Neděle, 21 července, 2024

Craft. Když potřebujete sledovat konkurenci v reálném čase

Sdílet

Úvod

Pokud vlastníme firmu a chceme si udržet či zlepšit svoji pozici na trhu, je důležité trh průběžně sledovat a analyzovat – a s tím nám mohou pomoci různé nástroje CI. V dnešní době již existuje mnoho různých nástrojů, které lze použít pro pokročilý průzkum trhu, a které najdou své využití i v malých a středních podnicích. Výhoda těchto nástrojů spočívá v tom, že oproti najmutí specializovaného analytika, či například objednání podrobné zprávy o stavu daného odvětví obvykle není použití těchto analytických nástrojů příliš nákladné.

Pomocí různých specializovaných nástrojů lze například získávat včasné aktuální zpravodajství o daném trhu či konkurentech, sledovat marketingové trendy nebo například zjistit, které kanály jsou danými konkurenty nejvíce využívány pro propagaci svého byznysu. Tento report se však bude zabývat především možností analyzovat jednotlivé klíčové hráče v daném odvětví. [1]

Seznámení s nástrojem

Nástroj Craft slouží k získání informací o konkurenčních společnostech – lze pomocí něj například analyzovat růst společnosti v průběhu času, umožňuje ujasnit si pozici daného konkurenta na trhu, získávat aktuální zprávy týkající se dané společnosti či analyzovat informace o růstu konkurenta a jeho aktuálním podílu na trhu. Nespornou výhodou nástroje je také to, že všechna data jsou získávána a předávána v reálném čase, tudíž informace o vybraných konkurentech reflektují aktuální stav v daném odvětví.

O společnosti

Nástroj Craft vyvinula stejnojmenná společnost, která se snaží firmám pomáhat při činění obchodních rozhodnutí, a to díky poskytování komplexních a aktuálních dat či analýz. Společnost spolupracuje s mnoha velkými společnostmi a vládními agenturami po celém světě, a to například v oblastech bankovnictví, či farmacie – aplikaci Craft využívá mnoho velkých a známých společností, jako například Airbus, Deloitte, Salesforce či Samsung. [2]

Přístup k nástroji a jeho cena

Nástroj nalezneme na webové adrese craft.co, přistupovat k němu tedy lze pomocí všech zařízení obsahujícími moderní webový prohlížeč. Stránky jsou plně responsivní, můžeme je tedy pohodlně používat i například za pomoci mobilního telefonu.

Obrázek 1 – Responsivní zobrazení (zdroj: autor)

Při přejití na již zmíněnou URL adresu lze jednotlivé stránky s informacemi o různých společnostech zobrazit i bez registrace a přihlášení, nástroj však začne brzy vyzývat k registraci (potažmo přihlášení) pomocí překryvného okna. Registrace je rychlá, stačí zadat pouze svůj email a zvolit heslo. Volitelným parametrem k vyplnění je název společnosti, pro kterou aktuálně pracujeme.

Registrace je zcela zdarma a nejedná se pouze o zkušební verzi s omezenou platností – po registraci lze prohlížet neomezené množství profilů jednotlivých společností, vytvořit seznamy sloužících pro sledování společností, získávat zprávy o vybraných společnostech a tvořit (a ukládat) vlastní srovnání jednotlivých společností. Využívat lze také mnoho dalších funkcionalit, které lze vyzkoušet i bez registrace a budou představeny a rozebrány později.

Obrázek 2 – Nabízené možnosti po registraci (zdroj: autor)

Společnosti, které však budou chtít získat ještě více možností mohou zakoupit (za blíže nespecifikovanou částku) i „řešení pro podniky“. To zahrnuje možnost získání přesných a komplexních údajů o dodavatelích, možnosti relevantního a proaktivního monitorování dat a informací ve vybraných oblastech, možnosti získávání dat pomocí API rozhraní a možnost integrace nástroje s dalšími předními datovými zdroji. Pomocí podnikové verze aplikace Craft lze získat informace o mnoha rizikových faktorech týkajících se jednotlivých dodavatelů – například o jejich kybernetické bezpečnosti, technologickém zázemí, financích či právních aspektech. [3]

Nabízené možnosti

Pokud navštívíme úvodní stránku aplikace, nabízí se nám možnost vyhledávat společnosti zanesené do databáze aplikace, případně zobrazit některou ze společností nabízených v návrzích.

Obrázek 3 – Možnost vyhledávání společností (zdroj: autor)

Rozšíření vyhledávání

Další nabízenou možností je rozšířené vyhledávání – při jeho volbě můžeme společnosti filtrovat na základě sektoru, ve kterém působí, dále lze filtrovat na základě omezení minimálního a maximálního počtu zaměstnanců společnosti a vybrat můžeme také typ společnosti (soukromá, veřejná, dceřiná a investorská). Další velice užitečnou možností filtrování je možnost výběru lokace, ve které společnost působí, přičemž lze zvolit možnost, při které se zobrazí pouze společnosti, které mají v daných lokacích své centrály.

Obrázek 4 – Filtrování společností podle lokace jejich centrály (zdroj: autor)

Takto vyfiltrované společnosti lze poté seřadit podle jejich názvu, velikosti (pravděpodobně počtu zaměstnanců) a relevance.

Zobrazit je poté můžeme v jednotlivých kartách, ve kterých vždy vidíme, ve kterém umístění se nachází centrála společnosti, počet zaměstnanců společnosti a její stručný popis. Společnosti můžeme zobrazit také v „mřížce“ – společnosti se poté zobrazují vždy v sektoru, ve kterém působí. Zobrazení také můžeme přepnout do tabulky, ve které jsou vyjma informací již obsažených v zobrazení karet vidět také tagy přiřazené ke společnosti, její valuace a příjmy.

Detailní informace o společnostech

Pokud některou ze společností rozklikneme, dostáváme se na zobrazení její detail. V záhlaví stránky lze vybírat z menu, díky kterému se můžeme dostat na přehled o společnosti, na informace o místech její působnosti, klíčových lidech, konkurentech, příjmech, či financích a metrikách společnosti.

Přehled

Pokud máme tedy otevřenou některou ze společností, jako výchozí stránka se nám zobrazí přehled s informacemi o společnosti. V záhlaví detailu lze vidět různé metriky či další zajímavé údaje číselné o společnosti, například výši příjmů, výši tržní kapitalizace či počet zákazníků společnosti. U společnosti Uber můžeme dokonce vidět i například počet uskutečněných jízd za určité období.

Obrázek 5 – Základní přehled (Uber) (zdroj: autor)

Vidět můžeme krátký popis společnosti, přiřazené tagy, informace o společnosti (typ, datum založení, umístění centrály, odkaz na webovou stránku společnosti a její hodnocení – a to z pohledu zaměstnanců a firemní kultury). Zobrazit si také můžeme zprávy z poslední doby týkající se působení společnosti. Vidíme také důležité informace týkající se růstu společnosti, počtu návštěv webových stránek či výše cen akcií společnosti.

Dále se na stránce nachází také základní výpisy klíčových lidí, působících ve společnosti, stejně jako například umístění jednotlivých kanceláří. Ve zbytku stránky nalezneme zobrazené vybrané metriky a údaje v grafech a tabulkách – za zmínku stojí rozhodně graf s rozdělením příjmů společností, ve kterém lze vidět z jakých segmentů příjmy společnosti pochází. Například příjmy společnosti Revolut pochází především z používání karet a směnných poplatků a z poskytování předplatného.

Obrázek 6 – Rozložení původu příjmů (Revolut) (zdroj: autor)

V dalších zobrazených grafech týkajících se lidských zdrojů můžeme získat například informace o tom, osoby jakého pohlaví či dokonce etnika společnost zaměstnává, stejně jako údaje o tom, do jakých oblastí společnost nejvíce své zaměstnance najímá. U společnosti Tesla potom zjistíme například to, že více jak 50 % najímaných pracovníků je v oblasti prodeje a rozvoje podnikání.

Obrázek 7 – Rozdělení najímaných profesí podle kategorií (Tesla) (zdroj: autor)

Pokud sjedeme ještě níže na stránku, můžeme vidět i grafy vycházející z prémiových datasetů – v případě Tesly je to například skóre kyberbezpečnosti a rating mapující oblast životního prostředí, a zahrnující i faktory sociální a vládní, které firmu ovlivňují. Společnost Tesla obdržela například co se týče kyberbezpečnosti skóre D, což výrazně horší například oproti společnosti Uber, která získala 82 bodů ze 100 a obdržela skóre B. Oba datasety jsou externích společností, které se zaměřují na zpracovávání příslušných analýz – aplikace Craft tedy pomáhá svým uživatelům s tím, aby měli všechny důležité informace na jednom místě.

Obrázek 8 – Skóre kyberbezpečnosti a ESG hodnocení (Tesla) (zdroj: autor)

Zcela nepostradatelných grafem, který následuje hned po informacích zmíněných výše je graf s vyobrazením pozice na trhu, kterou daná společnost má. Jednotlivé společnosti jsou zobrazeny jako „kolečka“, která jsou barevně rozlišena podle toho, zda se jedná o firmy působící ve veřejném, či soukromém sektoru. Pokud kurzorem myši najedeme na vybranou společnost, zobrazí se informace o počtu jejích zaměstnanců a růstu. Podle těchto parametrů jsou také společnosti umístěny na příslušné osy (viz následující obrázek).

Obrázek 9 – Pozice na trhu (Tesla) (zdroj: autor)

V případě Tesly vidíme, že se aktuálně jedná o společnost s nejvyšším růstem (47 %). Jednou z dalších rychle rostoucích společností je Shanghai Electric – růst této firmy se blíží k 17 %.  Na grafu nalezneme i zaběhnuté společnosti jako například Kia, Audi, Suzuki – počet jejich zaměstnanců je srovnatelný s počtem zaměstnanců Tesly, avšak jejich růst nepřesahuje 5 %. Společnostmi s více než 100 tisíci zaměstnanci jsou například BMW Group a Hyundai Motor, ale růst je v případě BWM Group dokonce záporný.

Další grafy zobrazené na stránce se týkají webového provozu na webu dané společnosti – nalezneme zde například graf s celkovým počtem návštěv za měsíc (za poslední půl rok).

Poté následující informace o působení společnosti v online světě – například počty vyhledání klíčového slova Tesla (Google Trends) a data týkající se Twitteru. Jedním z grafů týkajících se platformy Twitter je graf vývoje počtu sledujících v čase. Pokud porovnáme Teslu například se společnostmi BMW Group a Audi, zjistíme, že na začátku roku 2020 měla společnost Tesla téměř 7 milionů sledujících, zatímco společnosti BMW Group a Audi měly sledujících několikanásobně méně. V současnosti (polovina listopadu 2021) má společnosti Tesla na Twitteru již téměř 12 milionů sledujících.

Obrázek 10 – Vývoj počtu sledujících na Twitteru (Tesla, BMW Group, Audi) (zdroj: autor)

Dále se na stránce nacházejí statistiky informující o aktivitě dané společnosti na sociální síti Twitter, a to v posledních 30 dnech – jedná se například o průměrný počet příspěvků za den či průměrný počet lajků na příspěvku.

Poslední sekcí na stránce přehledu společnosti, kterou rozhodně stojí za to zmínit je seznam technologií, nástrojů či služeb, které společnost využívá – vše je přehledně seřazeno do kategorií podle oblastí, kterých se dotyčné objekty dotýkají – například reklamy, analytika, CMS, hosting či obchod. U společnosti Tesla například můžeme zjistit, že mezi nástroji používanými pro analytiku se nachází produkty jako Facebook Domain Insights, Google Analytics a Salesforce.

Obrázek 11 – Používané technologie (Tesla) (zdroj: autor)

Místa působnosti

Po načtení stránky s názvem „Locations“ se zobrazí mapa, na které jsou zachyceny umístění všech poboček a hlavní centrály dané společnosti. Lokace zobrazené na mapě lze filtrovat pomocí výběru ze seznamu státu, ve kterých daná společnost působí. Dále pod mapou následuje seznam všech poboček společnosti.

Obrázek 12 – Umístění poboček a centrály společnosti (Tesla) (zdroj: autor)

Klíčoví lidé

Na stránce „Key People“ se nachází výpis všech lidí klíčových pro fungování společnosti – tedy generálního ředitele a dalších osoby patřící do výkonného týmu. U jednotlivých osob se také může nacházet odkaz na profily na sociálních sítích (Twitter, LinkedIn).

Obrázek 13 – Klíčoví lidé (Tesla) (zdroj: autor)

Konkurenti

Pokud přejdeme na stránku s názvem „Competitors“, automaticky se nám zobrazí porovnání firmy s jejími největšími konkurenty. Do tohoto přehledu lze přidávat i další společnosti podle vlastního výběru.

Porovnávané jsou u všech společností následující parametry:

 • Datum založení společnosti
 • Typ (veřejná, soukromá apod.)
 • Tagy (dá se říct kategorie do kterých společnost patří)
 • Místa působnosti
 • Zaměstnanci
 • Valuace (v amerických dolarech)
 • Počet sledujících na Twitteru
 • Počet tweetů (za posledních 30 dní)
 • Průměrný počet lajků na tweet (za posledních 30 dní)
 • Procento tweetů se zapojením (posledních 30 dní)
 • Hodnocení webu (pomocí služby Alexa)
 • Hodnocení zaměstnanců

Dále také můžeme nalézt srovnání finančních a provozních údajů, stejně jako údajů o financování společnosti.

Obrázek 14 – Srovnání společnosti s jejími největšími konkurenty (Uber vs. jeho konkurenti) (zdroj: autor)

Při porovnání společnosti Uber s jeho největšími konkurenty (Lyft, DiDi Global, Grab, Bolt) vidíme, že společnost byla založena již v roce 2009, tedy nejdříve ze všech porovnávaných společností. Co se týče počtu zaměstnanců, umístila se na druhém místě, kde ale rozhodně vede je její hodnota – ta dosahuje téměř 81 bilionů USD, kdežto například u společnosti Bolt je hodnota odhadnuta pouze na necelé 2 biliony USD. Společnost Uber má také nejvíce sledujících na sociální síti Twitter – a to více jak 1 milion.

Velmi zajímavé jsou také data o provozních údajích společnosti – Uber je aktivní v 10 tisících měst a 71 zemích (údaje za první kvartál 2021), kdežto Bolt pouze v 200 městech a 40 zemích (údaje platné k prosinci 2020). Uber má také více řidičů (5 mil. v roce 2019), nežli například Lyft (1,9 mil. v roce 2018), nebo Bolt (500 tis. v roce 2018). Výše uvedené hodnoty však jistě velmi ovlivnilo to, v jaké výši se podařilo společnosti získat financování – Uberu se podařilo od investorů obdržet finance ve výši 24,5 bilionu USD, kdežto například společnost Bolt získala pouze 1,3 bil. USD.

Příjmy

Na stránce nesoucí název „Revenue“ nalezneme údaje o příjmech společnosti. Můžeme prozkoumat grafy s jejími roční a čtvrtletními příjmy, stejně jako graf pojednávající o roční míře růstu společnosti. Zajímavé jsou také grafy týkající se rozdělení příjmů společnosti, a to podle obchodního segmentu a geografického segmentu.

Obrázek 15 – Roční a čtvrtletní příjmy společnosti (Tesla) (zdroj: autor)

Pokud si pro demonstraci vezmeme konkrétní společnost, v tomto případě Teslu, vidíme, že její příjmy konstantně rostou (například mezi roky 2019 a 2020 byl růst dokonce 28,3 %).

Obrázek 16 – Rozdělení příjmů společnosti (Tesla) (zdroj: autor)

Při rozdělení příjmů společnosti Tesla za rok 2020 vidíme, že většina z nich pochází z automobilového průmyslu (86,4 %), a menší část z oblasti služeb (7,3 %) a výroby a skladování energie (6,3 %). Co se týče rozdělení podle geografického segmentu příjmy pochází především z USA (48,2 %), Číny (21,1 %) a následně zbytku světa (30,7 %).

Financování

Na stránce s názvem „Funding Rounds“ lze nalézt informace o jednotlivých kolech financování společnosti, jejím ocenění a jejích investorech. Na stránce se nacházejí dva grafy – jeden rekapituluje výši získaného kapitálu v jednotlivých kolech financování, kdežto další zobrazuje výši valuace společnosti, a to opět jednotlivých kolech financování. Následuje tabulka shrnující jednotlivá kola financování, ve které se objevují informace o výši získaných prostředků, výši prostředků získanou v posledním kole financování a také soupis hlavních investorů společnosti. Následně se na stránce také nachází tabulka s informacemi s informacemi o všech proběhlých kolech financování.

Je třeba však pamatovat na to, že stránka pojednávající o financování se nachází pouze u společností, u kterých nějaké externí financování proběhlo a u kterých je to tedy relevantní.

Obrázek 17 – Kola financování společnosti (Revolut) (zdroj: autor)

Finance a metriky

Na stránce nesoucí název „Financials & Metrics“ můžeme vidět množství dat a metrik týkajících se financí, ceny akcií a výnosů vybrané společnosti. Hned na začátku stránky je zobrazena aktuální cena za akcii společnosti (která se vždy po několika sekundách aktualizuje), stejně jako aktuální tržní kapitalizaci dané společnosti. Vidíme také výši příjmů společnosti, které dosáhla za poslední zveřejněný kvartál.

Následuje mnoho různých grafů informujících například o vývoji ceny akcií, výši příjmů (na graf jsou zaneseny příjmy, čisté příjmy a hrubé ziskové rozpětí), již zmiňované rozdělení tržeb (podle odvětví a podle geografického rozdělení).

Obrázek 18 – Příjmy společnosti (Tesla) (zdroj: autor)

Dále jsou na stránce vypisována data do mnoha tabulek – nalezneme například tabulku s výkazem zisků a ztrát, rozvahu společnosti, tabulku zachycující její cash flow, či tabulku s provozními metrikami dané společnosti. Tabulky ke každé oblasti jsou vždy dvě – v jedné jsou vykazovány údaje za jednotlivé roky, ve druhé po jednotlivých kvartálech.

Obrázek 19 – Rozvaha společnosti (Tesla) (zdroj: autor)

Zajímavostí na konec jsou grafy o lidském kapitálů působícím v dané společnosti – zachycují procentuální podíly zaměstnanců, a to podle jejich etnické příslušnosti, nebo pohlaví. U některých společností můžeme dokonce nalézt i graf zachycující hodnocení zaměstnanců společnosti.

Obrázek 20 – Hodnocení zaměstnanců (Tesla) (zdroj: autor)

Například v případě společnosti Tesla si můžeme všimnout, že především v oblasti skloubení osobního života s tím pracovním si jí zaměstnanci příliš nepochvalují.

Funkcionality nabízené registrovaným uživatelům

Pokud si vytvoříte bezplatný uživatelský účet, můžete sledovat společnosti na základě vlastního výběru (a řadit je do vlastních seznamů) a ukládat vytvořená vlastní porovnání společností. Zobrazit lze také „Craft Feed“, který obsahuje novinky týkajících se sledovaných společností – ty jde filtrovat na základě výběru vlastních seznamů.

Závěr

Craft.co je webový nástroj sloužící pro sledování a analyzování konkurentů, které lze použít také pro analyzování stávajících, či potencionálních dodavatelů. O mnoha společnostech pomocí něj lze získat velké množství informací, a to v přehledné a srozumitelné formě. Nástroj může být cenným a rozhodujícím prvkem ve velkých, ale i středních a menších podnicích, svůj přínos však rozhodně má i při použití jednotlivci, kteří se z různých důvodů chtějí dozvědět více o vybraných společnostech.

Zdroje

[1]E. Kozlova, „Top 18 Competitive Intelligence Tools for Advanced Market Research,“ 24 Červen 2020. [Online]. Available: https://www.semrush.com/blog/top-18-competitive-intelligence-tools-advanced-market-research/. [Přístup získán 30 Listopad 2021].
[2]PR Newswire, „Craft raises $10 million Series A funding to bring a 360-degree view of any company to the enterprise,“ 21 Srpen 2020. [Online]. Available: https://www.prnewswire.com/news-releases/craft-raises-10-million-series-a-funding-to-bring-a-360-degree-view-of-any-company-to-the-enterprise-301116453.html. [Přístup získán 30 Listopad 2021].
[3]Craft.co, „Enterprise intelligence – Source of truth on companies,“ 2021. [Online]. Available: https://enterprise.craft.co/. [Přístup získán 30 Listopad 2021].
[4]Craft.co, „Craft – Holistic Company Profiles – Office Locations, Competitors, Revenue, Financials, Employees, Key People, Subsidiaries,“ 2021. [Online]. Available: https://craft.co/. [Přístup získán 30 Listopad 2021].

Seznam obrázků

Náhledový obrázek – Craft (zdroj: autor)
Obrázek 1 – Responsivní zobrazení (zdroj: autor)
Obrázek 2 – Nabízené možnosti po registraci (zdroj: autor)
Obrázek 3 – Možnost vyhledávání společností (zdroj: autor)
Obrázek 4 – Filtrování společností podle lokace jejich centrály (zdroj: autor)
Obrázek 5 – Základní přehled (Uber) (zdroj: autor)
Obrázek 6 – Rozložení původu příjmů (Revolut) (zdroj: autor)
Obrázek 7 – Rozdělení najímaných profesí podle kategorií (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 8 – Skóre kyberbezpečnosti a ESG hodnocení (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 9 – Pozice na trhu (Tesla) (zdroj: autor) 7
Obrázek 10 – Vývoj počtu sledujících na Twitteru (Tesla, BMW Group, Audi) (zdroj: autor)
Obrázek 11 – Používané technologie (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 12 – Umístění poboček a centrály společnosti (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 13 – Klíčoví lidé (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 14 – Srovnání společnosti s jejími největšími konkurenty (Uber vs. jeho konkurenti) (zdroj: autor)
Obrázek 15 – Roční a čtvrtletní příjmy společnosti (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 16 – Rozdělení příjmů společnosti (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 17 – Kola financování společnosti (Revolut) (zdroj: autor)
Obrázek 18 – Příjmy společnosti (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 19 – Rozvaha společnosti (Tesla) (zdroj: autor)
Obrázek 20 – Hodnocení zaměstnanců (Tesla) (zdroj: autor)

Veškeré obrázky (screenshoty) pořídil autor na webu aplikace craft.co.

Číst více

Další články