Anopress: Inteligentní monitoring médií

0
1683
social-media

Úvod

Informace nás dnes zahlcují ze všech stran, ať už z tisku, rozhlasu, internetu anebo sociálních sítí. Díky neustálému růstu a rychlosti médií, je tak velmi obtížně držet krok s dobou.

Jaké jsou nejnovější články na téma, které vás zajímá? Kolikrát se letos psalo o vaší firmě v médiích a kolikrát o konkurentech? Čemu se média nyní věnuji? Místo trávení velkého množství času s vyhledávači ve snaze najít odpovědi na tyto otázky, máme nyní možnost využít informační zdroje, které nám s těmito problémy snadno pomohou.

 Základní rozhraní systému Anopress. [Zdroj: autor]

Obecné informace o databázi Anopress

Anopress představuje databázi českých médii, která mimo plných textů z českých noviny a časopiseckých článků, obsahuje doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací, nebo například zprávy z internetových serverů. V roce 2019 byla databáze také rozšířena o sociální média, konkrétně Facebook, Instagram, Twitter, Youtube a archivně tištěných publikací sahá až do roku 1996 a obsahuje i tituly které již dávno nevychází. U televizních a rozhlasových relací je archiv datován do roku 1998. V současné době je monitorováno 5183 zdrojů z České republiky a Slovenska.

K aktualizaci článků dochází u většiny typů médií (televize, rozhlas, internet, sociální média) v průběhu celého dne, denní tisk je aktualizován každý den v 6 hodin ráno. Denně do databáze přibývá zhruba 300 tisíc nových záznamů (https://www.anopress.cz, 2021 a Masarykova univerzita, 2020)

Databázi spravuje od roku 2020 společnost NEWTON Media, a. s. , která v České republice působí od roku 1995. Společnost Anopress IT, a.s, která databázi založila, zanikla fúzí se společností NEWTON Media k 31. 12. 2019. (Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2020; https://www.mediar.cz/anopress-splyne-s-materskou-firmou-newton-media/, 2. 12. 2019)

Vyhledávání


Výběr období 
– Tento filtr nám umožňuje omezit období, kdy byly dané články vydané či zpracované. A to od hodiny až po dny, týdny, měsíce anebo roky.Pro základní vyhledávání sloučí vyhledávací pole, jež se nachází v horní části úvodní obrazovky. Dotaz může tvořit jedno slovo nebo více slov za sebou, v druhém případě pak výsledkem budou články, které obsahují celé toto sousloví. Veškeré hledané výrazy se automaticky skloňují, vyhledavač pak nebere v potaz velikost písmen, avšak je nutné zadávat českou diakritiku. Anopress pak také nabízí mnoho dalších kritérií, které při vyhledávání můžete využít. Tyto kritéria se nachází pod vyhledávacím oknem. Mezi tyto kritéria patří:

 • Výběr zdrojů – Tato funkce nám umožňuje vybrat supinu zdrojů, čí přímo pouze konkrétní zdroj, popřípadě negace dané skupiny nebo zdroje. Uživatel si pak může vybrat z osmi skupin zdrojů Celostátní, TV a rozhlas, Regiony, Časopisy a ostatní, Internet, Webmonitoring, Sociální média, Webmonitoring – sk.
 • Rozšířené vyhledávání – Tato možnost nám nabízí rozšířit naše konkrétní vyhledávání o konkrétního autora, stranu, název, rubriku anebo relaci. Tyto kritéria lze také negovat a mezi kritérii lze nastavit vztah „a zároveň“ či „nebo“.
 • Výběr operátorů – V této nabídce máme několik operátorů, které se vkládají po kliknutí do vyhledávacího pole a umožňují nám tak rozšířit či konkretizovat vyhledávané slova. Operátory lze zadávat i ručně a to buď velkými či malými písmeny. Mezi operátory najdeme:
  • AND – tento operátor představuje slovní spojení „a zároveň“. Výsledky tak budou obsahovat obě klíčová slova spojené tímto operátorem.
  • OR – zastupuje slovní spojení „nebo“ a výsledkem tak budou články, které obsahují alespoň jedno klíčového slovo spojení tímto operátorem. Tento operátor lze také nahradit čárkou.
  • NOT – umožňuje vyloučit konkrétní klíčová slova, která zadáme.
  • .BEST – operátor odpovídá již předešlému operátoru OR, ale oproti němu přiřazuje výsledkům s oběma slovy vyšší váhu, než výsledkům, které obsahují pouze jedno klíčové slovo. Pod tímto operátorem si zhruba můžeme představi slovní spojení „nejlépe s“.
  • .NEAR – při použití tohoto operátoru bude vyhledávač vyhledávat články s oběma klíčovými slovy spojené tímto operátorem a budou seřazené dle relevance. Nejvýše budou články, kde jsou tato slova nejblíže. Můžeme také nastavit maximální vzdálenost slov. V takovém případě bude mít operátor například tvar „.near/16“. Přičemž číslo šestnáct představuje maximální vzdálenost. Doporučuje se používat čísla 16, což je průměrná délka české věty, a 66, což je průměrná délka českého odstavce.
  • .COUNT – pomocí tohoto operátoru můžeme určit, minimálně kolikrát by se dané slovo mělo ve výsledku objevit. Řekněme, že chceme, aby se slovo výsledku objevilo minimálně pětkrát. V takovém případě bude mít operátor tvar .count/5 a výsledkem budou články, jenž obsahují alespoň pět daných klíčových slov v jakém kolik slovním tvaru.

Důležité je ještě zmínit, že operátory .BEST, .NEAR a .COUNT je nutné použít s tečkou, aby byly využity jako operátor. Ačkoli se před operátory AND, OR, NOT tečka psát nemusí, vyhledávač s nimi dokáže pracovat i pokud budou tečku obsahovat.

Mimo těchto možností pak vyhledávací řádka dokáže pracovat s dalšími operátory, které nejsou v nabídce uvedeny. Jednak se konkrétně o tyto operátory:

 • .WORD – zabraňuje skloňování daného slova a vyhledává jen přesně zadaný tvar. Tento operátor pak lze nahradit uvozovkami.
 • .CASE – tento operátor pak zachovává uvedenou velikost písmen.

Při vyhledávání můžeme pro složitější výrazy použít kulaté závorky. Je si však potřeba dát pozor na počet levých a pravých závorek, který musí odpovídat. Dále je třeba upozornit na to, že nová slova cizího původu, což jsou většinou jména a názvy firem, se automaticky neskloňují. V takovém případě je dobré buďto uvést všechny možné tvary nebo použít operátor „*“, který nahrazuje jakákoliv písmena. Například tak při vyhledávání slova Anopress* máme jistotu, že ve výsledku budou i slova Anopressem, Anopressu apod.

Použitý vyhledávací dotaz je možné si uložit i pro budoucí použití a to pomocí tlačítka „Dotazy“ vlevo.

Novinkou, s kterou Anopress přišel v roce 2019, je vyhledávání pomocí emotikonů. (Mav, 2019)

Práce s výsledky


Kliknutím na název článku se nám zobrazí plnotextový přepis článku. Ten si dále můžeme zobrazit jako náhled originálu anebo rovnou přejít na originální stránku, pokud to je možné. Publikaci si dále můžeme uložit do vlastní schránky, stáhnout (do formátů HTML, PDF, RTF, TXT anebo CSV), poslat mailem, vytisknout anebo vygenerovat pevný odkaz na daný článek. Novější funkcí je možnost citace ve spolupráci se stránkou citace PRO.Výsledné články můžeme pomocí tlačítka vlevo pod vyhledávací konzolí seřadit od nejnovějších, dle data vydání, dle relevance, dle titulku anebo dle strany, pořadí. Vpravo pak máme možnost zapnout Anotace, díky kterým i jednotlivých článků uvidíme grafický náhled. Další možností je pak tlačítko graf, které nám zobrazí grafické zpracování článku dle data a typu, tedy zda šlo o tisk, internet, sociální média, televizi anebo rozhlas. Tento graf si následně můžeme pomocí tlačítka vpravo vyexportovat jako obrázek, pdf nebo excel.

Pro nás pak velmi podstatným číslem je procento, které se výsledcích objevuje pod každým článkem. Toto procento nám ukazuje, jak moc článek odpovídá našemu vyhledávání.

Další funkce

Jednou z dalších funkcí, kterou Anopress nabízí je možno zasílání tak zvaných alertů v případě vydaní nového článku, jež odpovídá našemu dotazu. U alertu můžeme nastavit výstup, konkrétně název, formát, kódování, vzhled, obsah, zda má klíčová slova zvýraznit a zda má články dle něčeho seskupit či jak je seřadit. Dále je možné nastavit časování, tedy zda chceme upozornění dostávat denně, týdně, měsíčně, jako konkrétní den a jaký čas. V neposlední řadě je nutné vyplnit naši emailovou adresu a potvrdit vytvoření tohoto plánu.

V pravém horním rohu si pak můžeme prohlédnout statistiky stažení anebo dashboard, který obecně zobrazuje denní statistiky nových článků. Tento dashboard je však možné si personalizovat a nastavit co se na něm má zobrazovat. Následně si dashboard můžeme nastavit jako uvítací obrazovku, když do aplikace přijdeme.

Jak Anopress ukládá publikace do databáze

Tento proces se liší dle typu publikace, tedy zda jde o tisk, televizní záznam, rozhlas anebo sociální síť.

V případě tisku je buď článek zaslán v elektronické podobě, což je nejjednodušší možnost. Článek se pak sváže s náhledem, zdrojem, opatří se potřebnými metadaty a následně se nahraje do databáze. Pokud článek přijde v grafické podobě, například přední strana novin, je použit speciální software, který identifikuje článek a přepíše jej do textové podoby. Následně je nahrán do databáze.

Co se týče televizních a rozhlasových záznamů, dříve veškeré zpracování probíhalo ručně, nyní je již většinou automatizované a ručně je pak prováděna editace. K veškerým publikacím tohoto typu tak existuje jak textový přepis, tak odkaz na nahrávku. Důležitou činností je pak zde také identifikace mluvčího.

U webmonitoringu se dříve využívali RSS kanály, dnes však Anopress využívá crawlery. Sociální sítě jsou také automaticky nahrávané, ovšem stojí za zmínku, že jsou pozorované jen veřejné profily.

Licence

Společnost NEWTON Media nabízí dva druhy ročních licencí přístupu do databáze Anopress pro instituce s jedním uživatelským přístupem. Přístup je dostupný nepřetržité a váže se k heslu a IP adrese. S možností přihlašování odkazem, kdy pak není potřeba heslo. Tento přístup využívá většina knihoven a škol, které chtějí zpřístupnit databázi svým uživatelům.

První z nich je přístup s pouze možností prohlédnout si články, které jsou jeden rok staré. V tom případě je cena na rok 1 000 Kč bez DPH. Druhá licence je pak plnohodnotná, tedy s možností prohledávat všechny články až do roku 1996. Cena této licence činí 2 750 Kč bez DPH (dle informací k roku 2019). (Veřejné informační služby knihoven, 2020)

Příklady využití

Databáze Anopress skýtá mnoho možností využití. Jednak k hledání vydaných publikací o vlastní firmě, produktech nebo například o konkurenci. Zjištění informací o oboru, ve kterém člověk působí a hlavně nových inovací v daném odvětví. Možné nové příležitosti a trhu, či obecně informace o aktuálním dění. Nebo například hledání informací o konkrétních osobách jako jsou obchodní partneři, politici, či jiné známe osobnosti.

Databáze je pak častým zdrojem pro studenty při psaní jejich závěrečných prací. To hlavně díky tomu, že společnost spolupracuje s několika vysokými školami, a tak studenti těchto škol mají k databázi Anopress volný přístup. Mezi tyto školy patří například Vysoká škola Ekonomická v Praze, Masarykova univerzita nebo Univerzita Karlova. (Anopress, 2020)

Společnost Anopress pak také od konce roku 2019 zahájila spolupráci se společností EBSCO Information Services a tak nově EBSCO Discovery Service™ indexuje i databázi Anopress. Plný text se však zobrazí jen v případě, že má daný uživatel do databáze Anopress přístup. (EBSCO Information Services, 2019)

Zdroje

Anopress IT, a.s. Anopress [online]. Copyright © 2020 NEWTON Media, a.s. [cit. 05. 02. 2021]. Dostupné z: https://www.anopress.cz/

EBSCO Information Services. EBSCO Discovery Service nově indexuje databázi Anopress [online]. 17. 12. 2019 [cit. 07. 02. 2021]. Dostupné z: https://www.ebsco.com/e/cs-cz/blog/novinky-ebsco-discovery-prosinec

Masarykova univerzita. T Monitoring on-line [online]. © 2019 Masarykova univerzita. [cit. 05. 02. 2021]. Dostupné z: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?id=198&lang=cs

MAV. Anopress monitoruje postoje, emoce a nálady. In: Mediaguru.cz [online]. 2019 [cit. 05. 02. 2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/06/anopress-monitoruje-postoje-emoce-a-nalady/

Veřejné informační služby knihoven. Dokumenty — Veřejné informační služby knihoven [online]. Copyright © Národní knihovna ČR [cit. 07. 02. 2021]. Dostupné z: https://visk.nkp.cz/dokumenty

Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Anopress [online]. © 2020 [cit. 05. 02. 2021].  Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anopress

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno