Pondělí, 24 června, 2024

GreenFILE: Jak zachránit svět od ekologické katastrofy

Sdílet

Úvod

V dnešní době je ochrana přírody a změna klimatu velmi „horkým“ tématem. Na sociálních sítích se rozmohl fenomén, při kterém jak popírači změn klimatu, tak ekologičtí aktivisté rozšiřují zkreslené, zavádějící, či přímo falešné informace, týkající se tohoto tématu tak, aby to podpořilo jejich agendu. Informovanost lidí o těchto ekologických tématech bude rozhodující pro budoucnost lidstva na této planetě, a proto je důležité získávat korektní informace z důvěryhodných zdrojů. Jedním z takových zdrojů je GreenFILE.

A co to GreenFILE je? „GreenFILE je bezplatná výzkumná databáze pokrývající různé aspekty vlivu člověka na životní prostředí. Součástí obsahu jsou odborné tituly, vládní nařízení a další materiály s tématy jako jsou globální oteplování, zelené stavby, znečišťování životního prostředí, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje energie a recyklace.“[1] Databáze obsahuje přes 1 milion položek, přičemž okolo 15 tisíc z nich je dostupných ve full textu. [2]

GreenFILE je provozován společností EBSCO, předním poskytovatelem výzkumných databází, e-knih a elektronických časopisů. EBSCO provozuje mimo jiné také databáze Academic Search, MEDLINE, EconLIT, NetLibrary a mnoho dalších. [3]

Cílem tohoto reportu je představit informační zdroj GreenFILE a ukázat jeho rešeršní možnosti a možnosti využití.

Struktura zdroje a jeho rešeršní možnosti

Stránku databáze můžeme navštívit na adrese: http://www.greeninfoonline.com. Stránka má 31 jazykových mutací – nachází se zde světové jazyky jako angličtina, francouzština a čínština, nebo i méně rozšířené jazyky jako čeština a slovenština. Hlavní stránka je poměrně strohá, hlavním prvkem je vyhledávací lišta, kam můžeme zadávat vyhledávací dotazy.

V headeru se nachází sekce:

 • Publications – nachází se zde seznam všech publikací v abecedním seznamu
 • Subject Terms – sekce, kde nalezneme „zelený“ thesaurus s ekologickými termíny, podle kterých můžeme v databázi vyhledávat
 • Cited References – sekce, kde můžeme hledat položky podle citací – citovaný autor, název, rok, zdroj
 • Images – sekce, kde můžeme v databázi vyhledávat přímo obrázky, které se v položkách nacházejí
 • Indexes – sekce, kde můžeme vyhledávat podle vybraných indexových polí (např. autor, jazyk, rok)
greenfile
Obrázek 1: Hlavní stránka GreenFILE (autor)

V databázi nalezneme tyto druhy publikací:

 • Akademické časopisy
 • Knihy/Monografie
 • Eseje
 • Profily odvětví
 • Časopisy
 • Zprávy o průzkumu trhu
 • Brožury
 • Obchodní publikace

Všechny tyto publikace se týkají vlivu člověka na životní prostředí.

Možnosti vyhledávání

V databázi můžeme využit dva druhy vyhledávání – Basic Search a Advanced Search. V rámci Basic Search můžeme provádět základní hledání podle klíčových slov. Umožňuje pouze limitované vyhledávání s jednoduchými binárními operátory.

GreenFILE podporuje pouze základní boolean výrazy AND, OR a NOT. Pomocí těchto operátorů můžeme vytvořit velmi široké nebo velmi úzké vyhledávání. Syntax je vcelku jednoduchý – termíny dáváme do uvozovek a binární operátory vkládáme mezi ně. Pokud chceme využít vnořených dotazů, dáme termíny do závorek. [4]

Příklady vyhledávacích výrazů:

 • “Climate change” AND “Mining” – vyhledá položky databáze, které zmiňují jak klimatickou změnu, tak těžbu.
 • “Climate change” OR “Mining” – vyhledá položky databáze, které zmiňují buď klimatickou změnu nebo těžbu.
 • „Climate“ NOT „Change“ – vyhledá položky databáze, které zmiňují klima, ale nezmiňují klimatickou změnu.
 • (Climate OR Societal) AND Change – vyhledá položky databáze, které zmiňují klimatickou nebo sociální změnu.

Pokud nechcete přemýšlet nad tím, jak složit dotaz, GreenFILE umí v sekci pokročilého vyhledávání sestavit dotazy za Vás, pokud jednoduše naklikáte požadované operátory, jak je ukázáno na obrázku 2.

Obrázek 2: Hledání pomocí binárních operátorů (Pokročilé hledání databáze GreenFILE)

Pokud chceme lépe specifikovat výsledky vyhledávání, použjeme Advanced Search, který umožňuje vyhledávat s binárními operátory, zvolit si mód vyhledávání a dovoluje uživatelům omezit výsledky podle různých parametrů.

V pokročilém vyhledávání můžeme specifikovat výsledky:

 • Zda je článek peer-reviewed
 • Zda je dostupný fulltext
 • Podle typu publikací
 • Podle data vydání
 • Podle typu dokumentu
 • Podle rozsahu publikace
 • Podle typu dostupných obrázků (grafy, mapy, diagramy atp.)

Všechny pole pokročilého vyhledávání jsou znázorněny na tomto obrázku.

Obrázek 3 Pokročilé vyhledávání (Pokročilé hledání databáze GreenFILE)

Samotné výsledky vyhledávání můžeme dále optimalizovat a filtrovat dle našeho uvážení, podle stejných parametrů, dostupných v pokročilém vyhledávání.

Obrázek 4: Možnosti dalšího filtrování výsledku hledání (Výsledky vyhledávání databáze GreenFILE)

Přístupnost

GreenFILE je kompletně bezplatný, neexistuje zde žádný licenční model. Všichni návštěvníci webu mají přístup ke všem položkám, bez ohledu na to, jestli mají vytvořený účet. Výhodou registrace účtu je však možnost ukládat položky databáze do své složky a možnosti nastavení si svých preferencí (jazyk, rozložení stránky, nastavení exportování atp.).

Uživatelé se buďto mohou registrovat přes své osobní mailové adresy, nebo mohou využít přihlašovacích údajů svých institucí (pokud to instituce umožňuje).

Proč GreenFILE využívat?

GreenFILE jako zdroj může být relevantní pro veřejnou i soukromou sféru. Klimatická změna a ekologie obecně je v současnosti kritické téma a existuje politický a společenský tlak, aby se nynější situace řešila.

Zákonodárci a veřejný sektor mohou využít GreenFILE jako zdroj informací, podle kterého mohou tvořit zákony a vyhlášky, které mohou pomoci s nynější klimatickou situací. Ty musí být správně cílené, efektivní a realistické, ve skutečnosti se však stává, že se minou účinkem. Proto je vitální, aby měli zákonodárci k dispozici o těchto tématech přesné informace. Státy, které efektivně dokážou tyto informace využít, budou mít v budoucnosti lepší šanci se přizpůsobit a být tak kompetitivnější na geopolitické scéně.

I v soukromém sektoru je vyvíjen tlak od stakeholderů, aby byly společnosti více „zelenými“. Společnosti mohou využít GreenFILE k tomu, aby mohli získat informace, které jim pomůžou přetransformovat svoje podnikání tak, aby bylo ekologičtější. Např. výrobní firmy mohou identifikovat ve svém výrobním procesu slabé místo, které produkuje nejvíce uhlíkové stopy. Dále mohou firmy využít data z výzkumů k vytvoření nových technologií, či postupů které budou efektivnější a ekologičtější. Pro společnosti, které touto transformací projdou to rozhodně přináší velkou konkurenční výhodou na trhu. [5]

Závěr

GreenFILE je databáze, která nabízí rozsáhlou škálu položek, které se týkají environmentálních témat. S více než 1 milionem položek je jednou z nejvýznamnějších databází tohoto druhu a může ji využít bezplatně kdokoliv, kdo bude potřebovat kvalitní informace o těchto tématech. Nabízí pokročilé vyhledávání, které umožňuje uživatelům najít relevantní výsledky, podle jejich požadavků. GreenFILE má v dnešní době určitě co nabídnout, vzhledem k vážnosti tohoto tématu v dnešní době.

Zdroje

[1]        GreenFILE | EBSCO. EBSCO Information Services, Inc. | www.ebsco.com/cs-cz [online]. [vid. 2022-05-03]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/cs-cz/products/research-databases/greenfile

[2]        EBSCO Help [online]. [vid. 2022-05-03]. Dostupné z: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=8ghjnh,8gh#A

[3]        Title lists | EBSCO. EBSCO Information Services, Inc. | www.ebsco.com [online]. [vid. 2022-05-03]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/title-lists

[4]        EBSCO Help – boolean [online]. [vid. 2022-05-04]. Dostupné z: http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=35

Číst více

Další články