Úvod

Při vyhledávání informací o různých společnostech v České republice není vždy nutné, a rozhodně ne nejefektivnější, procházet jednotlivé výroční zprávy a finanční uzávěrky uložené v obchodním rejstříku, často ve formě naskenovaných a nečitelných souborů pdf. Pokud je Vaším cílem získat informace o více společnostech v takové podobě, aby se s nimi dalo jednoduše nakládat, musíte si na to vyhradit v kalendáři poměrně velké časové okno. 

Práci s vyhledáváním informací tohoto typu Vám může ulehčit několik nástrojů, jako například Cibis od společnosti Crif.

Informační zdroj Cribis

Cribis je nástroj využívaný především firmami které hledají informace o jiných firmách, ať už se jedná o výběr dodavatele, prověření důležitého klienta nebo sondování dat o konkurenci. Nabízí přehledně uspořádaná data o vazbách mezi jednotlivými společnostmi, vlastnících a vedení firem, veřejných zakázkách, které firma získala, souhrnné informace o finančním stavu dané firmy nebo třeba o probíhajících exekucích.

Aplikace Cribis byla vyvinuta a je provozována společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. a obsahuje informace o všech firmách, které jsou z České nebo Slovenské republiky. Aplikace čerpá z více než 85 různých datových zdrojů včetně or.justice.cz nebo ARES. Volitelně lze přidat i modul SkyMinder, kde lze prověřovat na 200 milionů společností z téměř celého světa. (“O nás – Cribis.cz,” 2021)

Vyhledávání v Cribis a struktura výstupů

Jak je zmíněno výše, v Cribisu lze ke každé firmě najít mnoho informací různého druhu. Pokud se budeme bavit o použití aplikace v uživatelském režimu a ne například využití API, první krok pro vyhledání firmy je uvedení jejího názvu nebo IČ. Případně lze vyhledávat firmy i podle bankovního spojení nebo adresy.

Obr. 1: Vyhledání právnické osoby (zdroj: cribis.cz, 2021)

V aplikaci je rovněž možné vyhledávat fyzické osoby, tedy pokud se jedná o majitele či jednatele některé z právnických osob na území ČR nebo SR. 

Obr. 2: Vyhledání fyzické osoby (zdroj: cribis.cz, 2021)

Po úspěšném vyhledání lze zobrazit požadované informace v několika různých formátech. Nejprve je zobrazen základní přehled s údaji o firmě jako IČ, DIČ, NACE, přibližný počet zaměstnanců, apod. 

Obr. 3: Základní přehled (zdroj: cribis.cz, 2021)

Dále je možné zobrazit Cribisem připravený report ve dvou variantách (short a global). Především ve verzi global je možné najít informace roztříděné do kategorií jako finanční ukazatele, zveřejněné smlouvy, dotace nebo varovné informace (např. zda je firma vedena v insolvenčním rejstříku).

Na obrazku 4 jsou vybrané finanční ukazatele rozdělené podle typu na ziskové (ROE, ROA,…), finanční (zadluženost či likvidita) a pracovně – kapitálové(Obrátka aktiv nebo doba obratu zásob). 

Obr. 4: Finanční ukazatele (zdroj: cribis.cz, 2021)

Dále lze sledovat například smlouvy, které musela firma zveřejnit ze zákona, které jsou rozděleny podle toho, zda firma vystupuje jako dodavatel nebo objednatel, zúčastněnou protistranu i smluvní a celkovou částku za provedení služby, viz obrázek 5. Rovněž jsou v rámci reportu obsaženy i dotace, které firma čerpá či čerpala v minulosti. Jak je vidět na obrázku 6, lze vyčíst název dotovaného projektu, poskytovatele i datum poskytnutí dané dotace.

Obr. 5: Zveřejněné smlouvy (zdroj: cribis.cz, 2021)

Obr. 6: Dotace (zdroj: cribis.cz, 2021)

Velice užitečným nástrojem je pak diagram vazeb mezi subjekty, který lze velice dobře (dle názoru autora nabízí Cribis mnohem větší možnosti úpravy vstupního hledání než srovnatelné diagramy vazeb na jiných webových stránkách) upravit pomocí filtrování vazeb tak, aby zůstaly pouze ty relevantní pro dané hledání. Filtrovat lze podle typu vazby (například majetkové, obchodní či koncový uživatel výhod nebo-li skutečný majitel). Vazbu majetkové účasti ke možné dále omezit procentním podílem a hledat tak například pouze vazby nad 50 % podílu ve společnosti. Tyto vazby lze poté hledat až do čtyř úrovní, což je velice dobře využitelné například při hledání celé skupiny ekonomicky spjatých osob.   

Obr. 7: Diagram vazeb (zdroj: cribis.cz, 2021)

Dalším nástrojem, který aplikace Cribis poskytuje je tabulka zobrazující celou skupinu ekonomicky spjatých osob, do které hledaná firma spadá. To je využitelné zejména pro účely AML a pro řízení rizik v bankách při prošetřování hromadného rizika pro celou skupinu. Tvorba této skupiny se řídí podle přesně specifikované metodiky a už tu nelze filtrovat vazby podle toho, které uživatele zajímají. Hlavním vztahem, kterým se tento report řídí je majetková účast vyšší než 50 %. 

Obr. 8: Skupina ekonomicky spjatých osob (zdroj: cribis.cz, 2021)

Využití aplikace

Jak je zmíněno výše v textu, aplikaci využívají především větší společnosti, které hledají informace o svém okolí, ať už se jedná o klienty, partnery či konkurenty. Užitečnou funkcí je bezesporu srovnání finančních ukazatelů za několik let, což velmi usnadňuje proces odhadu vývoje budoucí prosperity hledané společnosti, když odpadá nutnost procházet a analyzovat dokumenty s finančními uzávěrkami za poslední roky. Pro banky je z důvodů compliance, AML a řízení rizik naprosto klíčová informace o vlastnících společnosti, potažmo skupina ekonomicky propojených osob neboli ESSO, jejíž kompletní vytvoření zabere mnoho času.

K datům Cribisu lze přistupovat přes webový portál jako běžný uživatel, pomocí instalované LAN verze nebo objednávat pouze extrakty dat či přistupovat pomocí API a data z Cibisu automaticky párovat s vlastním softwarem a dál s nimi pracovat v jeho vlastním prostředí. Některé banky například rozšiřují model Cribisu ke skupinám ekonomicky spjatých osob o další vztahy, které Cribis nebere v úvahu a vytváří si vlastní diagramy vazeb apod.  U této varianty lze filtrovat jaká data a k jakým společnostem má aplikace zasílat, aby nedošlo ke zbytečnému zahlcení. Aplikaci lze napojit na většinu známých řešení v oblasti ERP, CRM a BI. Je samozřejmé, že licenční poplatky se odvíjejí od počtu uživatelů, zvoleném přístupu k datům, případně frekvenci aktualizace dodávaných dat. Velkou výhodou tohoto přístupu pak jsou velmi široké možnosti vyhledávání přímo v databázových systémech, například použitím jazyka SQL.

Závěr

Dle mého úsudku se jedná o velice efektivní nástroj, který velmi usnadňuje práci především pracovníkům v rámci útvarů řízení rizik ve větších podnicích, kteří mají za úkol zkoumat velké množství informací o klientech či obchodních partnerech. V případě, že množství takto vyhledávaných informací není veliké, považuji za dostačující volně dostupné zdroje jako or.justice.cz místo placení licencí k aplikacím jako je Cribis nebo DnB (podobný zdroj dat). V případě, kdy je potřeba dohledávat informace k desítkám firem denně nebo automatizovaně dodávat informace o firmách do vlastního softwaru, je Cribis výborným a vysoce efektivním nástrojem.

Při práci s ním jsem zaznamenal drobné nedostatky při zpracování určitých složitějších vlastnických vztahů, kdy například z obchodního rejstříku nečte údaje v poznámce (většinou o tom, že někdo jedná na účet jiné osoby) nebo případy společných obchodních podílů či podílů ve firmách vložených do svěřenských fondů. Tyto informace jsou v reportech a diagramech Cribisu většinou zcela vynechány. Nicméně tyto jevy nejsou nikterak časté, jedná se v českém prostředí spíše o výjimky. Je tedy pochopitelné, že algoritmus aplikace, který tato data vyhledává a sbírá přehlédne podobné informace, protože nebývají uležené ve stejném poli, ale pouze formou poznámky. Vyjma tohoto drobného nedostatku považuji Cribis za velmi dobrý informační zdroj ve své kategorii.

Zdroje

O nás – Cribis.cz [online], (cit: 10.23.21). Dostupné z: https://www.mcribis.cz/o-nas/     

Seznam obrázků:

Obrázek 1: Vyhledání právnické osoby In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/search

Obrázek 2: Vyhledání fyzické osoby In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/search

Obrázek 3: Základní přehled In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/report/quick/1104999

Obrázek 4: Finanční ukazatele In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/report/global/1104999

Obrázek 5: Zveřejněné smlouvy In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/report/global/1104999

Obrázek 6: Dotace In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/report/global/1104999

Obrázek 7: Diagram vazeb In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/relation-chart/1104999Obrázek 8: Skupina ekonomicky spjatých osob In: www.cribis.cz [online][cit. 23.10.21] Dostupné z: https://www3.cribis.cz/report/economic-group/1104999

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno