Neděle, 21 července, 2024

Pokročilé metody vyhledávání informací II. 

Akreditovaný vzdělávací program MV ČR

Školení, které přímo navazuje na naše úvodní školení, se týká problematiky hlubokého webu. Ten již není tak přístupný jako informační zdroje, které denně běžně využíváme. Ať už se jedná o vědecké, statistické, nebo odborné, či expertní informace, hluboký web již vyžaduje konkrétní způsoby profesionálního vyhledávání informací.

Hluboký web a jeho specifika

Termíny jako hluboký web, deep web, či invisible web, představují odlišné informační prostředí, které známe v podobě známých vyhledávačů. Seznámíme se s jeho strukturou, typologií informační zdrojů a principy vzniku dat a informací v této sféře. Zároveň bude demonstrována struktura sekundárních informací z hlediska jejich využitelnosti a zároveň s možnostmi získávání primárních dokumentů.  Dále se účastníci budou věnovat rozpoznáváním zdrojů a nástrojů hlubokého webu v kontextu indexace informací.

Pokročilé nástroje vyhledávání v hlubokém webu

Vedle booleovské logiky, která tu bude dána do souvislosti s růzností zápisů s jednotlivými operátory, se budou účastníci zabývat tvorbou rešeršních dotazů s využitím proximitních operátorů a wildcards, které jsou nedílnými nástroji v rámci procesu zpřesňování, nebo naopak rozšiřování požadované množiny dokumentů. Zároveň budou v tvorbě dotazu využity principy tvorbu dotazu ve formě logických celků. Dalším procesem v tomto předmětu bude tzv. ladění rešerše.

Syntax ve zdrojích hlubokého webu

Nástroje hlubokého webu jsou charakteristické svou rozmanitostí, ale zároveň různými možnosti tvorbu pokročilého dotazu. V tomto předmětu budou účastníci vstupovat do databázových systémů a databázových center, v kterých následně budou nacvičovat tvorbu dotazů. Seznámí se s jednotlivými strukturami výsledných záznamů v kontextu využití kódů polí pro klíčové části dokumentů.

Cvičení

Program je završen komplexní rešeršní úlohou z oblasti vyhledávání odborné informací v rámci hlubokého webu, přičemž jednotlivé praktické nácviky provázejí každý z definovaných předmětů. Na základě výstupů posléze účastníci ladí výsledné množiny informací.

Toto školení je vhodné zejména pro následující sféru firem, organizací a osob: 

  • Knihovny
  • Inovující podniky
  • Výrobní podniky
  • Výzkumná centra
  • Akademická pracoviště
  • Technologické parky
  • Hospodářské komory
  • Regionální rozvojové agentury
  • Konzultanty a odborné poradce

Toto školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR pod číslem akreditace AK/PV-560/2017