ALEPH. Mocný knihovní systém z Izraele

0
1102

Úvod

Není pochyby, že dnes žijeme v informační společnosti. Společnosti, ve které se na nás každý den valí záplava informací, ve kterých se musíme orientovat, vybrat si ty relevantní, a ještě je dokázat zpracovat. Převážná většina z nich pochází z digitálního prostředí, zejména pak z internetu. Bohužel tento trend významně zatlačil do pozadí zdroj, který byl po staletí hlavním zdrojem informací – knihy.

Je pravda, že informace na internetu jsou snadno dostupné, téměř pořád se aktualizují a jejich konzumace neklade na uživatele příliš vysoké nároky. Domnívám se, že tím spíš tradiční knihy mají své nezastupitelné místo v životě každého z nás. V knihách se ukrývá neuvěřitelná moudrost, poznatky, informace, ale i prosté potěšení. Potěšení a radost, kterou čtenáři může zprostředkovat například beletrie. Čtení knih rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje kreativitu, poskytuje čtenáři obrovské množství nových informací a celkově pozitivně rozvíjí. Knihy ale neslouží jen pro zábavu. Studenti všech možných typů škol pracují s knihami prakticky na denní bázi. Může se jednat o učebnice, skripta a mnoho dalších zdrojů, které slouží jako zdroj informací pro přípravu na zkoušky, semestrální práce nebo pro diplomovou práci. U diplomových prací je pro většinu studentů dovednost práce s literaturou přímo kritická. Každá diplomová práce začíná rešerší literatury. A aby byla rešerše úspěšná, musí člověk nejen vědět, co má hledat, ale i jak má hledat.

Na rozdíl od informací na internetu knihy nejsou tak snadno dostupné a mnohým lidem se nejspíš ani nechce za knihy platit. Naštěstí ale existují knihovny, jak ty městské, tak i vědecké, jejichž nabídka s trochou nadsázky nezná hranic. Pro účely této práce byla vybrána Vědecká knihovna v Olomouci, která umožňuje svým čtenářům procházet a objednávat nabízené tituly prostřednictvím knihovního systému Aleph. Tento systém kromě základního vyhledávání nabízí i pokročilé možností včetně psaní složitějších dotazů s využitím operátorů výrokové logiky.

Představení systému ALEPH

Aleph je elektronický systém od společnosti ExLibris, který je určený zejména pro knihovny a slouží ke správě knih a dalších zdrojů, které knihovna nabízí. Skládá se s z různých modulů, přičemž jedním z nich je katalog, jehož prostřednictvím si veřejnost může procházet nabídku knihovny a vybrané tituly si objednávat. Mezi další funkce patří například služba pro meziknihovní výpůjčky, správa účtů čtenářů knihovny.

Aleph byl vyvinut Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě počátkem 80. let minulého století, kde byl také poprvé použit. Následně došlo k jeho rozšíření i na další Izraelské školy s pomocí vládních grantů. Protože tento systém zaznamenal úspěch, domluvila se Hebrejská univerzita na obchodní spolupráci s firmou Ex Libris, která tento systém začala prodávat i v dalších zemích, zejména v Evropě.

Obrázek 1: úvodní obrazovka v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Systém Aleph může na první pohled vypadat co do grafického rozhraní poněkud zastarale, nicméně funguje velmi svižně a svůj účelně plní dobře, což mohu potvrdit z vlastních zkušeností.

V horní části se nachází menu rozdělené do dvou řádků, kde uživatel najde všechny klíčové části webu a funkce. Kromě toho je k dispozici na úvodní stránce základní vyhledávání, přes které se lze dostat i v případě nepřihlášeného uživatele do databáze knih.

Menu obsahuje v prvním řádku tyto položky:

 • Přihlášení
 • Odhlášení
 • Čtenář
 • Nastavení
 • Databáze
 • Připomínky
 • MVS / MMVS
 • Nápověda
 • Často kladené dotazy

V druhém řádku menu obsahuje následující položky:

 • Rejstříky
 • Vyhledávání
 • Výsledky dotazu
 • Předchozí dotazy
 • Má schránka
 • Chybí Vám kniha?

Čtenář

Tato sekce je pro uživatele dostupná pouze po přihlášení. Obsahuje informace o minulých i současných výpůjčkách uživatele, dále lze spravovat rezervace, prodlužovat výpůjčky nebo spravovat požadavky na meziknihovní výpůjčky. Také se zde zobrazují poplatky, které uživatel nezaplatil.

Obrázek 2: Čtenářská sekce po přihlášení v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Databáze

Tato sekce obsahuje přehled o všech databázích, které má uživatel j dispozici pro prohlížení.

Obrázek 3: Databáze Vědecké knihovny Olomouc v systému Aleph

MVS / MMVS

Tato sekce slouží pro meziknihovní výpůjčky. Uživatel zde může vytvořit požadavek na meziknihovní výpůjčku po vyplnění a odeslání formuláře.

Obrázek 4: Prostředí pro meziknihovní výpůjční službu v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Rejstříky

Slouží k vyhledávání v rejstřících pomocí zadaného slova nebo slovního spojení. Uživatel si také může vybrat, v jakých rejstřících se má vyhledávat.

Obrázek 5: Vyhledávání v rejstřících v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Vyhledávání

Tato sekce slouží k vyhledávání titulů v nabídce knihovny zadáním slova nebo slovních spojení. Uživatel si zde dále může vybrat, v jakých polích se má vyhledávat nebo jaké mají být báze pro vyhledávání. Tato sekce dále obsahuje submenu, ve kterém jsou k dispozici další režimy vyhledávání. Mezi ně patří vyhledávání z více polí, vyhledávání z více bází, pokročilé vyhledávání a vyhledávání pomocí CCL. O vyhledávání v systému Aleph dále pojednává následující kapitola Vyhledávání v systému Aleph.

Obrázek 6: Rozhraní pro základní vyhledávání v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Výsledky dotazu

Zde se po zadání dotazu zobrazují všechny nalezené výsledky. Ty je možné řadit podle názvu, autora, roku vydání, signatury a oblíbenosti. Také je možné zde upravit či změnit dotaz nebo změnit bázi, ze které se vyhledávalo.

Obrázek 7: Výsledky vyhledávání pro dotaz „competitive intelligence“ v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Vyhledané tituly jsou automaticky řazené podle roku vydání sestupně. Pro každý titul je uveden název titulu, jméno autora nebo autorů, počet výpůjček v minulosti, rok narození autora, rok vydání titulu, formát titulu (například kniha), signatura, odkaz na signaturu, kolika jednotkami titulu knihovna disponuje a kolik z nich je v současné chvíli vypůjčených.

Každý titul je možné rozkliknout, čímž se uživatel dostane na kompletní výčet informací k danému titulu.

Obrázek 8: Úplné zobrazení vybraného titulu v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Kromě informací o daném titulu je zde k dispozici i anotace nebo možnost si daný titul objednat k výpůjčce. Po kliknutí na tlačítko objednat je uživatel přesměrován do procesu, ve kterém si vybere z nabízených exemplářů a po potvrzení objednávky je rezervace titulu vytvořená.

Předchozí dotazy

V sekci předchozí dotazy se nachází výčet všech dotazů do databáze, které uživatel provedl během pobytu v systému Aleph. Nezobrazují se zde vyhledávání z historických seancí (z anglického slova session, které se používá pro označení časově ohraničeného pobytu na webových stránkách).

Obrázek 9: Výčet předchozích dotazů do databáze v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Je zde vždy uvedeno do jaké databáze bylo vyhledávání provedeno, podoba rešeršního dotazu a počet nalezených titulů.

Vyhledávání v systému ALEPH

Jak již bylo zmíněno, systém Aleph nabízí pokročilé možnosti vyhledávání. A to jak díky různým režimům vyhledávání, mezi které například vyhledávání z více polí, z více bází, tak i díky podpoře vytváření rešeršních dotazů včetně operátorů výrokové logiky nebo vyhledávání pomocí jazyka CCL.

Obrázek 10: Vyhledávání z více polí v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc
Obrázek 11: Vyhledávání z více bází v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc
Obrázek 12: Pokročilé vyhledávání v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc
Obrázek 13: Vyhledávání pomocí jazyka CCL v prostředí systému Aleph Vědecké knihovny Olomouc

Vytváření rešeršního dotazu

Jak již bylo zmíněno, Aleph podporuje používání logických operátorů. Pokud není operátor uveden, systém automaticky používá operátor AND. Operátory je možné zapisovat jako anglická slova nebo korespondující znaky

Operace AND

Logický operátor, který říká, že musí být splněny všechny podmínky. Lze zapsat jako AND nebo jako znaménko & nebo jako znaménko +

Operace OR

Logický operátor, který říká, že musí být splněny alespoň jedna z uvedených podmínek. Lze zapsat jako OR nebo jako znaménko |

Operace NOT

Logický operátor pro negaci, který říká, že nesmí platit zadaná podmínka. Lze zapsat jako NOT nebo jako znaménko ~

Další znaky

Kromě logických operátorů podporuje vyhledávání i další znaky. Mezi ně například patří:

 • Znaky ? nebo * – nahrazují části slova v rešeršním dotazu, nesmí ovšem být použity vícekrát v jednom rešeršním dotazu
 •  Znak # – slouží pro vyhledávání slov, které mají různé pravopisné varianty. Například zadáním favo#rite dojde k vyhledání jak slova favorite, tak favourite
 • Znak ! – slouží pro zadání slov, ve kterých se může lišit jediný znak. Jako příklad může být slova filozofie, které se používá i ve variantě filosofie
 • Znak % následovaný číslem umožní takové vyhledávání, ve kterém se zadaná slova vyskytují v zadané vzdálenosti od sebe

Vyhledávání pomocí jazyka CCL

Jazyk CCL, celým názvem Common Command Language slouží mimo jiné pro vyhledávání v několika různých indexech zároveň.

Obrázek 14: Výčet některých zkratek jazyka CCL podporovaných systémem Aleph
Obrázek 15: Příklad vyhledávacího dotazu v jazyce CCL uvedený na stránkách systému Aleph vědecké knihovny Olomouc

Závěr

Systém Aleph je poměrně mocný nástroj, kterým lze vyhledávat v databázích knihoven, které si jej vybrali. Systém podporuje širokou paletu způsobů, jak v knihovních databázích vyhledávat, což dává uživateli možnost vyhledat prakticky cokoli a jakkoli i v případě, že nemá přesnou představu o titulu, který vyhledává. I přes starší design je systém dobře funkční a lze se v něm poměrně snadno orientovat. Snadnou orientaci podporuje i dobře zpracovaná nápověda, kde uživatel nalezne i praktickou ukázku dotazu napsaného v dotazu CCL, čímž i úplný začátečník dostane poměrně pěknou představu, jak tento jazyk použít při vyhledávání.

Použitá literatura

Wikipedia. Aleph (software knihovny) [online] [cit. 5.12.2021]. Dostupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/Aleph_(Bibliothekssoftware)

ExLibris. Aleph Integrated Library System [online] [cit. 5.12.2021]. Dostupné z: https://exlibrisgroup.com/products/aleph-integrated-library-system/

VKOL. HLAVNÍ KATALOG – základní vyhledávání [online] [cit. 5. 12. 2021] Dostupné z: https://aleph.vkol.cz/F

VKOL. HLAVNÍ KATALOG – Nápověda k systému ALEPH [online] [cit 6.12.2021]. Dostupné z: https://aleph.vkol.cz/F/DDYRGNRMPM4C2AY78A3PGGBG5DMAJX9EI8F73SC8BPGUXXS6AA-73655?func=file&file_name=help-1

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno