APA Psyclnfo: Největší databáze z oboru psychologie

0
1027
APA PsycInfo je největší databází pro oblast psychologie.

Úvod

Hlavním cílem tohoto reportu je informovat čtenáře o možnostech práce s APA Psyclnfo databází, což je největší psychologická databáze. V práci bude zmíněno rozhraní databáze, pro koho je určena, možnosti základního i pokročilého vyhledávání, syntaxe vyhledávání a další dodatečné funkce, které platforma nabízí. S neustálou tvorbou obsahu, tedy dat a informací, vznikají různé druhy databází za účelem usnadnění práce jejich uživatelům. Často totiž už není dostačující vyhledat si slovní spojení na Google pomocí klíčových slov. Uživatel si vždy musí před zahájením hledání na internetu uvědomit, co přesně hledá. Neméně důležité je také znát rozdíl mezi daty a informacemi. Jak lze ale hledání omezit tak, aby databáze vrátila pouze relevantní výsledek? Nejen na tuto otázku je možné najít odpověď níže v reportu.

APA PsycInfo

PsycInfo je databáze American Psychological Association (APA) pokrývající oblast behaviorálních věd a zejména pak psychologie. Jedná se o vůbec největší zdroj recenzované literatury z celého světa. V současné době čítá přes více než 5 milionů záznamů. Databáze tak zajišťuje všestranný pohled nejen na oblast psychologie či sociologie, ale také nabízí velké množství literatury z oblasti neurovědy, zdravovědy nebo práva, uvádí Ebsco (2022). Databáze je tedy určená primárně pro studenty, psychology nebo lékaře. Dostupná literatura nabízí ve většině případů plné texty nebo alespoň abstrakty. Je možné narazit na tisíce disertačních prací, odborných časopisů nebo částí knih s tematikou z oblasti zejména právě psychologie, dodává ProQuest LibGuides (2022). 

Databáze se začala formovat již v roce 1927, tehdy však pouze na papírech. Postupně s digitalizací bylo možné založit elektronickou formu. V roce 1967 tak vznikly první elektronické bibliografické záznamy a databáze se tak rychle plnila. V roce 1995 už obsahovala 1 milion záznamů, uvádí APA (2015).

Knihovna University of Arkansas (2021) na svých stránkách zmiňuje funkce a záměr definované databáze a konkrétně uvádí, že databáze je velmi chytře postavena díky možnosti vyhledávání pomocí booleovských operátorů nebo pomocí rozbalovacích nabídek. Znamená to tedy, že vyhledávání pomocí klíčových slov funguje mnohem efektivněji než vypisovat celé věty, stejně tak jako ve většině dalších databází nebo třeba v samotném Google.

Do databáze PsycInfo je možné se dostat jako student zejména přes „megadatabázi” ProQuest, což je platforma zastřešující přístup do stovek dalších databází. Většina českých vysokých škol, knihovny a další instituce poskytují přístup zdarma svým studentům, kteří mohou zvolit, v jaké databázi budou vyhledávat potřebnou literaturu. Po přihlášení je student odnavigován na hlavní stranu, kde je možné začít vyhledávat. Nejprve je však nutné ověřit si, jaké databáze jsou zvolené. ProQuest a jeho filtry mají standardně zaškrtnuté všechny dostupné databáze.

Na následujícím obrázku je možné vidět úvodní stránku po přihlášení do portálu ProQuest a rovněž v obdélníku zvýrazněno, kde je třeba změnit žádoucí databázi na Psychology Database.

Obrázek 1 Základní uživatelské rozhraní APA PsycInfo (Zdroj: ProQuest (2022))

Z obrázku je patrné, že uživatel může začít vyhledávat, a to tzv. pomocí „jednoduchého hledání” nebo naopak zvolit „pokročilé hledání”, kde je možné využít různé filtry a důležité operátory. V horní části obrázku je možné vidět, že přístup do databáze zajišťuje VŠE. Velkou výhodou jsou jazykové mutace, takže práce s rozhraním portálu není podmíněna znalostí angličtiny.

Syntaxe PsycInfo 

Tak jako většina sofistykovaných datábází, tak i PsycInfo pracuje s možností hledání pomocí různých operátorů, a to zejména těch booleovských.

 1. Operátor FRÁZE – Vyhledává celou frázi, která je v anglických uvozovkách, tj. zobrazí v textu hledaná klíčová slova. Například: “social norms”
 2. Operátor HVĚZDIČKA – Využívá se v případě, kdy je hledané slovo v základním tvaru, ale může být i množné číslo nebo jinou koncovku. Například: (adolescen* OR teen*). Ve výsledcích hledání se tak objeví například adolescents, teens, teenager atd. 
 3. Operátor AND – Představuje součin, tj. musí obsahovat všechny zadaná slova v řetězci. Například: ti(„behaviorism“) AND initiative AND reaction 
 4. Operátor OR – Výsledek hledání musí obsahovat alespoň jedno ze zadaných slov. Například: ti(male) OR men OR boy OR man
 5. Operátor NOT – Zobrazí výsledky kromě slova uvedeného za operátorem. Například: „behaviouristic psychology“ NOT behaviourism
 6. Operátor NEAR/x – Vyhledá slova, které jsou od sebe vzdálená v závislosti na definovaném „x”. Například: social NEAR/2 networks

Pokročilé hledání v PsycInfo 

V rámci této podkapitoly bude představeno rozhraní pokročilého vyhledávání, pro které je nutné znát výše definované základní operátory. Pokud se uživatel přepne do zmiňovaného pokročilého vyhledávání, dostane se na novou kartu, kde může začít psát sofistikovaná klíčová slova a dostat se tak snadno k cílové literatuře.

Pokud se uživatel rozhodne zahájit hledání konkrétního zdroje, ze kterého se chystá posléze čerpat, je nutné si uvědomit, co přesně hledá a co naopak ne. Přesně k tomu velmi dobře poslouží zejména booleovské operátory. Modelová situace může být, že se uživatel chystá hledat literaturu, která má v názvu PTSD (Post-traumatic stress disorder) a uživatele nezajímá literatura, která se na problém dívá očima pomocí známých preparátů jako antidepresiv. Uživatele naopak zajímají studie, které se zabývají léčbou PTSD pomocí asistované psychoterapie, zejména MDMA a psychedelik. Pro tuto modelovou situaci byl sestaven následující dotaz do příkazového řádku.

ti(PTSD OR Post-traumatic stress disorder)

AND ab(pharmacotherapy)

OR ab(psychotherapy)

AND ab(psychedelics)

OR ab(MDMA) NOT ab(antidepressants)

Následující obrázek podává detailní přehled o použitých klíčových slovech a operátorech na kartě pokročilého hledání. 

Obrázek 2 Pokročilé hledání v PsycInfo databázi (Zdroj: Vlastní zpracování podle ProQuest (2022))

Z obrázku je patrné, jaká klíčová slova byla zadána na základě hledané problematiky a které operátory pomohly zúžit výsledky hledání.

 1. V této části se zadává hledané klíčové slovo, které nejlépe vystihuje, co uživatel potřebuje najít.
 2. Pomocí tlačítka „Přidat řádek” je možné zvolit další operátory, které pomohou zobrazit jen relevantní literaturu.
 3. Důležité je také uvědomit si, jestli je nutné nechat si zobrazit všechnu dostupnou literaturu, nebo ji pomocí filtru „Datum vyhledání” omezit.
 4. V pravé části karty pokročilého hledání je možné definovat, kde se mají klíčová slova nacházet, jestli hned v titulu práce nebo například v abstraktu.

Výsledek z výše zadaných klíčových slov a operátorů poskytuje následující obrázek. 

Obrázek 3 Výsledky pokročilého hledání v PsycInfo databázi (Zdroj: Vlastní zpracování podle ProQuest (2022))
 1. V horní části karty je možné vidět zadaná klíčová slova ve větě za využití stanovených operátorů.
 2. V části „Typ zdroje” je možné vidět, resp. si uživatel může nechat zobrazit pouze určitý druh výsledků, například pouze „Dissertations & Theses”. 
 3. Samozřejmostí je možnost filtru pouze za určité relevantní období, tj. data vydání. 
 4. Nejdůležitější informace představuje střed karty, kde jsou žlutě zvýrazněna klíčová slova v jednotlivých zdrojích. Dále je možné vidět autory práce, datum zveřejnění, DOI kód atd. 
 5. Po vybrání určitého zdroje pomocí zaškrtnutí okna vedle obrázku titulu je možné nechat si vygenerovat citaci daného zdroje a to citační normou APA. Detailní pohled na citovanou literaturu poskytuje následující obrázek 4.
Citační norma vybraného titulu podle APA
Obrázek 4 Citační norma vybraného titulu podle APA (Zdroj: Vlastní zpracování podle ProQuest (2022))
 1. Vybraný titul na základě preferencí uživatele.
 2. Filtr pro možnost zvolení citační normy jako je například ISO, harvardský styl, APA a mnoho dalších. 
 3. Citovaný zdroj dle zvolené normy připravený pro použití v odborné práci.

Další příklady pokročilého vyhledávání

 • Pokud si uživatel je jistý, co přesně hledá, neměl by být problém dostat se k jasnému cíli, tj. článku, který obsahuje zadaná klíčová slova ve správném smysluplném pořadí. 

Pokud uživatel vychází například z modelové situace, kdy hledá článek, který se zabývá Tourettovým syndromem u děti či studentů na střední škole v návaznosti na možnou šikanu těchto dětí, použije v tomto případě následující syntaxi, která zobrazí relevantní zdroj.

ti("tourette syndrome" OR touret* syndrome)

AND ab(student*)

AND ti(secondary school)

AND (bullying)

Obrázek 6 Výsledek hledání Tourretova syndromu (Zdroj: Vlastní zpracování podle ProQuest (2022))
 • Další modelovou situací může být stav, kdy se uživatel snaží vyhledat mexickou bylinu, která má vliv na REM fáze spánku pomocí nejčastěji používaných názvů v titulu. Rovněž se o této bylině diskutuje na laických webe, že mírní úzkost, nicméně názory se liší, a proto je potřeba toho zkušsit ověřit. Následujícím dotazem se uživatel pokouší najít relevantní články na danou problematiku. 

ti("Calea ternifolia")

OR ab("calea zacatechichi")

OR ab(dream herb)

AND ab(sleep)

AND ab(mexican*)

AND ab(anxiety)

Obrázek 7 Výsledek hledání mexické byliny (Zdroj: Vlastní zpracování podle ProQuest (2022))

Tezaurus

Psyclnfo obsahuje chytrou funkcionalitu – tezaurus, pomocí kterého uživatel může lépe cílit svoje dotazy a dojít tak rychleji k hledanému zdroji. APA (2022) uvádí, že tezaurus je řízený slovník termínů, který zachycuje podřazenost, nadřazenost a synonyma mezi slovy. Jedná se tedy o pomocník, pokud si uživatel nevybaví hned všechna příbuzná slova ke svému klíčovému. Termíny fungují na principu indexace, což je proces převodu informací z textu v přirozeném jazyce do formalizovaného selekčního jazyka, dále doplňuje University of Bath (2022). 

Apa (2022) zmiňuje pro lepší pochopení příklad indexování. Pokud existuje termín středoškoláci, bude v tezauru indexován jako studenti středních škol. Právě pojem středoškoláci je širší a méně konkrétní. 

Tezaurus v rámci Psyclnfo je možné najít na kartě pokročilého vyhledávání v horní části vedle políčka „Poslední hledání”. Pokud uživatel klikne na podle „Tezaurus”, zobrazí se mu nové vyskakovací okno.

Obrázek 5 Tezaurus (Zdroj: Vlastní zpracování podle ProQuest (2022))
 1. Po kliknutí na „Tezaurus” se uživateli objeví vyskakovací okno, viz bod 3.
 2. Pojem social norms byl jako první vyhledán v tezauru a přidán do příkazového řádku.
 3. Vyskakovací okno tezauru – pro jeho zobrazení je nutné mít povolena vyskakovací okna v prohlížeči. 
 4. Druhým hledaným výrazem, který souvisí se sociálními normami je slovo „bullying”.
 5. Po vyhledání se zobrazí strom s indexovanými pojmy a uživatel si může vybrat nejvíce vhodný pojem, který vystihuje jeho záměr hledání. 
 6. Uživatel má možnost zvolit, jak chce kombinovat operátory pro správné vyhledání.

Po vyhledání těchto slov se tedy zobrazí jen relevantní výsledky indexované na základě doporučení tezaru. Dalším zajímavým doplněním by mohlo být slovo „students”, protože kyberšikana je v této oblasti speciálním tématem.

Závěr

Z reportu týkajícího se možností vyhledávání v APA Psyclnfo vyplývá, že databáze je primárně určena pro studenty a odborné pracovníky, kteří potřebují čerpat z literatury z oblasti psychologie, sociologie a dalších příbuzných oborů. Databáze obsahuje obrovský počet záznamů literatury zejména z USA, Kanady a Evropy a neustále je rychle obohacována. Mezi menší nevýhodu patří skutečnost, že je v českých podmínkách přístupná pouze skrze hostující platformu ProQuest, do kterého je možné vstoupit jen skrze školní účet. Další skutečnost je, že ne všechny vysoké školy v ČR, zejména pak ty soukromé, mají do databáze pro své studenty přístup. Mezi velkou výhodu je možné zařadit generátor citací přímo ze stránek a to nejen v citační normě APA. 

Do databáze je možné se dotazovat zejména booleovskými operátory, které výrazně usnadňují hledání. Stejně tak je doporučováno využívat tezaurus, který radí uživateli, jaká slova zvolit, aby se snadno dostal k požadované literatuře. Z výše uvedeného vyplývá, že databáze je velmi vhodná zejména pro humanitně zaměřené studijní obory, které hojně využívají citační normu APA, ale samozřejmě i pro celou řadu dalších studentů a odborníků. 

Stále více se ukazuje jako nezbytné, aby uživatelé volili co nejpřesněji zacílená klíčová slova do vyhledávačů a ušetřili si tak čas. Dnes existuje celá řada databází zaměřující se na různou zdrojovou literaturu a studenti by měli alespoň ty základní znát. Pokud si uživatel již před samotným procesem hledání dat nebo informací dobře uvědomí, jak by měl vypadat ideální výstup, opět si sám sobě výrazně ušetří čas a úsilí. Umět pracovat s databázemi jako je výše představená APA Psyclnfo, nabývá neustále na nutnosti zejména mezi studenty a vědeckými pracovníky.

Seznam obrázků

Obrázek 1 Základní uživatelské rozhraní PsycInfo

Obrázek 2 Pokročilé hledání v PsycInfo databázi 

Obrázek 3 Výsledky pokročilého hledání v PsycInfo databázi

Obrázek 4 Citační norma vybraného titulu podle APA 

Obrázek 5 Tezaurus

Obrázek 6 Výsledek hledání Tourretova syndromu 

Obrázek 7 Výsledek hledání mexické byliny

Literatura

APA, American Psychological Association’s PsycINFO®: Thesaurus of Psychological Index Terms® [online]. 2022 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.apa.org/pubs/databases/training/thesaurus

APA, American Psychological Association’s PsycINFO® Database Surpasses 4 Million Records. [online]. 2015 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.apa.org/news/press/releases/2015/12/psycinfo-database

EBSCO, APA Psyclnfo. [online]. 2022 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/cs-cz/produkty/odborne-databaze/apa-psycinfo

PROQUEST, Libguides: APA PsycInfo®. [online]. 2022 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://proquest.libguides.com/psycinfo

UNIVERSITY LIBRARIES, Research Guides: Getting Started with PsycINFO.  2021 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://uark.libguides.com/psycinfo

UNIVERSITY OF BATH, Psyclnfo: Introduction: [online]. 2022 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://library.bath.ac.uk/psycinfo/introduction

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno