Čtvrtek, 25 července, 2024

Emerald Premier New Content

Sdílet

Úvod

Emerald Premier New Content je jedním z mnoha informačních zdrojů, které lze na internetu nalézt. Dnešní svět nabízí nespočet možných variant jak, kde a v jaké formě budeme získávat data a informace. Ovšem zdaleka ne každý zdroj je důvěryhodný či natolik seriózní, abychom informace z něj mohli považovat za pravdivé a nemuseli jsme se bát, že jejich převzetím nebudeme nikoho dalšího přivádět v omyl. Často je také těžké najít přesně to, co se snažíme najít. Při hledání námi zamýšlených termínů se dostaneme k výsledkům popisující zcela jinou oblast než tu, ve které se pohybujeme právě my. Skupina Emerald Publishing a jejich knihovna Emerald insight obsahují díla a práce, která obsahují relevantní informace, a jejich hledání se snaží uživatelům podstatně urychlit a zjednodušit.

Emerald Publishing

Obrázek 1: Logo skupiny Emerald Publishing, zdroj: https://www.emeraldgrouppublishing.com/

Obecné informace o službě

Společnost Emerald byla založena v roce 1967 doktorem Keithem Howardem, který byl od té doby po většinu času jejím generálním ředitelem nebo zastával pozici předsedy společnosti, jejíž oficiální název zní Emerald Group (Holdings) Limited.

V roce 2009 byl jedním z pětice vyznamenaných, když mu byla udělena medaile Princem z Walesu za uměleckou filantropii, která oslavuje jednotlivce, kteří podporují umění a oceňuje příspěvky nejinspirativnějších britských kulturních filantropů. A v roce 2011 mu udělila vyznamenání jíž přímo královna Alžběta II. A to sice OBE (Order of the British Empire) za přínos v oblasti obchodu, sportu a umění.

Na konci roku 2017 doktor Howard rezignoval na funkci předsedy, ale zůstal aktivně zapojen do strategie a směřování společnosti jako člen představenstva skupiny až do své smrti 12. srpna 2021 ve věku 89 let. (Emerald Publishing Limited, 2022a)

Stránky Emerald Publishing, jejichž součástí je i webová knihovna, nabízí také široké pole využití. Nabízí podporu autorům při dávání jejich děl a prací, k dispozici jsou postupy, podle kterých je možné správně citovat či se zdokonalovat v provádění výzkumné práce.

O knihovně

Společnost Emerald provozuje webovou knihovnu Emerald Insight. Ta poskytuje abstrakty a plné texty článků z akademických časopisů pokrývajících tematické oblasti marketingu, managementu, lidských zdrojů, kvality, ekonomiky, informačního managementu, provozu, strojírenství, výroby a majetku, vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče. (Emerald Publishing Limited, 2022d)

Možnosti vyhledávání

V této knihovně je možné vyhledávat dvěma způsoby. Prvním způsobem je možnost vyhledávat na základě klíčových slov (jedná se o způsob quick search). Druhým způsobem je možnost rozšířeného vyhledávání neboli „advanced search“, kde je možné kombinovat více údajů o díle zároveň a také využít logických operátorů.

Quick search neboli rychlé vyhledávání je základní způsob, kterým lze vyhledávat. Postup a způsob fungování se nijak výrazně neliší od vyhledávačů, na kterých nejspíš alespoň občas něco hledá snad každý uživatel internetu, tedy např. Googlu nebo Seznamu. Stačí tedy zadat hledaný termín a prohlížeč sám najde a zobrazí výsledky, které daný termín obsahují, a to jak přímo v názvu díla, tak ale také ve jméně autora či v textu abstraktu.

Obrázek 2: Quick search příklad, zdroj: https://www.emerald.com/insight

Na příkladu, který zobrazuje Obrázek č.2, kdy je hledán výraz „Strategy“, můžeme vidět, že vyhledávač již před spuštěním hledání – pomocí tlačítka enter, nebo kliknutím na symbol lupy – tzv. „našeptává“, tedy nabízí možné varianty výsledků, které se uživatel snaží vyhledat nejpravděpodobněji. V levé části je vidět název díla a v části pravé druh, přičemž v tomto případě se jedná jen o eBooky.

Možnost rozšířeného vyhledávání je možné využít kliknutím na možnost „Advanced search“ (na obrázku č.3 v pravém horním rohu). V této pokročilé variantě je možné určit jaký druh díla je hledán. V příkladu na obrázku č. 3 je zaškrtnuta varianta „All Emerald content“, tedy hledání není omezeno, ale rozsah je ponechán na všechna díla, která Emerald knihovna obsahuje. Dalšími variantami jsou např. novinový článek či případová studie. Je možné zaškrtnout více variant.

Dále již zadáváme konkrétní termíny, které chceme, aby byly hledány. K nim je vždy možné v pravé části zvolit kategorii, ve které by se měli vyskytovat. Těmito možnostmi jsou nadpis, abstrakt, autor/přispěvatel, DOI (což je zkratka pro Digital Object Identifier) nebo „All fields“, což by se dalo přeložit jako „kdekoliv“. Při najetí kurzorem na tyto možnosti se vždy zobrazí okno s popisem a příkladem dané možnosti. Také je možné k jednotlivým slovům možné přiřadit některý z logických operátorů AND, OR či NOT, které pak určují vztah těchto termínů k hledanému dokumentu. Celkem je možné ve vyhledávání použít naráz 10 termínů.

Následně je ještě možné ohraničit časové rozpětí, ve kterém byl hledaný dokument vydán. A jako poslední je možné určit, zda se mají zobrazit všechna díla v knihovně, nebo ta, která jsou volně přístupná či ta, ke kterým má právo přístupu ten daný konkrétní uživatel.

Obrázek 3: Advanced search příklad, zdroj: https://www.emerald.com/insight/advanced-search

Další možnosti

Obrázek 4: Další možnost hledání děl, zdroj: https://www.emerald.com/insight/

Obrázek č. 4 zobrazuje ještě další variantu, jak si vyhledat a prohlížet konkrétní obsah z této knihovny. Na úvodní stránce vyhledávání je možné kliknout na možnost „Browse our content“ a objeví se čtyři varianty „Books and journals“, „Case studies“, „Expert Briefings“ a „Open Access“. Při kliknutí na některou z těchto variant se vlastně také provede vyhledávání, ovšem bude nastaveno tak, aby byly vyfiltrovány jen ty díla, jež spadají pod název varianty, na kterou bylo kliknuto. Zobrazeny pak budou všechny díla v knihovně, jež jsou hledaného typu.

Zobrazení výsledků vyhledávání

Obrázek 5: Výsledky vyhledávání příklad, zdroj: https://www.emerald.com/insight

Obrázek č. 5 zachycuje stav obrazovky, který nastane po nastane, při úspěšném pokusu o vyhledání zadaných parametrů. Rozložení prvků na obrazovce neliší dle způsobu, kterým bylo vyhledávání provedeno (quick search či advanced search). Je zde šedivým písmem uveden údaj o celkovém počtu nalezených výsledků. Jedna stránka podle výchozího nastavení zobrazuje 10 výsledků, je to ovšem možné změnit na 20 či 50 výsledků. Výsledky je také možné seřadit. Po pravé straně je možné nalezené výsledky dále filtrovat, podle toho, zda k nim má uživatel přístup, podle data publikování či podle typu zdroje. U samotných jednotlivých výsledků je možné již zde vidět název díla, jméno autora, datum, kdy bylo dílo publikováno, oznámení, zda je obsah pro daného uživatele přístupný či nikoliv, a také formáty, v nichž je možné dílo získat. To může být PDF nebo také EPUB, což je formát pro e-čtečky.

Na obrázku č. 6 je vidět úvodní část zobrazené stránky po rozkliknutí konkrétního nalezeného výsledku. Zobrazeny jsou stejné údaje o díle jako již bylo popsáno u předchozího náhledu. K dispozici jsou ale také konkrétní sériová čísla např. ISBN atd. Dále je k dispozici text abstraktu díla, a také klíčová slova, jenž dílo popisují. Následuje příklad, jak zobrazené dílo správně citovat. V pravé části stránky mohou, ale nemusí být ve sloupci rozepsány názvy jednotlivých kapitol díla, tak jak jdou za sebou.

A v případě, že uživatel má k dílu přístup, může být v další části níže na stránce uveden samotný obsah díla, tedy úvod a další části včetně zdrojů, ze kterých čerpali sami autoři a které mohou uživateli být zdrojem dalších důležitých informací.

Obrázek 6: Konkrétní příklad nalezeného díla, zdroj: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1569-375920180000100010/full/html

Závěr

Knihovna Emerald insight obsahuje díla vhodná pro akademickou, vědeckou a výzkumnou práci. V této práci je přiblíženo a popsáno, jak lze v této knihovně jednotlivá díla vyhledávat a zobrazovat, a také jsou přiblíženy možnosti, jak si lze tento proces usnadnit a urychlit. Především v případě „Advanced search“ lze hledání provést velmi konkrétně a detailně specifikovat, jaký typ díla je hledán.

Použitá literatura

Emerald Publishing Limited, 2022a. Our leadership team [online] [vid. 30.04.2022]. Dostupné z: https://www.emeraldgrouppublishing.com/about/our-leadership-team

Emerald Publishing Limited, 2022b. Emerald Insight
user support resources
[online] [vid. 30.04.2022]. Dostupné z: https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/librarians/toolkit/emerald-insight-user-support-resources

Emerald Publishing Limited, 2022c. Emerald insight [online] [vid. 02.05.2022]. Dostupné z: https://www.emerald.com/insight/

Emerald Publishing Limited, 2022d. A shared passion [online] [vid. 02.05.2022]. Dostupné z:https://careers.emeraldpublishing.com/about/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Logo skupiny Emerald Publishing, zdroj: https://www.emeraldgrouppublishing.com/

Obrázek 2: Quick search příklad, zdroj: https://www.emerald.com/insight

Obrázek 3: Advanced search příklad, zdroj: https://www.emerald.com/insight/advanced-search

Obrázek 4: Další možnost hledání děl, zdroj: https://www.emerald.com/insight/

Obrázek 5: Výsledky vyhledávání příklad, zdroj: https://www.emerald.com/insight

Obrázek 6: Konkrétní příklad nalezeného díla, zdroj: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1569-375920180000100010/full/html

Číst více

Další články