ECDC. Digitální brána pro prevenci a kontrolu nemocí v Evropě

0
491
woman in white long sleeve shirt sitting on chair

Úvodní představení

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, zkratka ECDC, je jednou z 68 institucí a orgánů Evropské unie (European Commission 2021). Oficiálně funguje od května roku 2005 a sídlí v hlavním městu Švédska – Stockholmu. ECDC je zaměřené na obranu proti infekčním chorobám v rámci EU (ECDC 2021a). Mezi hlavní funkce ECDC patří:

 • Dohled nad epidemiologickou situací a příprava možných reakcí na její změny
 • Epidemiologické zpravodajství
 • Vědecké poradenství
 • Činnost v oblasti mikrobiologie
 • Školení v oblasti veřejného zdraví
 • Zdravotnická komunikace, včetně mezinárodní zdravotnické komunikace
 • Publikování vědeckého časopisu Eurosurveillance (odborný recenzovaný časopis vydávaný od roku 2007)

Portál ECDC

Agentura ECDC provozuje portál https://www.ecdc.europa.eu/, který je hlavním objektem zkoumání tohoto článku. Portál obsahuje tematické datasety a publikace týkající se veřejného zdraví nejen v EU. Na portálu jsou také dostupné nástroje, za jejichž pomoci si uživatelé mohou data jednoduše vizualizovat dle předpřipravených scénářů. Vzhledem k tomu, že hlavním zaměřením portálu je veřejné zdraví, je vhodné doplnit přesnější soupis toho, jaká konkrétní data a informace portál poskytuje.

To, jaká data a informace portál poskytuje, v podstatě kopíruje program zaměření operační jednotky ECDC pro choroby, který primárně monitoruje situaci:

 • Antimikrobiální rezistence a infekcí spojené se zdravotní péčí
 • Vznikajících onemocnění a onemocnění přenášené vektory
 • Nemocí přenášených potravinami, vodou a zoonózy (infekce přirozeně přenosné mezi zvířaty a lidmi)
 • HIV, pohlavně přenosných infekcí a virové hepatitidy
 • Chřipky a dalších respirační virů
 • Tuberkulózy
 • Nemocí, kterým lze předcházet očkováním

Další kapitoly článku budou věnovány představení struktury portálu ECDC a podrobnějšímu popisu informací a dat dostupných na tomto portálu.

Možnosti vyhledávání

Možnosti vyhledávání na portálu ECDC nejsou příliš široké. Na portálu je možné vyhledávat klasicky dle klíčových slov, nicméně nikde není žádná zmínka o tom, zda ve vyhledávači lze používat operátory (např. AND, OR nebo NOT). Jedinou možností, jakým způsobem může uživatel filtrovat výsledky vyhledávání, je volba vyhledávat klíčové články mezi příspěvky týkajících se dat, událostí, novinek nebo publikací.

Obrázek 1 Hlavní vyhledávač portálu ECDC (ECDC 2021e)

Druhou možností vyhledávání na portále je vyhledávač dle témat, který je dostupný v části All topics: A to Z. Zde lze, stejně jako v předchozím vyhledávači, vyhledávat dle klíčových slov. Na stránce je nicméně dostupný také seznam všech témat, která jsou ECDC sledována. V seznamu všech témat se lze také pohybovat za pomoci prvních písmen názvů témat, která jsou umístěna přímo pod vyhledávačem, a po kliknutí na konkrétní počáteční písmeno nás přesměrují k tématům začínajícím na toto písmeno. Naprostá většina témat je věnována onemocněním (jedno téma je věnováno jednomu onemocnění nebo jednomu typu onemocnění) a vakcinaci.

Obrázek 2 Vyhledávač v sekci All topics: A to Z (ECDC 2021b)

Struktura portálu

Portál ECDC je členěn do čtyř sekcí:

 • Newsroom
 • Publications & Data
 • Tools
 • About us

Toto členění zahrnuje všechna jednotlivá témata, která jsou na portálu dostupná v části All topics: A to Z. To znamená, že ve všech těchto sekcích lze nalézt informace, data nebo nástroje související se všemi jednotlivými onemocněními a tématy vakcinace, které ECDC sleduje. Výjimkou je sekce About us, která je věnována představení organizace ECDC.

Sekce

V další části textu bude každá ze sekcí blíže popsána.

Newsroom

Sekce Newsroom je věnována všem novinkám v oblastech, kterými se ECDC zabývá. Samotná stránka sekce Newsroom je členěna do 3 částí. Část Latest news obsahuje nejnovější informace o epidemiologické situaci v EU a odkazy na nejaktuálnější reporty či souhrny. Jak je vidět na obrázku 3, 12.12.2021 byla například část Latest news věnována nejnovější hrozbě, kterou je mutace COVID-19 s názvem Omicron. Hlavní částí sekce Newsroom je ovšem část Featured (vybraný obsah). Ta je věnována výhradně nejaktuálnějším vizualizacím a nástrojům dostupným na portálu ECDC. Příklady můžete vidět na obrázku 3.

Obrázek 3 Sekce Newsroom (ECDC 2021f)

Další částí Newsroom sekce ECDC je zobrazení aktuální situace u sledovaných jevů. V případě této sekce jsou často zobrazeny jevy (ve většině onemocnění), které se vyskytují i mimo EU. ECDC totiž nemonitoruje výhradně jen území Evropské unie, ale také některé další země Evropského hospodářského prostoru (zkratka EEA), mezi které patří například Norsko. Dále je úkolem ECDC také monitorovat situaci ohledně hrozeb, které ještě nejsou evidovány na území EU, ale jejich výskyt v ostatních okolních zemích i na jiných kontinentech může být pro země Evropské unie rizikem.

Publications & Data

Tato sekce je opět členěna do tří částí. Stejně jako v případě sekce Newsroom je zde k dispozici část vyčleněná vybranému obsahu. Dále se zde ale nacházejí pro nás zajímavé části Latest publications (nejnovější publikace) a Latest data (nejnovější dat), jak je možno vidět na obrázku 4.

Obrázek 4 Sekce Publikace a data (ECDC 2021g)

Publikace poskytuje ECDC v naprosté většině ve formátu pdf. Publikace se většinou týkají jednoho konkrétního tématu a poskytují zájemcům kompletní souhrn o daném tématu, včetně odkazů na použité datové zdroje, postupu sběru i zpracování dat a metody vypracování zprávy.

Datasety

Datasety, které ECDC uživatelům nabízí, jsou opět členěny dle konkrétního tématu, a v naprosté většině jsou dostupné ve všech z následujících datových formátů:

 • xlsx
 • csv
 • json
 • xml

Část datasetů, které jsou periodicky aktualizovány (např. denní přírůstek nakažených nemocí COVID-19), je také možné stahovat strojově, z linků uvedených v popisu datasetu. Popis datasetu zachycuje obrázek 5. Popis datasetů obsahuje také souhrn s metadaty datasetů, což výrazně usnadňuje orientaci a práci s datasety.

Obrázek 5 Popis datasetu s počtem nových případů nakažených osob onemocněním COVID-19 a počtem úmrtí osob souvisejícím s tímto onemocněním (ECDC 2021d)

Tools

Sekce ve své horní části zobrazuje klíčové nástroje, kterým v současné době celkem logicky vévodí nástroj pro sledování vakcinace proti onemocnění COVID-19.

Obrázek 6 Sekce Tools portálu ECDC (ECDC 2021h)

Sekce věnovaná nástrojům nabízí také rozcestník k nástrojům s informacemi a daty k onemocněním, očkování nebo například i k veřejným školením týkajících se zdravotních témat. Tato sekce obsahuje dva rozcestníky. Jeden členěný dle jednotlivých onemocnění či jejich typů (zobrazený na obrázku 7) a druhý dle tématu (obrázek 8).

Obrázek 7 Rozcestník dle onemocnění a jejich typů v sekci Tools (ECDC 2021h)
Obrázek 8 Rozcestník dle témat v sekci Tools (ECDC 2021h)

About us

Sekce About us na portálu ECDC je věnována informacím o aktivitách ECDC. Obsahuje rozcestník s odkazy například na popis mise organizace, strukturu organizace, způsob fungování organizace nebo informace o financování organizace.

Představení konkrétního nástroje

Nástrojů, které portál ECDC poskytuje, je větší množství (přinejmenším desítky). Další část článku bude proto věnována představení jednoho konkrétního nástroje. Pro představení byl vybrán nástroj COVID-19 Vaccine tracker, který může uživatelům poskytnout zásadní informace k aktuální situaci.

V podstatě se jedná o souhrnný dashboard se zaměřením na vizualizaci dat, která se týkají vakcinace proti onemocnění COVID-19 v Evropské unii. Dashboard se skládá z několika částí. Každé z těchto částí bude věnována jedna následující podkapitola.

Key Figures

Část Key Figures poskytuje uživatelům základní souhrn nejdůležitějších informací týkajících se vakcinace proti onemocnění COVID-19 v tabulární podobě. Tento souhrn lze zobrazit pro všechny monitorované státy v rámci EU/EEA a také pro každý z monitorovaných států zvlášť.

Další možností zobrazení je pohled do minulosti. Všechna data lze zobrazit dle týdne v kalendářním roce. Historie sahá až do 50 týdne roku 2020.

Přepínači na pravé straně obrazovky lze rychle změnit pohled na souhrnnou tabulku. Možnost Country Figures zobrazí tabulku členěnou dle všech států (jeden stát jeden řádek). K souhrnné tabulce se lze opět vrátit za pomoci toho samého tlačítka, jelikož se vždy po stisknutí změní, aby se bylo možné vrátit na předchozí pohled. Celkem existují tedy dva stavy tohoto tlačítka – Summary figures a Country figures. V této části je ještě jeden přepínač, kterým lze omezit výběr zemí pouze na země EU, nebo na země EU a zároveň i země EEA.

Obrázek 9 COVID-19 Vaccine tracker – část Key Figures (ECDC 2021c)

Vaccine Uptake

Část Vaccine Uptake je postavena na stejných datech, jako část Key Figures, zobrazuje je ovšem za pomoci vizuálů v podobě mapy, grafů a KPI (v horní části dashboardu). Filtry jsou velice podobné předchozí sekci, navíc je ovšem dostupný přepínač pro omezení věku s dvěma možnostmi. Jednou pro zobrazení celé populace a druhou pro zobrazení pouze dospělé populace (data o osobách starších 18 let).

Obrázek 10 COVID-19 Vaccine tracker – část Vaccine Uptake (ECDC 2021c)

Mapa zobrazená v této části dashboardu je interaktivní. Filtrem s názvem Indicator lze ovládat metriky zobrazené v mapě (ostatní vizuály v této části dashboardu filtr neovlivňuje). K dispozici jsou následující možnosti:

 • Vakcinace alespoň jednou dávkou (v procentuálním vyjádření k celkové populaci)
 • Plná vakcinace (v procentuálním vyjádření k celkové populaci)
 • Vakcinace posilující dávkou (v procentuálním vyjádření k celkové populaci)
 • Celkový počet osob očkovaných první dávkou vakcíny
 • Celkový počet plně očkovaných osob
 • Celkový počet osob očkovaných posilující dávkou vakcíny
Obrázek 11 Filtr Indicator v části Vaccine Uptake COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Dle volby výše zvolené metriky pak lze po najetí myší na konkrétní zemi v mapě zobrazit souhrnné informace pro danou zemi.

Obrázek 12 Vizualizace mapy Evropy v části Vaccine Uptake COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Target Groups

Další část COVID-19 Vaccine trackeru je věnována souhrnu vakcinace dle skupin obyvatelstva. Celkem na tomto dashboardu jsou určeny 3 skupiny obyvatelstva, pro které lze data zobrazit:

 • Osoby starší 60 let
 • Pracovníci ve zdravotnictví
 • Osoby v pečovatelských domovech, domovech pro seniory a dalších zařízeních s podobnou povahou
Obrázek 13 COVID-19 Vaccine tracker – část Target Groups (ECDC 2021c)

I v této části dashboardu lze opět filtrovat data pro EU nebo EU/EEA. Dále také lze omezit zobrazená data pro jednu konkrétní zemi. Na rozdíl od části Vaccine Uptake v této části filtr s názvem Indicator ovlivňuje většinu z vizualizací (ne pouze mapu).

Age Groups

Část Age Groups je věnována zobrazení dat dle věkových skupin obyvatelstva. Data jsou zobrazována dle následujících věkových kategorií:

 • 60 a více let
 • 50-59 let
 • 25-49 let
 • 18-24 let
 • Méně než 18 let

V liniovém grafu a v tabulce je navíc kategorie do 18 let rozdělena na:

 • 15-17 let
 • 10-14 let
 • 5-9 let
 • 0-4 roky
Obrázek 14 Část Age Groups COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Doses by Product

Další část nástroje COVID-19 Vaccine Tracker je zaměřena na rozdělení vakcín dle jednotlivých výrobců. Filtr Indicator je v této části Vaccine Trackeru pozměněný. Obsahuje pouze 3 možnosti:

 • Distribuované dávky na 100 obyvatel
 • Celkový počet distribuovaných dávek
 • Celkový počet podaných dávek

V rámci této části dashboardu ovlivňuje filtr Indicator všechny vizualizace.

Obrázek 15 Filtr Indicator v části Doses By Product COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Část Doses By Product tedy není zajímavá jen z pohledu epidemiologického. Je na ni dobře možné sledovat, které vakcíny mají v Evropě největší úspěch.

Obrázek 16 část Doses By Product v COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Country Profiles

Předposlední části je část věnovaná profilům jednotlivých monitorovaných zemí. Z pohledu samotných vizualizací a jejich datového obsahu je pravděpodobně nejméně zajímavá. Obsahuje ovšem užitečné odkazy na webové portály s daty o vakcinaci a se strategií vakcinace konkrétní zobrazené země. Na obrázku níže, kde je zobrazen profil ČR, se odkazy nachází na pravé straně a uživatele odkazují přímo na dokument Národní strategie očkování proti nemoci COVID-19 a na web Ministerstva zdravotnictví ČR s daty o očkování v ČR (MZČR 2020, MZČR 2021).

Toto zobrazení funguje analogicky pro všechny země, které je možné v této části dashboardu zvolit.

Obrázek 17 Country profiles v rámci COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Notes on the data

Část Notes on the data (česky – poznámky k datům) obsahuje informace ohledně účelu nástroje COVID-19 Vaccine Tracker a podkladových dat. V této části jsou dostupné také odkazy na podkladová data z dashboardů, která je možná stáhnout pro další analýzy (dostupný rozcestník obsahuje odkazy nejen na data o vakcinaci, ale také odkazy na data týkající se například onemocněními COVID-19 nebo úmrtností spojenou s COVID-19).

Důležitou součástí poznámek k datům je také vizualizace věnovaná konzistenci dat zobrazených ve vizualizacích. Z ukázky na obrázku je možné vidět, že například Česká republika začala v 16. týdnu toho kalendářního roku reportovat data o vakcinaci věkové skupiny 10 až 14 let. Z vizualizace je také vidět, že Česká republika poskytuje data ohledně věkové skupiny starších 60 let v podrobnějším rozdělení, tedy rozdělená do dalších kategorií:

 • 60-69 let
 • 70-79 let
 • 80 a více let
Obrázek 18 Vizualizace reportovaných dat jednotlivými zeměmi v části věnované poznámkám k datům v COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Přístup k datům a informacím

ECDC si zakládá na tom, aby publikovaná data v rámci jejich portálu byla veřejně dostupná. Žádné licenční ani jednorázové poplatky uživatelé platit nemusí. Přístup je zdarma. A to jak k jednotlivým datasetům a nástrojům, tak i k publikovaným reportům a souhrnům.

Zdroje

ECDC, 2021a. About ECDC. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-05]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc

ECDC, 2021b. All topics: A to Z. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-12]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics

ECDC, 2021c. COVID-19 Vaccine Tracker | European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

ECDC, 2021d. Data on the daily number of new reported COVID-19 cases and deaths by EU/EEA country. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-daily-new-cases-covid-19-eueea-country

ECDC, 2021e. Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en

ECDC, 2021f. Newsroom. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events

ECDC, 2021g. Publications and data. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data

ECDC, 2021h. Tools. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-12]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/data-tools

EUROPEAN COMMISSION, 2021. Institutions and bodies profiles. European Union [online]. B.m.: European Commission – Directorate-General for Communication [vid. 2021-12-05]. Dostupné z: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en

MZČR, 2020. NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 [online]. 7. září 2020. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/N%C3%A1rodn%C3%AD-vakcina%C4%8Dn%C3%AD-strategie-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19_k-ve%C5%99ejn%C3%A9-diskusi.pdf

MZČR, 2021. COVID‑19: Přehled vykázaných očkování v ČR | Onemocnění Aktuálně MZČR. onemocneni-aktualne.mzcr.cz [online] [vid. 2021-12-12]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

Náhledový obrázek – „Syringe and Vaccine“ by NIAID is licensed under CC BY 2.0

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno