Europeana – kultúrne bohatstvo Európy pod jednou strechou

0
797

Úvod

Krajiny silne závislé na príjmoch z odvetvia cestovného ruchu dnes čelia náročným chvíľam. COVID-19 spustil jednu z najväčších hospodárskych kríz, akú kedy svet zažil. Európska komisia preto zintenzívnila svoju podporu sektora cestovného ruchu a širokej verejnosti poskytla príležitosti na objavovanie rozmanitej kultúry a prírody krajín v rámci Európy. [1]

Sprístupnenie kultúrneho dedičstva Európy verejnosti dnes napomáha v rade spôsobov a miest, kde sa spoločnosť k cestovaniu nemôže a nedokáže dostať. Požívatelia portálu Europeana sú odľahčení od prekážok reality a s pokojom skúmajú významné kultúrne miesta, objekty, umelecké diela a príbehy viažuce sa k európskym krajinám. [2]

Portál Europeana spája ľudí rôznych kultúr či generácií tým, že im pomáha zdieľať ich osobné príbehy viažuce sa k udalostiam ako 1. svetová vojna, Pád železnej opony r. 1989 a i.. Pôvodné príbehy v kombinácii so známymi historickými rozpravami a faktami združujú spomienky osôb s bohatou európskou históriou pod jednou strechou. K dnešnému dňu bolo zozbieraných 50 000 objektov a príbehov týkajúcich sa 1. svetovej vojny. [2]

1. Europeana

Europeana aktívne podporuje online dostupnosť kultúrneho dedičstva a jeho opätovné využitie dnes už takmer 14. rok. Tvrdá práca v súčasnosti prináša svoje zrelé ovocie v podobe viac ako 58 miliónov zdigitalizovaných kultúrnych predmetov z 3 700 knižníc, archívov, múzeí a zbierok. Obsahová stránka portálu odráža európske dejiny z pravekej histórie až k súčasnosti pokrývajúc rôzne témy z umenia a módy až k fotografii a športu počnúc. Portál Europeana poskytuje svoje služby bezplatne a medzi jej primárnych používateľov radíme učiteľov spolu so študentmi. Základnú štruktúru portálu zachytáva obrázok 1. [1] [3]

Obrázok 1: Základná štruktúra portálu Europeana [2]

1.1 3D obsah portálu

Portál disponuje obvyklým textovým či grafickým obsahom a svojim používateľom tiež ponúka audio či video záznamy. Osoba je v ňom dokonca schopná dohľadať 3D reprezentáciu historickej pevnosti či objektu, viď obrázok 2. 

Obrázok 2: 4D reprezentácia pevnosti The Peñíscola Castle [4]

Zobrazenie 3D modelu dokáže používateľ upravovať na základe svojich osobných preferencií. Okrem základných funkcionalít nastavenia akými sú priblíženie, oddialenie a 360° otáčanie mu portál Europeana ponúka detailnú ukážku miestností, ktorou pevnosť The Peñíscola Castle disponuje. Po zvolení niektorého z číselných indexov sa 3D ukážka automaticky zameria na vybranú časť pevnosti. Používateľ tak dokáže vstrebať aj tie najmenšie detaily, ktorými historická stavba dominuje. Prehliadku pevnosti sprevádza tiež zvukový komentár objasňujúci k čomu daná miestnosť označená číselným indexom v minulosti slúžila. Portál Europeana disponuje hneď niekoľkými jazykovými variantami, v ktorých si osoba môže historický výklad vypočuť. UI prostredie takéhoto štýlu získavania informácií zobrazujú obrázky 3-4. 

Obrázok 3: Detail pevnosti označený č. indexom 7 [4]
Obrázok 4: Detail miestnosti označený č. indexom 16 [4]

Každý nájdený objekt je okrem vizuálnej či zvukovej ukážky doplnený o základný popis hlavných faktov, ktoré používateľa môžu zaujímať, viď obrázok 5. Výsledky hľadania majú tiež presne špecifikované pravidlá ich zdieľania a opätovného použitia.  

Obrázok 5: Základný popis pevnosti The Peñíscola Castle [4]

Jeden príkaz – mnoho výsledkov, aj týmto štýlom možno opísať portál Europeana. Osoba zameraná na konkrétnu tematiku je schopná získať obsiahle informácie o mnohých objektoch v krátkom časovom úseku, vďaka automatizovanému procesu hľadania, viď obrázok 6.  

Obrázok 6: Rýchly proces hľadania objektov spadajúcich pod jednu tematiku [4]

Portál Europeana dopĺňa výsledky hľadania o detailnú charakteristiku ich technických či historických metadát. V prípade pevnosti The Peñíscola Castle sú uvedené informácie o časovom období, dátume vytvorenia digitálnej podoby objektu či proveniencie, viď obrázok 7. 

Obrázok 7: Detailné metadáta nájdeného objektu [4]

V neposlednom rade je používateľovi umožnené mapové zobrazenie nájdeného objektu s presnými zemepisnými súradnicami, viď obrázok 8.

Obrázok 8: Mapové zobrazenie nájdeného objektu [4]

1.2 Textový obsah portálu

Textový obsah portálu Europeana je vo veľkej miere zastúpený novinovou tlačou. Používateľovi je sprístupnené filtrovanie možností hľadania výsledkov podľa požadovaného dátumu či jazyka, viac v kapitole 1.4. Reálnu ukážku nemeckej tlače z apríla r. 1881 zobrazujú prílohy obrázok 9-10. V ľavom bočnom panely sa používateľovi automaticky zobrazí anotačný blok, ktorý mu zľahčuje orientáciu v tlačenom texte novín. Osoba môže voľne listovať stránkami tlače a ich vizuálnu ukážku prispôsobovať vlastným preferenciám. V prípade, že osoba pátra po špecifickom výraze, je možné proces hľadania drasticky skrátiť a miesto prechádzania naprieč všetkými stranami novín je možné hľadaný výraz vložiť do textového poľa, ktoré automaticky zobrazí nájdené výsledky, ak je hľadaný pojem v tisku prítomný. Praktickú ukážku znázorňuje príloha obrázok 10, kde dochádza k hľadaniu nemeckého pojmu „Anzeige“ naprieč novinovým textom. 

Obrázok 9:Nemecký tisk z apríla r. 1881 [5]
Obrázok 10: Výsledky hľadania pojmu „Anzeige“ naprieč novinami [5]

Obdobne ako tomu je vo vyššie uvedenom príklade hľadania 3D objektu pevnosti The Peñíscola Castle, aj v prípade textového obsahu portál Europeana zaznamenáva detailnú charakteristiku metadát, akou je napr. jazyk novinového výtlačku, rozsah či dátum vydania, viď obrázok 11. 

Obrázok 11:Detailné metadáta nájdeného objektu [5]

1.3 Video, Audio obsah portálu

Video či audio záznamy sú v portáli Europeana zastúpené v početnom množstve rôznych tematík, počnúc od hudobných koncertov až po záznamy z 1. svetovej vojny. Súčasťou portálu je tiež integrovaný video/audio prehrávač, ktorý používateľom zaručuje pohodlné prezeranie výsledkov hľadania. Obrázkové prílohy 12-13 slúžia ako ukážka video záznamu z obdobia 1. svetovej vojny na území bývalého ČSR. Obrázok 12 obsahuje zoznam kľúčových slov, pod ktorým je možné dané video nájsť. Naopak obrázok 13 reprezentuje metadáta, ktoré v prípade video záznamu uvádzajú jazyk a produkčnú krajinu filmu, dátum vytvorenia a miesto udalosti. 

Obrázok 12: Ukážka video záznamu z obdobia 1. svetovej vojny [6]
Obrázok 13: Detailné metadáta nájdeného objektu [6]

1.4 Prehľadávanie portálu

Používateľ je na portáli Europeana schopný prezerať všetky položky rôzneho druhu ešte skôr než začne s procesom vyhľadávania informácií. Portál Europeana dáta kategorizuje do piatich typov: [7]

 • Text: knihy, listy, archívne papiere, dizertačné práce, básne, novinové články, faksimile, rukopisy a hudobné podklady
 • Obrázky: obrazy, kresby, výtlačky, fotografie, obrázky múzejných objektov, mapy, grafických vzorov, plánov a hudobného notácie
 • Video: filmy a televízne programy
 • Zvuk: pásky, disky a rozhlasové vysielania
 • 3D: virtuálne 3D reprezentácie objektov architektúry alebo miest

UI prostredie portálu je dostatočne intuitívne a logické. Osobám poskytuje prehľad o zastúpenom type médií vo vybranej zbierke (Art, Fashion, Sport a i.), možnostiach opätovného použitia nájdených výsledkov pre osobné účely či aktuálne počty objektov vo zvolených kategóriách. Obrázky 14-16 znázorňujú proces prehľadávania objektov v zbierke Arts

Obrázok 14: Proces prehľadávania objektov – filtrovanie podľa typu média [8]
Obrázok 15: Proces prehľadávania objektov – filtrovanie podľa opätovného použitia [8]
Obrázok 16: Proces prehľadávania objektov – filtrovanie podľa krajiny [8]

V kapitole 1.2 zaoberajúcou sa textovým obsahom portálu je uvedený príklad nemeckej tlače z apríla r. 1881. V prípade, kde osoba hľadá špecifický dátum vydania je možné využiť rozšírenú ponuku filtrovania výsledkov, a to spôsobom zadania konkrétneho dátumu či iných osobných preferencií, ako znázorňuje príloha na obrázku 17. 

Obrázok 17: Rozšírené prehľadávanie objektov na základe osobných preferencií [9]

1.5 Vyhľadávanie v portáli

Portál Europeana disponuje priamym spôsobom získavania nových informácií. V prípade, kde osoba pozná predmet svojho hľadania sa ponúka použiť nasledovný princíp: [7]

 • Who: meno osoby resp. tvorcu. Príkaz who: Vincent van Gogh vyhľadá umelecké diela svetoznámeho maliara. Naopak, týmto štýlom nie sme schopní získať záznamy o jeho osobnom živote.
 • What: typ položky, predmetu alebo kľúčového slova hľadanej veci. Príkaz what: Art Nouveau“ zobrazí umelecké diela, budovy a pamiatky Art Nouveu.
 • Where: názov miesta. Príkaz where: Milan zobrazí objekty, ktorých vznik sa datuje k územiu Milána alebo sa aktuálne v Miláne nachádzajú. Portál Europeana počíta aj s jazykovou diferenciou, a preto v prípade príkazu where: Milano alebo Mailand či Milanas zobrazí používateľovi rovnaké položky viažuce sa k danej geografickej oblasti.
 • When: dátum. Príkaz when: 1984“ vyhľadá položky z r. 1984. Obdobným príkazom je „YEAR:1984“ alebo „YEAR:[1525 TO 1527]“, ktorým môžeme vymedziť nami požadované časové obdobie. 

1.5.1 Pokročilé vyhľadávanie

Zaužívané techniky pokročilého hľadania sa ničím nelíšia ani na portáli Europeany. Osoba dokáže vyhľadať frázu za pomoci úvodzoviek či využiť známe operátory: [7]

 • AND: nájde výsledky, ktoré obsahujú všetky zadané slová, napr. salt AND pepper. Operátor je možné nahradiť postupnosťou znakov && alebo +.
 • OR: nájde výsledky, ktoré obsahujú aspoň jedno zo zadaných slov, napr. salt OR pepper. Operátor je možné nahradiť postupnosťou znakov ||.
 • NOT: vylučuje výsledky, ktoré obsahujú zadané slovo, napr. salt NOT pepper. Operátor je možné nahradiť znakom  alebo !.

V prípade potreby portál Europeana tiež podporuje funkcionalitu tzv. zgrupovania za pomoci využitia zátvoriek, napr. “(salt AND pepper) AND cooking”.

Ďalšie operátory pokročilého vyhľadávania záznamov, akými sú alebo či ~ sú portálom Europeana podporované v plnom rozsahu: [7]

 • Operátor *: nájde slová s ľubovoľným počtom písmen, napr. „ca*“ zobrazí položky ako cat, cap, cane, cable, canary a i..
 • Operátor ?: nahrádza jedno písmeno v zadanom slove, napr. „ca?e“ zobrazí položky ako cane, care, case a i.. Operátor ? nachádza využitie najmä v prípadoch, v ktorých si osoba nie je istá správnosťou pravopisu.
 • Operátor ~: nájde položky s podobným pravopisom, napr. „text~“ zobrazí položky ako test, texts a i..

1.6 Využitie portálu

Portál Europeana disponuje bohatým obsahom rozličných tematík. Ako už vyššie kapitoly uvádzajú, osoba dokáže získať poznatky z historickej novinovej tlače alebo si svoje vedomosti prehĺbiť v starovekých pevnostiach. Okrem iného však portál tiež uchováva archívne zábery z módnych mól popredných návrhárov, ktorých výsledky používateľ dokáže detailne filtrovať na základe výberu:

 • Dizajnéra
 • Typu položky ako haute couture, fashion show, fashion collection či typ odevu/doplnkov/obuvi
 • Farby
 • Orientácie obrázka
 • Veľkosti obrázka 
 • Jazyku
 • Inštitúcie
 • Formátu súboru

Osoba má na výber z celkového počtu 43 zbierok rôznych tematík abecedne zoradených. Portál tiež ponúka vyhradenú sekciu pre pedagógov, študentov či rodičov, ktorá disponuje selekciou overených vzdelávacích zdrojov pravidelne aktualizovaných na základe diania vo svete. 

Naše kultúrne dedičstvo spája minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Na podporu cestovného ruchu, EÚ preto vyhradila na portáli Europeana osobitnú časť: Discovering Europe , ktorá používateľa prevedie virtuálnou cestou po Európe z pohodlia jeho domova. [1]

Posledné výskumy uvádzajú zistenie, až 40% turistov si dnes vyberá svoju dovolenkovú destináciu na základe jej kultúrneho dedičstva a histórie. [1]

Zoznam použitej literatúry

[1] The Europeana platform [online]. Oficiálna webová stránka European Commission. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europeana. Cit. 2021-03-21.

[2]       Europeana – the case for funding [online]. Dostupné z: http://www.eblida.org/News/Europeana%20-%20The%20Case%20for%20Funding.pdf. Cit. 2021-03-21. 

[3]       Nuno Freire. Data interoperability in cultural heritage: the Europeana approach [online]. EUDAT Conference, Rím, Október 2013 Dostupné z: https://www.eudat.eu/sites/default/files/NunoFreire.pdf. Cit. 2021-04-05.

[4]       Castillo de Peñíscola │Castellón │ España [online]. Oficiálna webová stránka Europeana. URL: https://www.europeana.eu/sk/item/181/share3d_796. Cit. 2021-04-05. 

[5]       Anzeiger zum Pustertaler Boten – 1881-11-04 [online]. Oficiálna webová stránka Europeana. URL: https://www.europeana.eu/sk/item/9200333/BibliographicResource_3000115223398. Cit. 2021-04-05. 

[6]       Slavný návrat 1. pl. Mistra Jana Husi do vlasti 2. II. 1920 – 1881-11-04 [online]. Oficiálna webová stránka Europeana. URL: https://www.europeana.eu/sk/item/08615/3900769_01. Cit. 2021-04-05. 

[7]       Searching and Browsing [online]. Oficiálna webová stránka Europeana. URL: https://www.europeana.eu/en/help/search-tips. Cit. 2021-04-05.

[8]       Art [online]. Oficiálna webová stránka Europeana. URL: https://www.europeana.eu/sk/collections/topic/190-art. Cit. 2021-04-05.

[9]       Newspapers [online]. Oficiálna webová stránka Europeana. URL: https://www.europeana.eu/sk/collections/topic/18-newspapers. Cit. 2021-04-05.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno