Čtvrtek, 18 července, 2024

Gapminder: Od mylných predstáv k realite pomocou dát

Sdílet

Úvod

Hans Rosling bol švédsky lekár, matematik, spisovateľ, rečník a popularizátor vedy. Krátko po ukončení štúdií začal pracovať na skúmaní chorôb na africkom kontinente. Táto práca ho viedla k vnímaniu súvislostí medzi ekonomickým rastom, poľnohospodárstvom, chudobou a zdravím. Od roku 1996 začal pôsobiť na Karolinska Institute v švédskom meste Solna. [1]

Chuť predávať nazbierané skúsenosti ho motivovala do založenia neziskovej organizácie Gapminder v roku 2005, ktorej cieľom je prezentovanie faktov a štatistík o životnej úrovni naprieč celou planétou. Pod záštitou organizácie vzniklo k dnešnému dňu mnoho vzdelávacích materiálov, videí, TED prezentácií, štúdií a dokonca kniha Faktomluva: 10 dôvodov, prečo o svete premýšľame nesprávne – a prečo sú veci lepšie než si myslíme. V roku 2012 časopis Time zaradil Hansa Roslinga medzi 100 najvýznamnejších ľudí sveta. [2]

Bojovať so zničujúcou ignoráciou pomocou svetonázorov, ktoré sú založené na faktoch a zrozumiteľné každému.

Poslanie organizácie Gapminder

Projekty Gapminder ako informačné zdroje

Náhľad na projekty Gapminder z ich webovej stránky.
Obr. 1: Náhľad na projekty Gapminder z ich webovej stránky. [Zdroj: autor]

Hlavnými komunikačnými kanálmi, z ktorých sú dostupné organizáciou nazbierané dáta, je rovnomenná webová stránka organizácie a jej GitHub úložiská. Na týchto dátach sú postavené tri kľúčové projekty. Predstavíme si ich vo väčšom detaile.

WorldView Upgrader

Projekt WorldView Upgrader obsahuje 20 otázkových okruhov na otestovanie povedomia o stave súčasného sveta. Návštevník môže medzi jednotlivými otázkami vyhľadávať pomocou kľúčových slov, ktoré súvisia s konkrétnou krajinou či problematikou. U jednotlivých otázok sa po zodpovedaní vždy zobrazí správna možnosť (je to práve jedna z troch, ktoré sú na výber). Pri odpovedi sa uvádzajú zdroje, z ktorých daná odpoveď vychádza. Gapminder tak odkazuje na relevantné štúdie k problematike. U každej otázky je uvedené, kde sa prieskum konal. Ide o prieskumy primárne na území Veľkej Británie, ktoré sú príležitostne doplnené prieskumami z ostatných krajín. V závere možno často nájsť niekoľko dodatočných postrehov k problematike.

Náhľad na úvodnú stránku WorldView Upgrader spolu s ukážkou vybranej otázky.
Obr. 2: Náhľad na úvodnú stránku WorldView Upgrader spolu s ukážkou vybranej otázky. [Zdroj: autor]

Dollar Street

Projekt Dollar Street zobrazuje svet ako jednu dlhú ulicu, pričom čísla domov symbolizujú finančný príjem rodiny, konkrétne denný príjem na osobu. Návštevník môže interaktívne nahliadnuť do príbytkov rodín od najchudobnejšieho, ľavého konca cesty až po najbohatší, pravý koniec cesty. Informačný nástroj agreguje 30 000 fotografií a videozáznamov z príbytkov 264 rodín z 50 krajín sveta. Práca s nástrojom je limitovaná na výber okruhu fotografií a videí (napr. jedlo, ruky majiteľa, parkovacie miesto pri dome…) a na špecifikovanie krajín, z ktorých majú záznamy pochádzať. Všetky záznamy sú prístupné voľne na stiahnutie. Priamo na stránke sa dajú vytvárať pomocou tlačidla v pravom hornom rohu vlastné albumy, do ktorých možno ukladať vybrané fotografie a videá. Tieto albumy možno následne zdieľať na rôznych platformách.

Ilustrácia Dollar Street, konkrétne zábery zo stolovania v rôznych ázijskych krajinách.
Obr. 3: Ilustrácia Dollar Street, konkrétne zábery zo stolovania v rôznych ázijskych krajinách. [Zdroj: autor]

Trendalyzer

Práca online

Hlavným projektom organizácie bolo vyvinutie softwéru Trendalyzer v samotných začiatkoch svojho fungovania, v roku 2007. Tento softwér dokáže vizualizovať nazbierané dáta do prehľadných bodových grafov. O rok neskôr začala integrácia softwéru do infraštruktúry Google, ktorý tak začal poskytovať relevantnejšie výsledky o globálnych štatistikách. [3]

Gapminder ponúka 6 hlavných vizualizácií priamo na svojom webe. Ide o prehľadnú svetovú mapu krajín so zobrazením aktuálnych hraníc, zoznam krajín podľa veľkosti populácie, graf starnutia populácie, zobrazenie príjmu v tzv. income mountain aj dlhodobých trendoch a najmä bodové grafy.

Zobrazenie závislosti medzi dĺžkou života a hrubým domácim produktom na osobu pomocou vizualizačného nástroja Trendalyzer.
Obr. 4: Zobrazenie závislosti medzi dĺžkou života a hrubým domácim produktom na osobu pomocou vizualizačného nástroja Trendalyzer. [Zdroj: autor]

Ďalej sa detailnejšie zameriame práve na prácu s bodovými grafmi, ktoré poskytujú najviac možností analýzy. Hlavnú časť obrazovky tvorí samotný graf. Na obe jeho osi možno vynášať všetky kategórie dát nazbieraných v rámci projektu. Orientáciu v kategóriách uľahčuje vyhľadávací panel pre kľúčové slová. Táto nastaviteľnosť umožňuje sledovanie nespočetného množstva závislostí dvoch premenných. Mierka osí môže byť lineárna alebo logaritmická. Pri nastavení osi x na finančný príjem sa navyše nad grafom zobrazí pomyselné rozdelenie krajín do 4 kategórií definované v knihe Faktomluva. [4]

Pod grafom sa nachádza posuvná časová osa s tlačidlami na spustenie animácie a nastavenie jej rýchlosti. Animácie grafov simulujú historický vývoj závislosti.

Pravý panel umožňuje filtrovanie krajín. Každá krajina je symbolizovaná bublinou v grafe, ktorej veľkosť sa prednastavene určuje podľa populácie krajiny. Je však možné zvoliť akýkoľvek iný kvantitatívny parameter, ktorý bude veľkosťou bubliny reflektovaný.
Nástroj rozdeľuje krajiny podľa rôznych kritérií na farebne odlíšiteľné celky. Základným rozdelením sú 4 svetové regióny (Amerika, Afrika, Európa vrátane Ruska, zvyšok Ázie spolu s Austráliou). Celkovo teda graf zobrazuje naraz informácie zahrnuté v hodnote osi x, hodnote osi y, vo veľkosti bubliny a jej farbe.
Všetky ostatné nastavenia grafu a nástroje na prácu s ním možno nájsť v pravom dolnom rohu pod zoznamom krajín.

Práca offline

Vizualizácie spoločnosti Gapminder sú postavené na platforme Vizabi, ktorú spoločnosť sama vyvinula a poskytuje jej kód voľne k šíreniu. Je možné pomocou nej vizualizovať aj vlastné datasety, ktoré spĺňajú parametre špecifikované na stránkach platformy. Vizualizácie je tak možné vytvárať offline alebo ich dokonca umiestňovať na vlastné weby pomocou JavaScript kódu. Takto umiestnené vizualizácie sú responzívne (možno s nimi pracovať aj na mobiloch a tabletoch) a majú množstvo UI prvkov. Tutoriály na obsluhu platformy sú voľne dostupné na stránke platformy. Pre prácu s datasetmi Gapminder sa však odporúča stiahnuť priamy nástroj, ktorý je aktualizovanejší. S grafmi sa v princípe pracuje rovnako ako v online režime.

Vybrané informácie z projektu Gapminder používajú napr. aj balíky pre programovacie jazyky R či Python. Tieto balíky však neslúžia na oficiálne štatistiky, ale len pre účely výuky. Balíky totiž nie sú pravidelne aktualizované.

Dostupné datasety

Štruktúra

Organizácia Gapminder poskytuje zozbierané dáta voľne na stiahnutie a šírenie. Je možné stiahnuť kompletné dátové sady z úložísk GitHub alebo vyhľadať len konkrétne údaje. Dáta majú primárne štruktúru časových radov. Pri vyhľadávaní má užívateľ tri možnosti – využiť kľúčové slová, rýchlu ponuku najpožívanejších datasetov alebo nájsť vybraný dataset v prehľadnom rozdelení do 11 základných kategórií (komunikačné služby, ekonómia a hospodárstvo, vzdelanie, energetika, životné prostredie, zdravotníctvo, infraštruktúra, populácia, spoločnosť, udržateľnosť a pracovné podmienky). Ďalej sú dostupné dve kategórie rozšírených datasetov. Po rozkliknutí konkrétneho datasetu získame nasledujúce informácie:

 • Názov a stručný popis datasetu
 • Odkaz na zdrojové dáta
 • Možnosť rýchlej vizualizácie (bodový alebo čiarový graf)
 • Možnosť priameho stiahnutia vo formátoch .csv alebo .xlsx
 • Základný pohľad na tabuľku datasetu
Obr. 5: Detail pre popis datasetu na stiahnutie. [Zdroj: autor]

Zdrojové dáta pochádzajú spravidla od dôveryhodných inštitúcií, ktoré na priložených odkazoch popisujú aj metódy zberu a vyhodnotenia. Ak boli zdrojové dáta vyhotovené tímom Gapminder, odkaz vedie priamo na dokumentáciu alebo rozšírený .csv súbor s nasledujúcimi informáciami:

 • Popis danej verzie súboru
  (dátum poslednej aktualizácie, zoznam úprav, autor, linky na predchádzajúce verzie…)
 • Informácie o atribútoch
  (názov, popis, typ, počet použití, jednotky…)
 • Zdroje, z ktorých sú dáta extrahované
  (názov zdroja, odkaz, popis procesu extrahovania dát)
 • Zoznam licencií
 • Technické metadata a výstupy z validácií
Obr. 6: Popisný list vybraného datasetu vo formáte .xlsx. [Zdroj: autor]

Obmedzenia

Nespoľahlivosť dát z ďalekej minulosti

Vybrané datasety pracujú s údajmi už z roku 1800. Spoľahlivosť historických záznamov z týchto časov je však v mnohých prípadoch diskutabilná. Autori sami priznávajú, že ich prioritou bolo vyplnenie medzier v datasetoch približnými dopočtami aj za cenu nepresností, ktoré však stále výrazne korigujú presvedčenie používateľov správnym smerom.

Hranice štátov

Stránka využíva vymedzenie hraníc štátov tak, ako ho poznáme dnes. Nezohľadňuje historický vývoj hraníc, čo môže viesť k skresleniu demografických štatistík nad týmito dátami. Detail na úrovni regiónov v krajinách nie je vôbec možný.

Pojem „Západný svet“

Jedným z farebných rozlíšení na stránke je rozdelenie krajín na „Západný svet“ a „Ostatné“. Toto rozdelenie je obzvlášť zavádzajúce. Použitá definícia Západného sveta napr. nezahrňuje krajiny Latinskej Ameriky, ani bývaleho Východného bloku.

Záver

Organizácia Gapminder za svoje dlhé roky fungovania nazhromaždila mnoho dát, ktoré nám môžu ukázať odlišnú perspektívu na svet okolo nás. Tieto dáta sú voľne prístupné v podobe excelovských tabuliek alebo dokonca priamo v podobe knižníc pre vybrané programovacie jazyky. Sú určené primárne na vzdelávacie účely a ilustrovanie konceptov. Pri rigoróznej analýze je nutné brať do úvahy viacero nepresností, ktoré tieto datasety obsahujú.
Okrem datasetov sú v článku popísané aj aplikácie a vizualizačné nástroje, ktoré je možné použiť dokonca priamo na vlastné dáta.

Zoznam použitých zdrojov a obrázkov

[1] Patricia Bauer. Hans Rosling, Swedish physician and statistician. Britannica.com [online], 3.2.2022, url: https://www.britannica.com/biography/Hans-Rosling. (cit. 10.02.2022).
[2] Nicholas A. Christakis. The World’s 100 Most Influential People in 2012: Hans Rosling, Statistician. Time.com [online], 18.8.2022, url: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112170,00.html. (cit. 10.02.2022).
[3] Gapminder Foundation. History of the project Gapminder. Gapminder.com [online], url: https://www.gapminder.org/about/about-gapminder/history/. (cit. 10.02.2022).
[4] Anna Rosling Rönnlund, Hans Rosling a Ola Rosling. Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World — and Why Things Are Better Than You Think. Flatiron Books, 2018, s. 341. ISBN: 978-1-250-10781-7.

Obr. 1: Náhľad na projekty Gapminder z ich webovej stránky. [Zdroj: autor]
Obr. 2: Náhľad na úvodnú stránku WorldView Upgrader spolu s ukážkou vybranej otázky. [Zdroj: autor]
Obr. 3: Ilustrácia Dollar Street, konkrétne zábery zo stolovania v rôznych ázijskych krajinách. [Zdroj: autor]
Obr. 4: Zobrazenie závislosti medzi dĺžkou života a hrubým domácim produktom na osobu pomocou vizualizačného nástroja Trendalyzer. [Zdroj: autor]
Obr. 5: Detail pre popis datasetu na stiahnutie. [Zdroj: autor]
Obr. 6: Popisný list vybraného datasetu vo formáte .xlsx. [Zdroj: autor]

Číst více

Další články