • Moje flotila
 • Moje poznámky
 • Společnosti

 • Stanice
 • Majáky
 • IMO
 • MMSI9
 • Fotografové
 • Zprávy

Obr. 4 ukázka uživatelského rozhraní pokročilého vyhledávání (MarineTraffic 2021h)
Obr. 4 ukázka uživatelského rozhraní pokročilého vyhledávání (MarineTraffic 2021h)

Online services nabízejí k vyhledávání, kromě jednoduchého vyhledávacího pole v rámci Živé mapy, pokročilé vyhledávání Explore, kde lze vyhledávat pomocí velkého množství parametrů které databáze eviduje. Kvantitativní parametry lze dále omezovat na vybrané intervaly a kvalitativní parametry zase pomocí operátorů in a not in. Případně lze kombinovat vyhledávaní pomocí vícero parametrů současně. Pokročilé vyhledávání některých entit je však zpoplatněno a stejně tak je zpoplatněn také jakýkoliv export výsledků vyhledávání.

Popis indexu

Typologie dat jsou zde popsány dle členění datasetů nabízených v rámci Data services. Jedná o pět hlavních kategorií, které se dále dělí na 25 skupin, datasetů. (MarineTraffic 2021c)

První kategorie řeší problematiku určení přesné polohy plavidel a obsahuje následující data sety:

 • Historická trasa plavidla
 • Pozice plavidel ve statické flotile
 • Pozice plavidel ve dynamické flotile
 • Pozice plavidla v přístavu
 • Pozice plavidla ve vybraných oblastech
 • Pozice plavidla ve vlastní oblasti
 • Aktuální pozice plavidla

Druhá kategorie je věnována informačním zprávám a událostem. Plavidla jsou povinna veřejně hlásit určité události. Tato kategorie obsahuje následující data sety:

 • Volání přístavu (zejména informace o vstupu a opuštění přístavu plavidlem)
 • Události plavidla (všechny události s vazbou ke konkrétnímu plavidlu)
 • Volání kotviště (obdoba volání přístavu, ale pro spravovaná kotviště)

Kategorie Data plavidel je věnována detailním informacím a parametrům plavidel:

 • Fotografie plavidla
 • Parametry plavidla
 • Vyhledání plavidla (vrací URI10 plavidla v rámci databáze MarineTraffic)

Čtvrtá kategorie je věnována plánování plavby:

 • Předpověď cesty (vrací očekávané průjezdní body, vzdálenosti a čas plavby)
 • Očekávané příjezdy (vrací seznam plavidel očekávaných v přístavu)
 • Vzdálenosti přístavů a plavebních cest
 • Odhadovaná destinace (vrací předpověď 5 nejpravděpodobnějších cílů plavidla)
 • Odhadovaný příjezd (jako Odhadovaná destinace, ale na základě jiného modelu)
 • Provoz v přístavu (poskytuje informace o čekacích dobách plavidel)
 • Očekávaný čas příjezdu do přístavu

Poslední kategorie je věnována správě účtů v rámci celého produktu MarineTraffic:

 • Změna flotily
 • Plavidla ve flotile
 • Flotily
 • Zůstatek kreditů
 • Vyprázdnění flotily

Přístup ke všem data setům je zpoplatněn. Přístup lze platit většinou dvěma způsoby. Prvním je kreditový systém, který je dostupný pouze u některých datasetů. Uživatelé si mohou pořídit určitý obnos kreditů které lze následně utrácet za vybrané dotazy skrze API rozhraní. Různé dotazy mohou mít různou cenu. Cenu ovlivňuje volba zdroje, zda se jedná o data ze satelitní sítě AIS nebo ze sítě pobřežních přijímačů AIS. Druhou možností je předplatné, které je dostupné u všech datasetů. Pořízení předplatného je však komplikovanější vzhledem k tomu že je potřeba napřímo kontaktovat poskytovatele. Vždy se jedná o individuální nabídku, a nikoliv službu s předem stanovenou cenou.

Databáze eviduje pozice pohybujících se plavidel v 2 minutových intervalech. U nehybných plavidel je evidována jejich poloha jen každých 20 minut. Databáze sbírá data primárně ze dvou zdrojů. Jak již bylo zmíněno jedním je satelitní přijímače AIS vysílání a tím druhým je pobřežní sít přijímačů AIS vysílání. MarineTraffic vybudoval s pomocí své komunity největší síť přijímačů AIS vysílání na světě. Jednotlivci jsou motivováni k tomu, aby se do této komunity zapojili dvěma způsoby. Prvním je že současní vlastníci AIS přijímačů, kteří se zapojí do této sítě zdarma obdrží navýšení jejich úrovně předplatného služeb MarineTraffic. Naopak těm, kteří nemají AIS přijímač, jsou oblasti, která doposud není dostatečně pokrytá, těm MarineTraffic takový přijímač zdarma poskytne. (MarineTraffic 2021g) Vedlejším zdrojem dat, fotografií, jsou uživateléfotografové, kteří je dobrovolně do databáze nahrávají své fotografie konkrétních lodí.

Příklady užití

Pro identifikaci některých příkladů využití služby MarineTraffic byl kontaktován Jan Poláček ze společnosti Czechoslovak Ocean Shipping, s.r.o. přední české zasilatelské společnosti. Společnost využívá placenou variantu služby Online services, ale již nikoliv přímé rozhraní databáze Data services. Pan Poláček oceňuje zejména jednoduchost použití a přehlednost, když prezentuje výstupy z této služby zákazníkům. Využívají polohu plavidel pro sledování zásilek celou dobu cesty a pružně reagovat na případné zpoždění plavidla upravovat návazné články dopravního řetězce zásilky až k zákazníkovi. Není to je příklad námořní dopravy. V současné době existuje trend sledování zásilek i letecké či automobilové dopravě.

Celý projekt MarineTraffic pochází z akademického prostředí. A zde nachází také mnoho příkladů užití. A například i přístup k Data services lze získat za zvýhodněných podmínek pro akademické užití. Data ze služby MarineTraffic mohou posloužit při manažerských studiích jak ukazuje příklad Martina Jančáka (2018) z Katedry logistiky Fakulty podniko-hospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Dalšími příklady mohou být pro enviromentální programy studium polární námořní trasy okolo Ruska. Nebo vizualizace hustoty námořní dopravy v kaspickém moři pro geopolitická studia. Za poměrně překvapivé lze označit velmi významné lodní spojení Ázerbájdžánu s Turkmenistánem. Akademické uplatnění této služby je velmi široké. To se ukazuje také na to, že s MarineTraffic spolupracuje sedm univerzit a mnoho specializovaných výzkumných organizací. (MarineTraffic 2021e)

Obr. 5 ukázka využití MarineTraffic pro vizualizaci hustoty provozu v Černém a Kaspickém moři
Obr. 5 ukázka využití MarineTraffic pro vizualizaci hustoty provozu v Černém a Kaspickém moři

V neposlední řadě je potřeba zmínit také námořníky samotné, kteří mohou využívat služeb MarineTraffic pro plánování tras i pro samotnou navigaci. V rámci skupiny Online services jsou nabízeny služby jako plánovaní trasy upravené o meteorologickou předpověď, služby odesílání důležitých námořních zpráv formou notifikací v mobilní aplikaci, nebo navigování v přístavišti. Opět, toto je jen krátký výpis několika málo užití této služby, kterých je celkově mnohem více.

Závěr

Závěr je věnován kratičkému srovnání se službou, která téměř dvojčetem k MarineTraffic, a která přesto vůbec nekonkuruje. Tou službou je velice populární švédský Flightradar24. Jedná se službu fungující na stejném principu jako MarineTraffic akorát místo lodí, jak název napovídá, sleduje pohyby letadel. Oba projekty vznikli mezi lety 2006 a 2007. Oba staví na volně šířených identifikačních signálech, které snímá komunitní síť přijímačů. A klíčem k úspěchu obou služeb byla právě agregace a přehledná vizualizace těchto signálů. Obě služby nabízí své základní online služby zadarmo, ale nabízí také prémiové služby a placené API rozhraní databáze. Seznam společných rysů pokračuje i dále. Jedná se skutečně dvojčata.

Přijímání, agregování a následné distribuování AIS vysílání lze jednoduše replikovat. Přesto není mnoho konkurenčních řešení, které by nabízeli obdobnou komplexitu a množství informací. Co se ukazuje jako snadno nenapodobitelné je komunita uživatelů a tvůrců obsahu v rámci služby. Možná i proto, z celé variety služeb, je to právě MarineTraffic, který je dostatečně atraktivní pro významné světové instituce, aby s ním chtěli spolupracovat.

Aktuální případ nákladní lodi, která uvízla v Suezském průplavu a zcela zastavila tak jednu z hlavní námořních tras, dále ukázala sílu online aktualizovaných dat. (Splash 24/7 2021) Novináři z celé světa, mimo jiné i skrze MarineTraffic, neuroticky sledovali několik dní, zda se jedna tečka na mapě dala již do pohybu.


Poznámky pod čarou

1. AIS neboli Automatic identification system je systém pro sledování pohybů lodí. AIS vysílač v kombinaci s námořním radarem jsou základní nástroje pro navigovaní a vyhýbání se kolizím. AIS signálů využívá VTS (vessel traffic services) pro řízení provozu v přístavech. (Wikipedia 2021b)

2. UNCTAD neboli United Nations Conference on Trade and Development, česky Konference OSN o obchodu a rozvoji je jednou z odborných organizací OSN. Její programy jsou zaměřeny na rozvoj obchodu, obchodní a celní politiku, surovinovou politiku a rozmach rozvojových zemí a jejich ekonomickou integraci. (Wikipedia 2019)

3. Číslo IMO neboli International Maritime Organization number je unikátní identifikátor plavidel, jejich registrovaných majitelů či správcovský společností. (Wikipedia 2021e)

4. API neboli Application Programming Interface v informatice označuje rozhraní, které umožňuje interagovat vícero systémům či aplikacím mezi sebou. (Wikipedia 2021a)

5. HTTP neboli Hypertext Transfer Protocol je internetový protokol pro komunikaci klientů s webový servery, zejména pomocí hypertextových dokumentů. (Wikipedia 2021d)

6. XML neboli Extensible Markup Language je značkovací jazyk. Je snadno čitelný i strojově spravovatelný. Jedná se o jazyk příbuzný HTML. (Wikipedia 2021h)

7. CSV neboli Comma-separated values je jednoduchý formát zápisu tabulkových dat. (Wikipedia 2021c)

8. JSON neboli JavaScript Object Notation je (Wikipedia 2021f)

9. MMSI neboli Maritime Mobile Service Identity je devítimístné unikátní identifikační číslo všech námořních vysílačů (plavidel i pobřežních stanic). Tento identifikátor je využívám i v rámci AIS. (Wikipedia 2020b)

10. URI neboli Uniform Resource Identifier je textový řetězec, který umožňuje jednoznačně určit umístění a název odkazovaného objektu. (Wikipedia 2021g)

Literatura

JANČÁLEK, Martin, 2018. Dovoz tuňákových výrobků z Latinské Ameriky [online]. B.m. [vid. 2021-03-30]. Vysoká škola ekonomická v Praze. Dostupné z: https://vskp.vse.cz/75733

MARINETRAFFIC, 2019. MarineTraffic company logo [online] [vid. 2021-03-27]. Dostupné z: https://mk0snopwdropsolwypn8.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/11/MarineTraffic_Global-Ship-Tracking-Intelligence_BG-White-1-1.png

MARINETRAFFIC, 2021a. About company [online] [vid. 2021-03-26]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/cs/p/company

MARINETRAFFIC, 2021b. AIS API Documentation [online] [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/cs/ais-api-services/documentation/api-service:ps01

MARINETRAFFIC, 2021c. AIS API Services [online] [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/cs/ais-api-services

MARINETRAFFIC, 2021d. Mobile apps [online] [vid. 2021-03-27]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/cs/mobile-apps

MARINETRAFFIC, 2021e. Partnerships Archive. MarineTraffic Research [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/research/partnership/

MARINETRAFFIC, 2021f. Reserch. MarineTraffic Research [online] [vid. 2021-03-27]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/research/

MARINETRAFFIC, 2021g. Ship Spotting AIS Receiver – Set up AIS Receiver [online] [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/cs/p/expand-coverage

MARINETRAFFIC, 2021h. Ukázka uživatelského rozhraní pokročilého vyhledávání. MarineTraffic [online]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/cs/data/?asset_type=vessels&columns=flag,shipname,photo,recognized_next_port,reported_eta,reported_destination,current_port,imo,ship_type,show_on_live_map,time_of_latest_position,dwt,notes&flag_in|in|Czech%20Republic|flag_in=CZ

MARINETRAFFIC, 2021i. Ukázka uživatelského rozhraní základní obrazovky s otevřeným detailem plavidla [online] [vid. 2021-03-27]. Dostupné z: https://www.marinetraffic.com/cs/ais/home/shipid:737721/zoom:14

SPLASH 24/7, 2021. Huge Suez operation frees the Ever Given. MarineTraffic.com [online] [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: http://www.marinetraffic.com/en/maritime-news/article/36385

WIKIPEDIA, 2019. Konference OSN o obchodu a rozvoji [online]. [vid. 2021-03-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konference_OSN_o_obchodu_a_rozvoji&oldid=17415477

WIKIPEDIA, 2020a. MarineTraffic [online]. [vid. 2021-03-27]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MarineTraffic&oldid=996814078

WIKIPEDIA, 2020b. Maritime Mobile Service Identity [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Maritime_Mobile_Service_Identity&oldid=995063085

WIKIPEDIA, 2021a. API [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=API&oldid=1014458682

WIKIPEDIA, 2021b. Automatic identification system [online]. [vid. 2021-03-26]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatic_identification_system&oldid=1004657806

WIKIPEDIA, 2021c. Comma-separated values [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comma-separated_values&oldid=1013831687

WIKIPEDIA, 2021d. Hypertext Transfer Protocol [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypertext_Transfer_Protocol&oldid=1014703031

WIKIPEDIA, 2021e. IMO number [online]. [vid. 2021-03-27]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IMO_number&oldid=1008929344

WIKIPEDIA, 2021f. JSON [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=JSON&oldid=1015019090

WIKIPEDIA, 2021g. Uniform Resource Identifier [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Uniform_Resource_Identifier&oldid=1015064371

WIKIPEDIA, 2021h. XML [online]. [vid. 2021-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=XML&oldid=1014223202

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno