ACM Digital Library – Více než 3 miliony publikací o počítačové vědě

0
480
man using black laptop computer

Název informačního zdroje ACM je zkratkou pro Association for Computing Machinery. Jedná se o komunitní platformu, jež je určena převážně pro vědecké pracovníky, akademiky, pedagogy nebo pro obyvatelstvo, které zajímá oblast počítačové vědy. ACM všechny tyto jedince sdružuje a povzbuzuje je v tom, aby sdíleli své poznatky, zdroje a vedli diskuzi v této oblasti, zároveň je jim dána možnost navazovat spolupráci mezi sebou a tím se i nadále rozvíjet. Společnost vznikla v roce 1947 v USA a nyní je největší vědeckou vzdělávací společností zaměřenou na počítačovou vědu.

ACM Digital Library můžeme nalézt:

  • Plnotextové sbírky publikací ACM, přičemž se jedná o knihy, časopisy, sborníky z konferencí a zpravodaje
  • Bibliografickou databázi zaměřenou na oblast počítačové vědy (ACM Guide to Computing Literature)
  • Dokumenty s vazbami mezi autory, díly, institucemi a specializovanými komunitami

Pro přiblížení si informací ohledně využívanosti knihovny je zde zobrazena statistika ohledně publikací, která zobrazuje jejich celkový počet, v jakých letech byly vydávány, jak si stojí v oblasti citací a jak hodně jsou uživateli stahovány a využívány.

Obrázek 1: Statistiky využívání ACM DL [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Společnost byla založena v roce 1947, ale obsahuje publikace i z let 1908, přičemž v případě mého vyhledávání, jakožto studenta Vysoké školy ekonomické v Praze, je možné se dostat maximálně do roku 1938, předchozí publikační roky nejsou dostupné.

Členství

Vzhledem k tomu, že se jedná o komunitní platformu, tak někteří uživatelé jsou tzv. členy, jiní pouze návštěvníky, pojďme se podívat na jejich klasifikaci a následné přístupy do digitální knihovny. Všeobecně tyto jedince může rozčlenit na skupiny:

Všichni uživatelé ACM

Pokud si člověk předplatí odběr, tak získá přístup do digitální knihovny bez limitu a může si vše zobrazit.

SIG – Special Interest Group

I tito členové z různých zájmových skupin/institucí získají celkový přístup k odborným pracím vzhledem k jejich sponzoringu danou skupinou.

Nečlenové a veřejnost

Tato skupina může vyhledávat a procházet si digitální knihovnu s určitou limitací, takže se jim nezobrazí vše.

Recenzéři

Tato kategorie je zaměřena převážně na tvorbu recenzí. Člověk si zřídí účet a každá jeho recenze literatury je nahrávána do jeho profilu, přičemž pokud si chtějí zobrazit veškerou tvorbu, musejí se opět přihlásit k odběru a předplatit ho.

Odběratelé individuálních elektronických příspěvků

Zde spadají lidé, které zajímá pouze určitá část digitální knihovny. Je tedy možné si vybrat např. jen oblast Hardwaru nebo Metodologii výpočetní techniky a pak je poplatek nižší než při odběru plném.

Vyhledávání v ACM Digital Library

Vyhledávat v digitální knihovně ACM můžeme několika způsoby. Je pravda, že hned úvodní stránka je velice bohatá na odkazy na prozkoumávání zákoutí ACM DL a nabídne nám hned několik možností, jak informace o počítačové vědě získat.

Browse

Pojďme si představit ten první, který se nabízí hned při pohledu na úvodní stranu, kde se zaměříme na pravý horní roh, ve kterém se nachází položka „Browse.“

Obrázek 2: Vrchní část úvodní strany – vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Po rozkliknutí se nás ACM ještě zeptá, zda chceme požadovanou literaturu vyhledávat na základě názvu nebo autora publikace.

A nadále si můžeme zvolit ze 6 typů publikací, které nás právě zajímají, přičemž ACM ještě zobrazuje, kolik je těchto druhů aktuálně k dispozici. Nejpočetnější skupinou jsou knihy, hned za nimi různé odborné práce, záznamy z konferencí, technické reporty, RFC dokumenty, které popisují různé internetové protokoly či systémy a také se můžeme podívat na dostupná periodika.

Obrázek 3: Vyhledávání podle typu literatury [zdroj: autor]

Pokud chceme své hledání upřesnit, lze použít i nabízené filtry, takže je jednoduché získat například literaturu začínající na konkrétní písmeno, z nějaké tématické oblasti, od daného vydavatele nebo z určitého roku. Jak už bylo zmíněno studentovi VŠE jsou zpřístupněny práce pouze do roku 1938, nicméně vrchní limit není, práce se stále publikují a tím pádem jsou ukládány i na tento web.

Advanced Search – Pokročilé vyhledávání

Obrázek 4: Pokročilé vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu – advanced search]

Dále můžeme hned na první straně zakliknout „Advanced Search,“ které vyžaduje od nás hned na úvod více informací. ACM DL se nás zeptá, zda chceme vyhledávat v plnotextové kolekci nebo odbornější počítačovědní databázi plné zdrojů, citací a návodů. A v následujících krocích můžeme opět specifikovat autora, název, ISSN nebo ISBN, různé konference a vyfiltrovat si také jednotlivé roky, editory nebo produkce.

Obrázek 5: Pomocné tipy na vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu – advanced search]

Skvělou pomůckou v Pokročilém vyhledávání je tzv. „SEARCH TIPS for text fields,“ který se automaticky objeví na pravé straně a pomáhá uživateli se zkratkami, které se dají použít ve vyhledávání kdekoli na internetu, a to i v tomto informačním zdroji. Vysvětluje, jak používat např. booleovské operátory, znaky nebo „wildcards.“

Search by subject – Vyhledávání pomocí kategorie

Obrázek 6: Vyhledávání pomocí obsahové kategorie [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Po posunutí se po úvodní stránce dolů se nám ukáže vyhledávání podle kategorie literatury. Převážně se jedná o Artificial Intelligence, Machine Learning, Informační systémy, Hardware, Software, Grafický design, Počítačovou bezpečnost nebo Komunikaci a Networking.

Je tedy jednoduché si hned na začátku říct, co nás zajímá a následně kategorii vybrat. Poté nám ACM DL nabídne ochutnávku prací, kterou opět můžeme upřesnit na základě dostupných filtrů, které jsou prakticky stejné jako v předchozích možnostech vyhledávání. Práce můžeme řadit od nejnovějších, nejčastěji citovaných nebo nejčastěji stahovaných

Autoři

Obrázek 7: Lišta s autory na úvodní straně [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

ACM DL nám na úvodní straně nabízí i interaktivní lištu s nabízenými autory, která se neustále mění a člověka může zaujmout například díky popisu, na jaké univerzitě autor působí nebo co je jeho oblast výzkumu.

Obrázek 8: Možnosti výběru předmětu vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Autory a ostatní přispěvatele můžeme najít ještě výše na úvodní straně v sekci „People.“

Obrázek 9: Příklad člena [zdroj: autor, úvodní strana portálu – people]

Po rozkliknutí se nám objeví seznam s různými lidmi, ke kterým je vždy připojen odkaz na jejich profil s historií zobrazující jejich participaci v rámci ACM DL, dále je zde zmíněna jejich primární webová stránka a také email pro potenciální komunikaci.

Knihy

Obrázek 10: Nabídka vyhledávání knih [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Pokud člověk nechce procházet vyhledávacím způsobem a chce se například inspirovat nejnovějšími poznatky, na úvodní straně ACM DL je nabízena část nejnovějších knih či kolekcí, jež spadají do tvorby ACM. Je zde krátký popis, který potenciálního čtenáře může zaujmout, nicméně po rozkliknutí se opět dostáváme na upřesňovací proces vyhledávání požadovaného objektu.

SIGs – Special interest groups

Obrázek 11: Nabídka vyhledávání specializovaných komunit [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Každý jedinec se může na webu ACM přidat do tzv. SIG, což je specializovaná skupina, která se zaměřuje na určitou oblast v počítačové vědě. Zaplatí poplatek a stává se členem. Dále je mu umožněna komunikace s dalšími lidmi zainteresovanými v této kategorii a například se může účastnit různých konferencí spadající do vybrané komunity.

Kolekce

Obrázek 12: Nabídka vyhledávání kolekcí [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Jakožto kolekce můžeme chápat souhrn různých prací, které mají společné vlastnosti a jsou si podobné především svou technickou stránkou. Může se jednat o datasety, recenze nebo případové studie. Opět si můžeme vybrat jednu z kategorií a následně své hledání upřesnit.

Žurnály

Obrázek 13: Nabídka vyhledávání žurnálů [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

ACM má i své žurnály, které produkují obsah na denní bázi. Můžeme zmínit například Digital Threats nebo Computing for Healthcare, vše se týká počítačové vědy a můžeme zde najít aktuality z tohoto světa.

Záznamy z konferencí a jednání

Obrázek 14: Nabídka vyhledávání záznamů z konferencí a jednání [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Na webu digitální knihovny jsou i záznamy z uplynulých různých konferencí týkajících se počítačových věd, které si čtenář může prohlédnout, pokud je členem. Případně si daný záznam dokoupit.

Články

ACM
Obrázek 15: Nabídka vyhledávání článků [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Nesmí chybět i oblast samostatných článků, přičemž na úvodní straně se automaticky zobrazuje náhled na nejoblíbenější články z hlediska stahování nebo nejpočetnějších citací.

Konference

Obrázek 16: Nabídka vyhledávání nadcházejících konferencí [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

ACM DL také nabízí možnost účastnit se nadcházejících konferencí. Každá událost je zpřístupněna členům jednotlivých SIG skupin a ostatní členové ACM si mohou o přístup zažádat a tím se vzdělat v jiných oblastech.

Časopisy

Obrázek 17: Nabídka vyhledávání časopisů ACM [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

A jakožto poslední skupinu na úvodní straně můžeme najít odborné časopisy z produkce ACM. U každého časopisu je uvedeno, kdo do něj přispívá, jaká univerzita se na tvorbě podílí a pro potenciální čtenáře, kteří nejsou členy, je vcelku jednoduché si určitý časopis předplatit.

Závěr

ACM DL je největší vědeckou vzdělávací společností se zaměřením na počítačovou vědu, která umožňuje vyhledávání informací v této oblasti. Potenciální uživatelé se po zaplacení registračního poplatku (individuálně nebo institucí, v níž pracují) mohou stát členy a tím získat neomezený přístup k novým poznatkům. Nečlenové mají přístup o něco omezenější, což se může někomu zdát zanedbatelné vzhledem k tak vysokému počtu celkově dostupných prací.

Platforma je dále určena pro navazování nových kontaktů a možných spoluprací po celém světě. Je to proto ideální volba pro jedince, kteří se chtějí zkusit angažovat v zahraničních nebo i domovských projektech, pokud projeví snahu o zapojení se a budou proaktivní. Každopádně tento informační zdroj je užitečný pro kohokoliv, koho zajímá oblast počítačů a vysoce použitelný například pro vysokoškolské studenty technických oborů, kteří potřebují odborné zdroje.

Zdroje

[1] dl.acm.org – Association for Computing Machinery – Digital Library [online]. [cit. 10.2.2022]. Dostupné z: https://www.dl.acm.org

Seznam obrázků

Úvodní obrázek: Úvodní obrázek [zdroj: https://p0.pikist.com/photos/15/171/technology-developer-touch-finger-artificial-intelligence-think-control-computer-science-electrical-engineering.jpg]

Obrázek 1: Statistiky využívání ACM DL [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 2: Vrchní část úvodní strany – vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 3: Vyhledávání podle typu literatury [zdroj: autor]

Obrázek 4: Pokročilé vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu – advanced search]

Obrázek 5: Pomocné tipy na vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu – advanced search]

Obrázek 6: Vyhledávání pomocí obsahové kategorie [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 7: Lišta s autory na úvodní straně [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 8: Možnosti výběru předmětu vyhledávání [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 9: Příklad člena [zdroj: autor, úvodní strana portálu – people]

Obrázek 10: Nabídka vyhledávání knih [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 11: Nabídka vyhledávání specializovaných komunit [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 12: Nabídka vyhledávání kolekcí [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 13: Nabídka vyhledávání žurnálů [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 14: Nabídka vyhledávání záznamů z konferencí a jednání [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 15: Nabídka vyhledávání článků [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 16: Nabídka vyhledávání nadcházejících konferencí [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

Obrázek 17: Nabídka vyhledávání časopisů ACM [zdroj: autor, úvodní strana portálu]

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno