EMA: Jak k datům o léčivých přípravcích registrovaných k použití v Evropské unii

0
712
European public assessment report
Úvodní obrázek. Balení léčiva. (https://unsplash.com/photos/2Y8ol_OBS1I) [autor: Pawel Czerwinski]

1. Evropská léková agentura

Evropská léková agentura (European Medicine Agency), zkratkou EMA, či starší EMEA, je jedna z klíčových institucí Evropské Unie, která zajišťuje hodnocení, dohled a kontrolu především nad kvalitou, bezpečností a účinností jak humánních, tak veterinárních léčivých přípravků centrálně registrovaných na území Evropské unie. Její rozhodnutí jsou vydávána prostřednictvím Evropské komise. Nadto však EMA prakticky všechna svá data publikuje pro širokou veřejnost, prostřednictvím tzv. European public assessment reportu (česky volně přeloženo jako evropský veřejný report hodnocení), zkratkou EPAR. Jedná se o velice cenný a jednoduše přístupný zdroj, pročež si tento článek klade za cíl rozšířit o něm povědomí. [1]

2. Stránky evropské lékové agentury

V tomto článku se zaměřujeme zejména na strukturovaná data o léčivých přípravcích se zaměřením na přípravky pro humánní použití. Z hlavního menu úvodní stránky EMA bude pro následující informace relevantní první záložka: “Medicines”.

Druhá záložka “Human regulatory” shrnuje legislativu a související procesní informace, např. poplatky za řízení, o stanovení registrace léčivému přípravku pro administraci lidem, ale i navazující farmakovigilanční procesy. Zmíněny jsou rovněž zdravotnické prostředky. 

Obdobné informace jsou shrnuté pro veterinární přípravky na třetí záložce pojmenované “Veterinary regulatory”.

Navíc stránky EMA obsahují i informace o agentuře samotné, mnoho edukativního materiálu, novinek a událostí, informací o organizační struktuře, partnerstvích aj.

Obrázek 1: Hlavní menu úvodní stránky EMA. (https://www.ema.europa.eu/en) [zdroj obrázku: Magdalena Marie Podrazilová]

3. EMA: Medicines Search –⁠ ten pravý zdroj relevantních informací

Klíčová záložka “Medicines“ nabízí defaultně vyhledávání v databázi veškerých informací o léčivých přípravcích publikovaných na stránkách EMA.

Stránka umožňuje vyhledávání pomocí klasického vyhledávacího pole nebo postrannních pokročilých filtrů. Při využití obou způsobů zároveň je třeba dbát na to, aby se podmínky navzájem nevylučovaly či nežádoucím způsobem příliš neomezovaly.

Na sestavený dotaz je prohledán veškerý obsah stránek EMA. 

Obrázek 2: Vyhledávací pole EMA Medicines. (https://www.ema.europa.eu/en/medicines) [zdroj obrázku: Magdalena Marie Podrazilová]

3.1 Vyhledávání pomocí vyhledávacího pole

Klasické vyhledávací pole umožňuje vyhledávání ve výsledcích podle řetězce textu. Oddělená slova budou vyhledána jako jednotlivé textové řetězce. Navíc je možné využít následujících triků.

3.1.1 Použití uvozovek

Pro vyhledání konkrétního termínu nebo sousloví je vhodné vložit je do uvozovek. Uvozovky mohou být rovněž použity při vyhledávání čísla, nebo např. registračního čísla, složeného z písemen, číslic i speciálních znaků. [2]

3.1.2 Použití logických operátorů

Při vpisování požadovaného dotazu do vyhledávacího pole lze použít standardních operátorů AND, OR a NOT. Operátory musí být napsány velkými písmeny. 

Není-li použitý žádný operátor, ale je-li vyhledáváno více textových řetězců, vyhledávání automaticky pracuje s operátorem OR. [2]

3.1.3 Použití hvězdičky

Hvězdička zastupuje libovolný počet znaků v jednom textovém řetězci. 

Usecase pro využití hvězdičky může být např. vyhledávání výsledků na zvolené úrovni ATC kódu nižší granularity. Místo nereálného vypisování všech podřazených ATC kódů lze hvězdičkou nahradit libovolný konec řetězce. [2]

3.2 Vyhledávání pomocí pokročilých filtrů

Postranní pokročilé filtry umožňují ještě lepší zpřesnění požadované množiny výsledků.

3.2.1 Filtr kategorie přípravků

Pouhým zakliknutím multiselect checkboxu může uživatel zvolit kategorii léčiva. 

Většinu databáze tvoří informace o humáních léčivých přípravcích, výsledek tohoto vyhledávání vrací 9 537 výsledků. Ty je možné vybrat kategorií “Human”.

Veteriární léčivé přípravky, pod heslem “Veterinary”, vedou na 1 250 výsledků vyhledávání. 

Klasické rostlinné drogy, ve farmakognostickém slova smyslu, jsou ukryté pod polem “Herbal”. Výsledků tohoto vyhledávání je pouhých 197, neboť využití mnohých rostlinných drog je známé už po staletí a jejich chemické a farmakologické vlastnosti jsou nejčastěji předmětem vybraných kapitol národních lékopisů. Podkategorie „Herbal“ nabízí vlastní pokročilé filtry specifické pro rostlinné drogy.

3.2.2 Filtr názvu léčivé látky

Rolovací pole nabízí select jednoho konkrétního brandu léčivého přípravku. Po jeho rozkliknutí se lze seznamem pohybovat i psaním písmen na klávesnici. Poněkud neintuitivně však řetězec není vyhledáván od začátku názvu, ale z jakéhokoliv místa, proto je obvykle třeba napsat písmen více.

3.2.3 Filtr názvu účinné látky, mezinárodního nechráněného názvu či obecně užívaného názvu

Ve většině států a datasetů jsou tyto synonymní výrazy, pouze s tím rozdílem, že některé koncovky jsou např. vždy latinské (“-um”), jindy je přepis anglický, nebo naopak v národním jazyce (pro češtinu např. charakteristická záměna “c” a “k”). Slouží k jednoznačnému popsání konkrétní chemické molekuly (nebo dokonce izomeru) či biologika. V tomto poli lze vybírat i z chemického názvu molekuly.

3.2.4 Filtr “Medicine”

Poměrně neintuitivně lze tímto filtrem vybrat jednu nebo více konkrétních oblastí, které se má požadovaná podstránka věnovat. Mezi nejvýznamnější podskupiny patří zejména hodnocení designací léčiv pro vzácná onemocnění (2 480), pediatrické investigační plány (2 356) a, již zmiňované, evropské veřejné reporty hodnocení (1 881). Namátkou lze dále vybírat např. z informací o nedostupnostech jednotlivých přípravků, žádostech o stažení registrace a mnoha dalších.

3.2.5 Filtr “Medicine assessment”

Tento filtr umožňuje uživateli efektivně zvolit, jaký konkrétní typ léčivého přípravku vyhledává. Lze vybrat z přípravků, které prošly zrychleným řízením, které podléhají následnému sledování, dále pak z přípravků, které byly schváleny pouze podmíněně či za výjimečných podmínek. (Tyto kategorie jsou charakteristické např. pro stále hojně diskutované vakcíny proti onemocnění COVID-19.)

Z klasických a známých kategorií léčivých přípravků lze volit mezi biosimilárními přípravky, generickými přípravky, či přípravky určenými pro léčbu vzácných onemocnění. (Vzácná onemocnění jsou na území EU definována jako choroby postihující méně než jednoho člověka na 2 000 obyvatel.)

Některé přípravky mohou spadat do více těchto katerogií, pročež i tento filtr je vhodně typu multiselect.

Tohoto filtru lze využít k vyhledání výsledků souvisejících s vybraným brandem.

3.2.7 Filtr terapeutické oblasti

Za jeden z objektivně nejužitečnějších filtrů lze považovat toto rolovací pole, které umožňuje select jedné konkrétní terapeutické indikace. Vyhledány jsou následně přípravky, které jsou registrovány k léčbě vybrané indikace. 

EMA využívá pro indexaci terapeutických indikací systému Medical Subject Headings (MeSH), který je velice komplexní a umožňuje vícecestnou klasifikaci jedné konkrétní indikace.

Na tomto místě je vhodné připomenout zájemcům o farmaceutická data rozdíl mezi zaregistrovanou indikací a indikací vyplývající z národně specifického indikačního omezení, které v České republice stanovuje kritéria pro získání úhrady. V ideálním případě jsou přípravku hrazeny všechny indikace, které má zaregistrované. Zcela logicky může mít přípravek zaregistrován více úhrad, než které jsou v konkrétním státě posléze hrazeny. Naopak, v případě tzv. off-label indikace, je možné výjimečně hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění i indikaci, která zaregistrována není. Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady je potřeba podložit klinickou praxí, pročež bezpečnost, účinnost a kvalita léčby je stále zajištěna.

3.2.8 Časové filtry

Pomocí časových filtrů lze specifikovat období, ve kterém došlo k poslednímu updatu, či kdy došlo k první publikaci požadovaného výsledku. Využít jde konkrétních dat, nebo v případě posledního updatu rovněž předvolených kritérií tento týden, minulý týden, tento měsíc či minulý měsíc.

3.3 Výsledky vyhledávání

Jednotlivé výsledky vyhledávání lze rozkliknout ve formě podstránek. Databáze obsahuje (ke dni 11. 2. 2022) celkem 10 816 jednotlivých podstránek.

Obrázek 3: Řazení výsledků vyhledávání. (https://www.ema.europa.eu/en/medicines) [zdroj obrázku: Magdalena Marie Podrazilová]

Výsledky vyhledávání jde dále řadit pomocí rolovacího pole vpravo nahoře. Defaultní nastavení je řazení dle názvu léčivého přípravku. Pokud by to však daný usecase vyžadoval, je možné zvolit mezi následujícími možnostmi:

 • Poslední update (sestupně)
 • Poslední update (vzestupně)
 • Datum registrace
 • Název účinné látky
 • Relevance
 • Data události
 • Data vydání hodnocení

3.4 EPAR podstránka

Každá EPAR podstránka umožňuje odběr RSS a přímé sdílení reportu na mnoha sociálních sítí.

Stránka je strukturována následovně:

 • Název léčivého přípravku
 • Účinná látka
 • Přehled
 • Co konkrétní léčivý přípravek je a k čemu se využívá
 • Jak se přípravek používá
 • Jak přípravek funguje (mechanismus účinku)
 • Jaké přínosy přípravku ukazují klinické studie
 • Jaká rizika jsou s přípravkem spojována
 • Proč byl přípravek schválen
 • Jaká opatření byla přijata pro zajištění bezpečnosti a účinnosti přípravku
 • Ostatní informace o přípravku
  • Souhrn pro veřejnost –⁠ ve všech jazycích zemí EU
  • Další dokumenty
 • Údaj o posledním updatu stránky
 • Registrační údaje
  • Název přípravku
  • EMA registrační číslo
  • Účinná látka
  • INN nebo obecně užívaný název
  • Terapeutická indikace dle MeSH
  • ATC kód
  • Zrychlené řízení (nepovinné)
  • Podmíněná registrace (nepovinné)
  • Orphan designace (nepovinné)
  • Následné sledování (nepovinné)
  • Výjimečné podmínky (nepovinné)
  • Držitel rozhodnutí o registraci
  • Revize
  • Datum vydání centrální registrace
  • Kontakt
 • Souhrn údajů o přípravku (Summary of product characteristics, SPC nebo starší zkratka SmPC) –⁠ ve všech jazycích zemí EU
 • Seznam registrovaných forem –⁠ ve všech jazycích zemí EU
 • Farmakoterapeutická skupina
 • Terapeutická indikace
 • Historie hodnocení
 • Novinky
 • Související obsah

Přiložené dokumenty ve formátu pdf se příhodně otevírají na nové kartě a není potřeba je stahovat na disk.

4. EMA: Medicines Downloads –⁠ pro rychlé prohledání souboru xls nebo strojové čtení

EMA umožňuje stažení mnohých dokumentů i v zazipované agregované formě, vzhledem k tématu celého článku se však zaměříme na nejdůležitější soubor, a to European public assessment reports (EPAR), neboli evropský veřejný report hodnocení.

Xls soubor je generován každý den kolem druhé hodiny ranní.

Soubor je strukturován pouze na jednom listu xls a to následujícím způsobem:

 • Kategorie
 • Název přípravku
 • Terapeutická oblast
 • INN nebo obecně užívaný název
 • Účinná látka
 • EMA registrační číslo 
 • Pacientská bezpečnost
 • Stav registrace
 • ATC kód
 • Následné sledování
 • Generický přípravek
 • Biosimilární přípravek
 • Podmíněná registrace
 • Výjimečné podmínky
 • Zrychlené řízení
 • Orphan designace
 • Datum vydání centrální registrace
 • Datum zamítnutí centrální registrace
 • Držitel rozhodnutí o registraci
 • Humánní farmakoterapeutická skupina
 • Veterinární farmakoterapeutická skupina
 • Datum vydání hodnocení
 • Datum rozhodnutí
 • Číslo revize
 • Text indikace
 • Druh
 • ATCvet kód
 • Datum první publikace
 • Datum revize
 • URL

EPAR v xls formátu je vhodný především pro rychlé filtrování relevantních informací. Na rozdíl od webových podstránek obsahuje pouze strukturovaná data. Další typický usecase je použití tohoto xls jako vstupu do datové pipeliny pro navazující analytickou či monitorovací činnost, např. pro obor market access a zdravotně-ekonomických hodnocení.

5. Rizika zdroje

Ze zkušenosti s prací s tímto datovým zdrojem jsou zřejmé problémy s včasnou aktualizací údajů. Po první registraci přibývají přípravky téměř okamžitě, nicméně při změně registrace, nejčatěji pro rozšíření terapeutických indikací, má aktualizace EPAR zpoždění, a to jak ve formě webových podstránek, tak xls verze pro stažení.

Dalším rizikem je kombinace s Medical Subject Headings pro účely kategorizace terapeutických indikací. Tento index veškerých medicínských termínů funguje jako strom, tedy na pricipu mnoha a mnoha podkategorií nadřazenému termínu. Zároveň k jednomu konečnému termínu se nezřídkakdy dá dojít mnoha různými cestami od nejvyššího termínu “Diseases [C]”, potažmo “​​Psychiatry and Psychology [F]”. Terapeutické indikace schválené při registraci jsou však sepsána v podobě několika odstavců v části 4.1 Terapeutické indikace Souhrnu údajů o přípravku. V EMA patrně neexistuje strojový způsob přiřazování jednotlivých MeSH termínů k textům z SPC, neboť na EMA stránkách narážíme na mnoho nepřesností a nekonzistentní preferovanou granularitu onemocnění. Někdy je použit velice obecný termín, jindy je indikace s přesně definovanou etiopatogenezí, přesto že výchozí odstavec SPC se v tomto směru nevyjadřuje.

Pro stoprocentně spolehlivý výsledek v oblasti vytěžování dat o terapeutických indikacích není možné použít xls, ani strojově zpracovanou webovou verzi EPAR. Vždy je potřeba doplnit tento zdroj lidskou kontrolou kritických míst.

Kvalitním a osvědčeným zdrojem pravdy pro řešení obou těchto problémů se dlouhodobě ukazují být stránky Evropské komise: Public Health. Konkrétně stránka Union Register slouží ke zveřejňování rozhodnutí stanovených EMA prakticky v reálném čase. Unijní registr léčivých přípravků umožňuje prohledávání seznamů přípravků indexovaných podle názvu přípravku, nebo čísla evropské EMA registrace, a to ve třech oddílech:

 • léčivé přípravky registrované, 
 • léčivé přípravky, jimž byla registrace odebrána, 
 • léčivé přípravky odmítnuté.

6. Závěr, shrnutí

Svým rozsahem a detailem poskytovaných informací se stránkám EMA v evropském prostředí jiný veřejný zdroj o registračních datech léčivých přípravků nevyrovná. Pouze pokud bychom se poohlédli do pozdější fáze lifecyclu léčivého přípravku, a to do dokazování nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu při farmakoekonomickém hodnocení, srovnatelné kvality poskytnutých informací dosahuje National Institute for Health and Care Excellence.

Stránky Evropské lékové agentury jsou přístupné bez jakýchkoliv plateb, licencí či nutnosti příhlášení nejen oborné, ale také široké veřejnosti. Některé její pasáže, a zejména evropské veřejné reporty hodnocení, jsou určené veřejnosti zejména. 

Obzvláště v této době plné dezinformačních medicínských a farmaceutických tvrzení je potřeba povědomí o činnosti a datech Evropské lékové agentury šířit, aby si každý občan každé země Evropské unie navykl při pochybnostech relevantní a autoritou ověřené informace snadno vyhledat a nenechat se zmítat nepodloženými tvrzeními.

Citace

[1] Evropská unie. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). European-union.europa.eu [online]. [cit. 2022-02-10] Dostupné z: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/ema_cs 

[2] EMA. Search tips. Ema.europa.eu [online]. [cit. 2022-02-10] Dostupné z: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/about-website/search-tips 

Zdroje

Obrázky

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno