Pokud zahajujete přípravu na rešerši v konkrétní oblasti, je vhodné se poohlédnout, zda není možné čerpat klíčová slova také z nějakého oborového (tematického) řízeného slovníku, který mapuje danou specifickou oblast. Tezaurus vám rozhodně proces získávání dokumentů zkvalitní. A jak nám pomůže, když analyzujeme oblast bezpečnostních pásů třeba ve vozidlech?

Ačkoli tezaurů existuje několik typů, pro účel tohoto článku budeme pracovat s tematicky řízeným slovníkem. V prvé řadě však definujme samotný termín tezaurus. Už bylo zmíněno, že se jedná o typ řízeného slovníku, jehož principem jsou vazby mezi jednotlivými slovy. Ve skupině řízených slovníků se nicméně dále můžete setkat s termíny jako taxonomie, předmětové třídění nebo organizace znalostních systémů. Řízení v tomto smyslu předkládá odkazy na příbuzné, resp. synonymní termy, eventuálně termy opačného významu. Pro představu důležitosti tezauru v rámci vyhledávání, tezaurus uživatelům pomáhá najít přesné výrazy na oblast jejich oblast zájmu. Samozřejmě lze definovat rozdíl mezi klasických slovníkem, který na hledané slovo nabízí významovou definici a je řazen ve většině případů dle abecedy.

Pro pochopení podstaty se podívejme na strukturu tezauru. Slovními jednotkami tezauru jsou tzv. deskriptory (také preferovaný term) a nedeskriptory (také nepreferovaný term). Deskriptor v tomto ohledu představuje hlavní lexikální jednotku, která následně vede soustavě ekvivalentních výrazů a synonym a případně dalších používaných slov (nedeskriptorů).

Tezaurus a vazby mezi slovy

Tezaurus reprezentují vztahy mezi jednotlivými slovními jednotkami (Vickery a Vickery 1989), přičemž jsou v základu definovány následovně:

 • BT (Broader term) = Obecnější termín
 • NT (Narrower term) = Užší termín
 • RT (Related term) = Související termín
 • UF nebo USE FOR = užíváno pro
 • USE = užívaný preferovaný termín (deskriptor)

Účinnější vyhledávání třeba i pro automobilky

Podívejme se na konkrétní příklad termínu bezpečnostní pásy z odborného tezauru z oblasti dopravy Transportation Research Thesaurus (The National Academies of Sciences, Engineering 2017).

Tranportation Research Thesaurus
V základním rozhraní TTR jsme vyhledali term „safety belts“.

Nyní zanalyzujme, jaké příbuzné termy nám tezaurus TTR nabízí pro bezpečnostní pás včetně vazeb.

Manual safety belts

 • USE FOR
  Safety belts
 • BROADER TERM
  Restraint systems (Qpqr)
 • NARROWER TERMS
  Knee restraints (Qpqrmk)
  Seat belts (Qpqrmp)
  Shoulder harnesses (Qpqrmt)
  Three point restraint systems (Qpqrmu)
 • RELATED TERMS (HIERARCHICAL)
  Attachment hardware (Qpqra)
  Passive restraint systems (Qpqrp)
  Child restraint systems (Qpqry)

Hlavní deskriptor našeho příkladu je v tezauru definován jako manual safety belts. Proto ve chvíli, kdy bychom v tezauru hledali pouze safety belts, navede nás na preferovaný termín manual safety belts. Odtud hodnota USE FOR. Tedy pro vyjádření bezpečnostních pásů se UŽÍVÁ v odborné sféře termín manuální bezpečnostní pásy. Širší termín (BROADER TERM) pro manual safety belts  je potom term Restraint system (Zádržné systémy), užší termíny (NARROWER TERMS) posléze například Knee restraints (Zádržné bezpečností systémy pro kolena) a následující. Související termíny (RELATED TERMS) obsahují například Attachment hardware (Připojovací hardware) a jsou řazeny hierarchicky.

Vztah v rámci tohoto příkladu můžeme ukázat na následujícím sdělení: Užším termínem pro manuální bezpečnostní pásy (manual safety belts) jsou ochranné pásy u sedadel (seat belts).  

Důležitost synonym ve vyhledávání

Nyní tedy finálně míříme k účelu tezauru. Představme si situaci, že některý z výrobců automobilů chce znát současné trendy v oblasti bezpečnostních pásů. Samozřejmě první, kam nás naše uvažování povede, je termín safety belts, možná seat belts. Pokud bychom využili jeden z nich, víme, že by naše pátrání bylo neúplné. Opomněli bychom totiž klíčová slova shoulder harnesses, three point restraint system atd., přičemž v této chvíli vzniká potenciál neúplnosti rešerše ve vztahu k relevantním dokumentům. To může být například problém, pokud děláte konkurenční analýzu v rámci tržního prostředí. Tezaurus je proto nesmírně důležitým nástrojem.

Zkuste nyní pro sebe vyřešit jednoduchý úkol v rámci mnohojazyčného tezauru Eurovoc (Úřad pro publikace 2017), který mapuje řadu oborů v rámci sféry Evropské Unie.

Eurovoc
Tezaurus Eurovoc a term informační zdroj.

Vybrali jsme si preferovaný termín informační zdroj. Dokázali byste z tohoto záznamu vyčíst, co je širší termín a příbuzný termín. A pro jaká slovní spojení se informační zdroj rovněž používá?

Shrnutí:

 • Tezaurus je jeden z typů řízených slovníků.
 • Jeho účelem je určení synonym, případně antonym.
 • Skládá se z lexikálních (slovních) jednotek, kterými jsou buď preferované termíny (deskriptory), či nepreferované termíny (nedeskriptory).
 • Vztahy mezi jednotkami určují vazby (USE, USE FOR, BROADER TERM, NARROWER TERM, RELATED TERM)

Použitá literatura

THE NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, and Medicine., 2017. Transportation Research Thesaurus (TRT) [online] [vid. 2017-03-22]. Dostupné z: http://trt.trb.org/trt.asp?

ÚŘAD PRO PUBLIKACE, 2017. EuroVoc : mnohojazyčný tezaurus Evropské unie [online] [vid. 2017-03-22]. Dostupné z: http://eurovoc.europa.eu/

VICKERY, Alina a Brian VICKERY, 1989. Information science in theory and practice [online]. B.m.: John Wiley & Sons, Ltd [vid. 2017-03-22]. ISSN 08884080. Dostupné z: doi:10.1002/acp.2350030208

Zdroj fotografie: Wikimedia (CC)

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno